Skip to content

DRITAN NELAJ
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-01-31 14:16:17
JSON

NIPT: L51328024G
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Punime ndertimi ( elektrike, hidraulike, suvatime, lyerje)etj. Ne fushen e ndertimit: rikonstruksione te objeketeve civile - industriale, turistike mbi 5k, objekte bujqesore e sportive prej murature e skelet beton arme, mbi 5k, si dhe me skelet metalik, te objekteve sportive. Instalime te brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni, citofoni, sisteme alarmi. Insatalime hidraulike, ngrohje -ftohje, kondicionimit, te furnizimit me gaz . Instalimet e linjave te furnizimit me uje te pijshem, kolektore shkarkimi, ujesjelles-kanalizime urbane e rurale. Rikonstuksione ,mirembajtje, veshje fasada ne godina civile dhe industriale. lmpiante hidrosanitare, kuzhina lavanteri dhe mirembajtja e tyre. Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, sisteme kapot per objekte civile dhe industriale, grafiato, suvatime te brendshm edhe te jashtme. Punime me material druri, plastik ,metalik dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese. Ndertime struktura metalike dhedruri, lmpiante teknologjike, termike dhe te kondicionimit , linja telefonie dhe telekomunikacioni. Impiante te brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV. Sisteme kundra zhurmes ne infrastrukture. Ne fushen e tregetise import-eksport me shumice dhe pakice,te mallrave ndustrial, ushqimore, bujqesor, dhe blegtorale, veshembathje, konfeksione,prodhime e tregtim te te gjitha materialeve te ndertimit, automjeteve, makinerive ,pajisjeve hidrosanitare, mobiljeve, te lendeve drusore, lendeve te perpunuara dhe te paperpunuara, te bimeve medicinale, te lendeve plastike, duraluminitetj.
Emërtime të tjera Tregtare: DELON
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 28/01/2015
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Lloji i pronësisë: Private
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I.Me date 16.07.2019, eshte ndryshuar statusi i subjektit nga aktiv ne te pezulluar.

II. Me date 18.11.2020, eshte ndryshuar statusi i subjektit nga i pezulluar ne aktiv.

III. Me date 27.08.2021, eshte ndryshuar statusi i subjektit nga aktiv ne te pezulluar.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Ibrahim Dervishi, Ndertesa nr.3, Hyrja nr.19, Apartamenti

Faqja Web:
www.delon-nelaj.com

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 31.01.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2015
Pasqyrat Financiare viti 2016
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -955 834,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 883 173,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:4 117 627,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 834 010,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016

Punuar Nga : L.Kanani