Skip to content

KOSTRUTTIVA S.C.P.A. (Ish CONSORZIO VENETO COOPERATIVO)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-25 08:04:36
JSON

NIPT: L51411018S
Administrator: Stefano Benvengu
Objekti i Veprimtarisë: Qoftë në Itali apo jashtë saj, qoftë vetëm apo të bashkuar me ndërmarrje të tjera, duke patur pjesëmarrje të përbashkëta, apo në çfarëdo mënyre sipas ligjeve fuqi, të lidhë marrëveshje kontraktimi dhe në përgjithësi çdo kontrate tjetër në përputhje me legjislacionin në fuqi, që ka për objekt zbatimin e punimeve, sigurimin e produkteve dhe/ose realizimin e shërbimeve, edhe ndërmjet atyre të integruar, drejtimin e shërbimeve private, publike apo me interes publik, përfshirë aktivitetet përkatëse të projektimit, drejtimit dhe mirëmbajtjes së pasurive të paluajtshme dhe impianteve, si dhe drejtimin e facility management dhe global service. Sidoqoftë, gjithmonë në harmoni me qëllimin kryesor të promovimit dhe zhvillimit të ortakëve dhe sipas vendimit të këshillit përkatës administrativ për objektin specifik, shoqëria mund të parashikojë zbatimin e punimeve në mënyrë direkte apo përmes të tretëve. për realizimin e objektit social siç përmendet më sipër, shoqëria mund: a) të rregullojë ndërmjet ortakëve, përmes caktimit, zbatimin e punimeve, veprave dhe furnizimeve të marra përsiper; b) të ofrojë konsulencë teknike dhe administrative në favor të ortakëve edhe duke kryer shërbimet teknike, administrative, të kontabilitetit dhe ato tregtare; c) të parashikojë në bashkëpunim me ortakët, përmes mjeteve teknike dhe administrative, hartimin e projekteve dhe preventivave të punimeve që lidhen me çdo lloj kontrate publike apo private; 2 d) të kontribuojë në mënyrën më efikase të mundshme për drejtimin teknik dhe ekonomik të kontratave të parashikuara, duke u ofruar ndihmën e duhur ortakëve të vet, në të gjitha çështjet që mund të lidhen me entet publike dhe private sipas radhës së punimeve të marra përsipër dhe të besuara për zbatim; e) të lehtësoje kredinë për ortakët përmes dorëzanive, sigurisë dhe garancive financiare dhe parapagimeve në favor të ortakëve sipas rregullores të aprovuar nga asambleja; f) të ndërmarrë rolin e Autoritetit kontraktual kundrejt ortakëve për llogari të enteve publlike, private dhe shoqërive të përbashkëta të banimit për ndërhyrje ndërtimesh civile dhe rezidenciale; g) të kryejë shërbimet e prokurimit të ortakëve, sipas nevojës së tyre; h) të ketë pjesëmarrje në fitime, si dhe pjesëmarrje në çfarëdolloj forme në sipërmarrje, shoqëri apo ente me karakter publik; i) të ketë pjesëmarrje në shoqëri për aksione dhe me pergjegjesi të kufizuar, si dhe në shoqëri të përbashketa apo konsorce; 1) të veprojë, sipas nevojave sociale, edhe në emer të dhe për llogari të enteve të treta që i kanë dhënë mandantin përkates me Përfaqësim; m) të finalizoje aktivitetin e duhur dhe ta orientoje atë të ortakëve të vet drejt objektivave për përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë. Shoqëria mund të kryejë me adresë të përbashkët, çdolloj aktiviteti tjetër që lidhet me qëllimet e renditura më sipër, apo për të tjera që rekomandohen me synimin për të mbrojtur parimet e bashkëpunimit të ndërsjelltë. Kështu, mund të kryejë të gjitha aktet dhe përmbylle të gjitha operacionet kontraktuale për pasuri të paluajtshme, të luajtshme, ato me natyrë industriale, financiare, përfshirë lëshimin e instrumentave financiare të nevojshëm dhe efikas për realizimin e qëllimeve dhe aktivitetit social, me përjashtim të aktiviteteve për publikun bazuar në nenin e mëparshëm 106 d.l. 385/93 dhe me perjashtim të mbledhjes së depozitave dhe dhënies hua, sipas ligjit 197/91 e d.lgs.58/1998. Shoqëria mund gjithashtu t'i ofrojë pranim enteve dhe organizmave ekonomikë dhe garantues, të orientuar drejt konsolidimit dhe zhvillimit të lëvizjes së përbashkët, përfshirë forcimin dhe koordinimin e aktiviteteve të ndërsjellta. Shoqëria mund, në fund, të promovojë apo të marrë pjesë në realizimin e nismave dhe të përforcojë praninë dhe zhvillimin e lëvizjes së përbashkët.
Emërtime të tjera Tregtare: KOSTRUTTIVA S.C.P.A.
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 11.02.2015
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: KOSTRUTTIVA - SOCIETA ' COOPERATIVA PER AZIONI s.c.p.a, një shoqëri e përbashkët për aksione që funksionon sipas ligjit italian, e regjistruar më datë 19.02.1996 në Regjistrin e Ndërmarrjeve në Venezia me kod fiskal dhe nr. regjistrimi 00228840278, e regjistruar në Repertorin Ekonomik-Administrativ me nr. 76285 më datë 12.03.1958, me adresë në Venezia (VE) Via G. Ulloa 5, Cap 30175, Marghera Venezia, Itali, me administrator Devis Rizzo. (Sipas çertifikatës së regjistrimit në seksionin e zakonshëm të Zyrës së Regjistrimit të Ndërmarrjeve në Dhomën e Tregtisë, Industrisë Artizanale dhe Bujqësisë, Venezia, datë 13.01.2015, të dorëzuar në QKB)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Shoqëri në Likuidim e Sipër
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Më datë 12.03.2018, Këshilli i Administrimit të shoqërisë së huaj ka vendosur të mbyllë degën e shoqërisë “KOSTRUTTIVA S.C.P.A” me NIPT L51411018S dhe ta vendosë atë në proçesin e likujdimit me emrin “shoqëri në likujdim e sipër”. Duke qenë se dega e shoqërisë nuk ka më asnjë raport pune në këtë moment, u vendos të lirohet nga detyra administratori i degës Federica Bonivento dhe u emërua si likuidator i degës së Kostruttiva S.C.P.A Stefano Benvengu.
Ndryshime
Shënime: Kapitali i shoqërisë mëmë është 994480,29 euro dhe është konvertuar në lekë me kursin këmbimit të datës 07.02.2020.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.9, Rruga e Barrikadave, Ndërtesa Nr.11, Hyrja Nr.6, Kati 7, Apartamenti Nr.32

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit tregtar (04.02.2019)
Certifikata e regjistrimit te shoqerise se huaj ne Zyrene Regjistrit te Ndermarrjeve, Venezia
Statuti I shoqerise se huaj
Vendimi per mbylljen e deges se shoqerise 12.03.2018
Vendimi per emerimin e administratorit te deges 22.02.2016
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2016
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -379 664,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 7 620 194,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:28 022 130,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:102 387 600,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016

Punuar Nga : A.Lala