Skip to content

TOSK ENERGJI (Ish Petrol - Oil - Ballkan)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-01-18 09:50:48
JSON

NIPT: L51817007A
Administrator: Blerim Hoxha
Objekti i Veprimtarisë: Nxjerrje, shfrytëzim, përpunim i naftës bruto dhe nën produkteve të saj, import-eksport, shitje me shumicë dhe tregtim i hidrokarbureve, si benzinë, naftë, gas, LPG (gaz i lëngshëm) CNG (gaz natural i kompresuar), bitum, lubrifikantë si edhe të gjithë produktet e tjera të lidhura dhe nën-produktet e tyre dhe të gjitha aktivitetet e lidhura apo sekondare të aktiviteteve të lartpërmendura. Me qëllim përmbushjen e objektit të lartpërmendur, Shoqëria gjithashtu, mund të:(a) kryejë çdo aktivitet me pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme si edhe aktivitete tregtare, financiare, qira apo hipotekore të cilat mund të konsiderohen të dobishme apo të nevojshme për përmbushjen e objektit të Shoqërisë; (b) blejë, në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë, interesa në shoqëri të tjera që kanë objekt të ngjashëm me atë të Shoqërisë, në Shqipëri apo jashtë saj; dhe(c) kryejë çdo aktivitet tjetër që mund të konsiderohet i dobishëm apo i nevojshëm për përmbushjen e objektit të Shoqërisë. Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër i cili nuk ndalohet nga ligji i zbatueshëm.
Emërtime të tjera Tregtare: TOSK ENERGJI
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 11.06.2015
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Zvicer
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë për këtë Subjekt: CFD Conseils Sarl, një shoqëri e së drejtës zviceriane, me seli në adresën Passage des Lions 6, 1204 Geneve, Zvicër, e regjistruar me nr. fiskal 430078463, e përfaqësuar rregullisht nga përfaqësuesi ligjor Z. Christophe Darbord, shtetas francez (Sipas kontratës së shitblerjes së kuotave të kapitalit nr. 608 Rep., nr. 93/3, datë 26.05.2016, të dorëzuar në QKB).
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Christian Albert Edmond Forrer, Charles Pierre Grosfilley Thibault , Christophe Darbord
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
IV.4.B - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet hidrokarbure
VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
Çështje Ligjore: I. Më datë 30.09.2016, u nënshkrua marrëveshja e pengut mbi kuotat ndërmjet TOSK ENERGJI SHA, CFD CONSEILS SARL si pengdhënës dhe SkySea B.V si pengmarrës. Sipas dispozitave të marrëveshjes së huasë, GUNVOR (Skysea B.V kontrollohet plotësisht nga Gunvor Group Ltd) ka rënë dakord të vejë në dispozicion të shoqërisë, shumat e huasë të cilat nuk tejkalojnë një total prej 13.000.000 (trembëdhjetë milion euro), për qëllim të blerjes së Terminalit nga Genklaudis Sha.

Si kusht paraprak i detyrimit të GUNVOR për të kryer disbursimet për shoqërinë mbi bazën e marrëveshjes së huasë, pengdhënësi bie dakord të lëshojë në favor të Gunvor një peng të rradhës së parë mbi të gjithë aksionet e nënshkruara dhe ekzistuese të shoqërisë të zotëruara nga pengdhënësi, në mënyrë që të sigurojë përmbushjen e detyrimeve të shoqërisë sipas marrëveshjes së huasë.

II. Më datë 27.02.2017, u nënshkrua marrëveshja e përfundimit ndërmjet CFD CONSEILS SARL, TOSK ENERGJI SHA dhe SKYSEA BV. Janë nënshkruar disa marrëveshje dhe dokumenta midis palëve në ose rreth datës 30.09.2016, në lidhje me blerjen nga TOSK të një terminali (dhe depozitave) në Shqipëri, të zotëruar nga GENKLAUDIS SHA, Parku i Energjisë, Porto Romano, Durrës, Shqipëri, sipas një marrëveshje të vecantë për blerje asetesh midis TOSK ENERGJI SHA dhe GENKLAUDIS sha.

Transaksioni i terminalit nuk u ekzekutua. Rredhimisht, palët kanë vendosur të përfundojnë marrëveshjet në të cilat SKYSEA është palë dhe dokumentat e nënshkruar/ekzekutuar midis palëve në ose rreth datës 30.09.2016 dhe të konfirmojnë se ato nuk kanë efekt të asnjë lloj forme.

Sipas kësaj marrëveshje përfundimi, TOSK do të kryejë të gjitha veprimet e nevojshme me qëllim çlirimin e aksioneve të TOSK. Palët pranojnë se marrëveshjet në të cilat SKYSEA është palë dhe për të cilat, lidhja, nënshkrimi, ekzekutimi dhe performanca ka qenë në varësi të kompletimit dhe konsumimit të transaksionit të terminalit dhe të ndonjë prej marrëveshjeve nuk janë nënshkruar dhe nuk do të nënshkruhen, dhe nëse janë nënshkruar, nuk janë ekzekutuar dhe nuk do të ekzekutohen.

III. Më datë 17.08.2017, u nënshkrua marrëveshja e pengut dhe/ose barrë sguruese mbi aksionet, e nënshkruar midis “TOSK ENERGJI”sh.a, CFD Conseils SARL (barrëdhënësi) dhe Gunvor SA (barrëmarrësi). Sipas kushteve dhe afateve të marrëveshjes së huasë, barrëmarrësi ka rënë dakord të vejë në dispozicion të shoqërisë, shumat e huasë të cilat nuk tejkalojnë një total prej 5.000.000 (pesë milion) USD, për qëllime të financimit të blerjes së produkteve nga rafineria e Ballshit në pronësi të IRTC dhe të shitjes së këtyre produkteve me pakicë dhe shumicë konsumatorëve dhe blerjes dhe shitjes së karburanteve detare.

Si kusht paraprak i detyrimit të barrëmarrësit për të kryer disbursimet për shoqërinë mbi bazën e marrëveshjes së huasë, barrëdhënësi bie dakord, ndër të tjera, të nënshkruajë këtë marrëveshje për të lëshuar në favor të barrëmarrësit një peng të radhës së parë dhe barrës siguruese mbi aksionet, në mënyrë që të sigurojë përmbushjen e detyrimeve të shoqërisë sipas marrëveshjes së huasë.

IV. Më datë 10.10.2017, u nënshkrua marrëveshja e përfundimit ndërmjet Gunvor SA (huadhënësi), Tosk Energji sha (huamarrësi) dhe CFD Conseils SARL (pengdhënësi). Palët bien dakort të përfundojnë marrëveshjet e lidhura ndërmjet tyre me efekt nga data 17.08.2017, sipas kushteve të parashikuara në këtë marrëveshje. Secila prej palëve, në mënyrë absolute, të parevokueshme dhe të pakushtëzuar e çliron palën tjetër nga të gjitha parashikimet, përgjegjësitë dhe detyrimet sipas marrëveshjeve të përfundimit.

V. Më datë 23.10.2019, me anë të Kërkesës Nr.10794 Prot “Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve Tiranë, u kërkua vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “TOSK ENERGJI” SHA, pajisur me NUIS (NIPT) L51817007A, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Papa Gjon Pali II, Qendra Tregtare ABA, Kati 13, Nr. 1303

Adresa:
1) Fier, Ballsh, Rruga Mehmet Shehu, Zona kadastrale 1090, KPTHN-Ballsh Fier, Objekti 16/1, Parku i lëndës së parë.
2) Fier, Ballsh, Rruga Mehmet Shehu, Zona kadastrale 1090, KPTHN-Ballsh Fier, Objekti 16/2, Parku i produkteve të rënda dhe 16/3 Parku i gjysëm produkteve.
3) Durrës, Porti i Durrësit, Kalata Nr.1
4) Fier, Ballsh, Rruga Mehmet Shehu, Zona kadastrale 1090, KPTHN-Ballsh Fier, Objekti 16/4, Parku i produkteve të gatshëm për shitje, (Dega e Shitjeve)
5) Durrës, Zona Industriale dhe Energjitike, Porto Romano, pasuria nr.65/116, zone kadastrale 3184, në ambientet e shoqërisë GENKLAUDIS.sha

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 10.01.2020
Akti i themelimit
Kontrate shit-blerje e pjeseve te kapitalit 26.05.2016
Marreveshje pengu mbi aksionet 30.09.2016
Ekstrakt I regjistrit tregtar te Gjeneves 10.01.2020
Marreveshje perfundimi 10.02.2017
Marreveshje pengu dhe barre siguruese 17.08.2017
Marreveshje perfundimi 10.10.2017
Vendim per shlyerjen e pjeses se mbetur te kapitalit 12.10.2017
Vendim i aksionarit per rritjen e kapitalit 01.05.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -1 040 379 494,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 96 300 472,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -5 994 588,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -276 891,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:10 874 411 371,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:4 813 820 669,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:2 147 265 265,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:849,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017
2018

Punuar Nga : A.Lala