Skip to content

Flor Ahmetaj
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-08-06 07:20:47
JSON

NIPT: L52207504I
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Import, riparime dhe bobinazhe te ndryshme elektromekanike. Projektime elektrike dhe mekanike. Instalime elektrike. Tregti me pakice e shumice te materialeve elektronike, hidraulike, ndertimi dhe riparimin e tyre. Tregti dhe riparime te pjeseve te automjeteve. Kancelari, tonera.Transport i brendshem dhe i jashtem per vete dhe per te trete etj. Tregtim te materialeve te pastrimit higjenik dhe kimik, detergjent etj. Punime ne fushen e ndertimit dhe rikonstruksioneve. Sherbime ne fushen e pastrimit dhe mirembajtejes se mbeturinave dhe te mbetjeve urbane etj. Tregtimi i aparateve celular, kompjuterave, fotokopje, server, softuer, scaner dhe aksesor qe lidhen me to. Tregtim i mallrave ushqimor, bujqesor, blegtoral dhe fruta perime etj. Montim cmontim te dekoreve festive, tregtim te fishekzjarreve, tregtim te artikujve zbukurues etj. Tregtim prodhim te ujit etj. Punime ne fushen e ndertimit ne rruge, çerdhe, kopshte, shkolla, ndertesa civile dhe industriale, pallate, ujesjellesa dhe gazesjellesa etj. Rikostruksione ne fushen e ndertimit ne rruge, çerdhe, kopshte, shkolla, ndertesa civile dhe industriale, pallate, ujesjellesa, gazesjellesa etj. Tregtim te pjeseve te kembimit mekanike dhe elektronike per makineri te renda si eskavator, fadroma, kamiona, vinça portual, elektrovinça etj. Tregtim dhe vendosje te te gjithe llojet e gomave per automjete, makineri te renda etj. Mirmbajtje te impjanteve elektrike, civile dhe industriale, sistemet e trajtimit te ajrit te kondicionuar, mirmbajtje te impjantit te ujit te pijshem etj. Mirmbajtje te infrastruktures civile, industriale, rruge, shesh,ndretesa kalata etj. Punime ne fushen e inxhinjeris elektrike ne sistemin e shperndarjes TM dhe TU. Ndertim dhe implementim i sistemeve elektrike te paneleve fotovlatike. Tregtim te materialeve per mirmbajtjen e skafeve, motorr deti, anije etj. Tregtim te pajisjeve te shpetimit ne det. Tregtim te kavove celiku speciale dhe aksesore qe lidhen me to. Suport teknik IT. Tregti te veglave te punes dhe veshjeve te punes, uniforma speciale etj. Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve, peme dekorativ etj. Agjenci udhetimi. Ekspert udhetimi. Shërbim riparim dhe mirëmbajtje të Impianteve/sistemeve ngrohjeftohje Tregtim dhe sherbim boje per lyerje godinash, patinime stukime, punime gibsi etj. Tregtim dhe sherbim te profileve metalike, hekur, llamarin etj. Tregtim dhe prodhim mobiljesh, tregtim te materialeve, artikujve industrial dhe produkteve per arredim.
Emërtime të tjera Tregtare: O.F ENGINEERING
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 07/10/2015
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Lloji i pronësisë: Private
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës, Lagjja nr. 14, Rruga Asti Gogoli, Objekt me nr. pasurie 1/12, Zona Kadastrale 8515

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 06.08.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Punuar Nga : A.Lala