Skip to content

AL-GAZ 2015
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-11-17 09:55:11
JSON

NIPT: L52424020F
Administrator: Lindita Shanaj, Arjan Shanaj
Objekti i Veprimtarisë: Përpunimi, transportimi, depozitimi e tregtimi me shumicë i naftës, gazit natyror dhe nënprodukteve të tyre, gazeve teknologjike dhe biokarburanteve, që kryesisht konsiston në: importimin, eksportimin dhe tregtimin me shumicë të naftës, gazit natyror dhe nënprodukteve të tyre, gazeve teknologjike dhe biokarburanteve; Ndërtimin dhe shfrytëzimin e depozitave të naftës, gazit natyror dhe nënprodukteve të tyre, gazeve teknologjike dhe biokarburanteve, të zotëruar tërësisht nga shoqëria ose që shoqëria i disponon në një nga mënyrat e përcaktuara në ligj; Blerjen e marrjen me kontrate e përdorimin nga shoqëria të mjeteve përkatese të transportit për naftën, gazin natyror dhe nënproduktet e tyre, gazeve teknologjike dhe biokarburanteve, si dhe shfrytëzimin e çfarëdolloj transporti tokësor, hekurudhor, detar etj. Projektimi, ndërtimi dhe përdorimi i objekteve sociale për përdorim civil, i objekteve dhe impianteve të infrastukturës energjetike dhe të transportit të produkteve energjetike, si dhe i impianteve industriale (rafinerive) për përpunimin (rafinimin) e naftës bruto, gazit dhe nënprodukteve të tyre, prodhimin e gazeve teknologjike (industriale) dhe prodhimi i biokarburanteve. Projektimi, ndërtimi dhe përdorimi i tubacioneve, depozitave, impianteve dhe teknologjive për prodhimin, transportimin, depozitimin e naftës bruto, gazit dhe nënprodukteve të tyre, gazeve teknologjike (industriale) si dhe biokarburanteve. Konsulencë dhe asistencë në fushën e projektimit, ndërtimit dhe përdorimit të impianteve, depozitave, tubacioneve, aparaturave, aksesorëve dhe teknologjive që shërbejnë për prodhimin, transportimin, depozitimin dhe tregtimin e naftës bruto, gazit dhe nënprodukteve të tyre, gazeve teknologjike (industriale) si dhe biokarburanteve. Import-eksport dhe tregtimi me shumicë e pakicë i mallrave të ndryshme si industriale, materiale ndërtimi, pajisje e aparatura që shërbejnë për projektimin, ndërtimin dhe përdorimin e: impianteve teknologjike industriale (rafinerive) për përpunimin (rafinimin) e naftës bruto, gazit dhe nënprodukteve të tyre, gazeve teknologjike (industriale) si dhe biokarburanteve, tubacioneve, depozitave dhe impianteve për transportimin, depozitimin e naftës bruto, gazit dhe nënprodukteve të tyre, gazeve teknologjike (industriale) si dhe biokarburanteve impianteve teknologjike industriale për rikondicionimin dhe kolaudimin e bombolave, cisternave dhe autocisternave të përmasave të ndryshme, të cilat përdoren për gazin natyror, gazin e lëngëzuar të naftës, gazet teknologjike (industriale) si dhe çdo produkt në gjendje të gaztë që amballazohet, transportohet dhe tregtohet me bombola, me cisterna dhe autocisterna impianteve teknologjike industriale për tregtimin e naftës e gazit e nënprodukteve të tyre dhe/ose biokarburanteve objekteve sociale për përdorim civil. Në përgjithësi çdo aktivitet që drejtperdrejt ose në përdorimin industrial lidhet me naftën, gazin natyror dhe nënproduktet e tyre, gazet teknologjike dhe biokarburantet. Për arritjen e këtij qëllimi shoqëria ka të drejtë të bashkëpunojë me persona juridike ose fizike ose me cilëndo shoqëri tjetër me të njëjtin objekt brenda vendit ose jashtë vendit që ka të njëjtin qëllim. Import, eksport dhe tregtim të mallrave të ndryshme me shumicë dhe me pakicë, ushqimore, elektroshtëpiake, kinkaleri, bar kafe, restorante, fruta perime etj. Për qëllimin e realizimit të objektit të mësipërm, Shoqëria mund edhe: të kryejë çdo aktivitet të ligjshëm që lidhet me pasuri të luajtshme dhe/ose të paluajtshme, si dhe cdo aktivitet tregtar, financiar, dhënie me qira ose vënien e hipotekave që mund të konsiderohet i dobishëm ose i domosdoshëm për realizimin e qëllimeve të shoqërisë të fitojë, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, interesa në shoqëri të tjera të cilat kanë një objekt të ngjashëm me atë të Shoqërisë, në Shqipëri ose jashtë saj; dhe të kryejë çdo aktivitet tjetër që mund të konsiderohet i dobishëm ose i domosdoshëm për realizimin e qëllimeve të shoqërisë.
Emërtime të tjera Tregtare: AL-GAZ 2015
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 22.12.2015
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 5 360 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: 1 Mashkull/1 Femër
Anëtarë Bordi: Ennio Caushaj, Arli Shanaj, Flamur Vathi
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tiranë, Autobot tip ATV Iveco Fiat me targa TR 4486 R, ngjyrë e bardhë
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Çështje Ligjore: I. Më datë 13.04.2016, u lidh marrëveshja siguruese Nr. 3281 Rep., Nr. 1073 Kol., midis Arjan Shanaj dhe Lindita Shanaj (barrëdhënësit) dhe shoqërisë “BANKA CREDINS” sh.a (barrëmarrësi), me objekt: Krijimi i një barre siguruese mbi pasuritë e luajtshme të barrëdhënësve, si garanci për kredinë e akorduar nga Banka Credins, për shumën e përgjithshme prej 1.550.000 USD (një milion e pesëqind e pesëdhjetë mijë dollarë).

II. Më datë 19.09.2017, me anë të Deklaratës Noteriale Nr. 8391 Rep., Nr. 2779 Kol., përfaqësuesit ligjorë të shoqërisë “BANKA CREDINS” sh.a. japin pëlqimin për kalimin e pronësisë së 100% të aksioneve që z. Arjan Shanaj zotëron në shoqërinë tregtare AL-GAZ 2015 sh.a., në favor të znj. Lindita Shanaj me kusht që aksionet të vazhdojnë të qëndrojnë të bllokuara duke mbartur të gjitha bllokimet që aktualisht rëndojnë mbi to në favor të shoqërisë “BANKA CREDINS” sh.a., dhe që janë të regjistruar në Regjistrin e Barrëve Siguruese dhe në Qendrën Kombëtare të Biznesit.

III. Më datë 22.10.2019, me anë të urdhrit të ekzekutimit të depozituar nga Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier, u urdhërua:

-ekzekutimi i vendimit penal Nr.62 – 2019- 5221 (1522), datë 20.10.2019, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier.
-sekuestrimi i kuotave të pjesëmarrjes si ortak në shoqërinë “AL-GAZ 2015” sha, të shtetasve: Arjan Shanaj dhe Lindita Shanaj.
-Urdhërohet QKB, të regjistrojë sekuestron e kuotave e të mos regjistrojë asnjë transaksion shitje të kuotave të shtetasve Arjan Shanaj dhe Lindita Shanaj, në persona të tjerë.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia bashkiake nr 5, rruga Gjin Bue Shpata, pallati 3/2, kati 2, mbrapa Stadiumit Selman Stermasi

Adresa:
1) Durrës, Fshati Porto Romano, nr pasurie 68/5, zona kadastrale 3184, vol 2, fq 96
2) Tiranë, Prezë, Ahmetaq, zona kadastrale nr 8, nr pasurie 105/40, fq 244
3) Korçë, Fshati Neviçisht, nr pasurie 228/1, zona kadastrale 2783, vol 3, fq 33
4) Fier, Uzina e Plehrave Kimike Drizë, nr pasurie 95/1, zona kadastrale 1557, vol 6, fq 180

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 04.11.2019
Akti i themelimit
Marreveshje siguruese 13.04.2016
Kontrate dhurimi aksionesh 06.09.2017
Deklarate noteriale 19.09.2017
Vendim i asamblese se aksionareve per zmadhimin e kapitalit 27.10.2017
Vendim i asamblese se aksionareve per zmadhimin e kapitalit 27.10.2018
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese per PF 2018
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -7 230 858,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -16 969 247,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 4 733 377,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:21 744 334,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:20 152 431,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:20 152 431,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:906 864 828,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018

Punuar Nga : A.Lala