Skip to content

Blerim Kurti
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-12-29 15:16:11
JSON

NIPT: L56309701R
Administrator: Blerim Kurti
Objekti i Veprimtarisë: Punime gërmimi në tokë, ndërtime civile dhe industriale, rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale,veshje fasadash.Rrugë, autostrada, mbikalime. Punime për prishjen e ndërtimeve. Impiante hidrosanitare e kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre.Punime për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e ujësjellsave. Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastik, metalik e xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese. Impiante të sinjalistikës ndriçuese të trafikut, Sinjalistika rrugore jo ndriçuese. Barriera dhe mbrojtje rrugore. Ndërtime parafabrikat beton/arme, struktura metalike dhe druri. Punime nëntoksore, ura e vepra arti.Punime dhe mbrojtje lumore, sistemime hidraulike dhe bonifikime.Tregtimi i artikujve të ndryshëm të kancelarisë.Përmirsimi i pyjeve, shfrytëzimi, përpunimi dhe tregtimi i lëndës drusore, mbrojtja dhe përmirësimi i livadheve e kullotave, mbrojtja e pyjeve nga zjarri e dëmtuesit, përmirsim i florës e faunës së zonave.Punimebujqësore.Instalim kamerash,sistem alarmi,instalim interneti dhe shërbime të lidhura me to.Tregtim materialesh higjenosanitare, detergjentë e dezinfektues
Emërtime të tjera Tregtare: KURTI KONSTRUKSION
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 09.01.2015
Rrethi: Dibër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Lloji i pronësisë: Private
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Diber Fushe Cidhen FUSHE CIDHEN Mjet transporti, kamionçinë tip "Mitsubish" me targa AA 589 BG
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fushe Cidhen FUSHE CIDHEN Lagja "Lazrej", Rruga "Kodra e mullirit", ambient biznesi në Pasurinë Nr. 153/5, Zona Kadastrale Nr.1661, Fushë-Alie.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 29.12.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Punuar Nga : I.Cara