Skip to content

SymbioticA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-09-04 16:38:14
JSON

NIPT: L61311052T
Administrator: Edvin Bega
Objekti i Veprimtarisë: Konsulencë arkitekture, zhvillim Urban dhe Infrastrukture, Menaxhim Projektesh, Projektim dhe Mbikëqyrje (Supervizion) të Punimeve të Ndërtimit. Zhvillime të Projekteve dhe Aktiviteteve Turistike. Përgatitje të Studimeve të Fizibilitetit (analiza dhe vlerësimi i potencialeve ekonomike dhe teknike), Analize dhe Vlerësimi i Ndikimit Social dhe Analizës Mjedisore. Përgatitje të detyrës së projektimit për konkurse Arkitekture dhe Urbanistike, Hartimi i Detyrave të Projektimi, Këshillim në hartimin dhe përgatitjen e Kontratave të konsulencës si dhe hartimi i termave përkatëse të Referencës. Menaxhimi i Projektit, koordinim i grupit të projektimit dhe të ekspër tëve dhe palëve të interesuar. Përgatitje dizajni inovativ, strategji për zhvillim strategjikë, zhvillim të qëndrueshëm urban, planifikim të integruar të projekteve komplekse arkitektonike dhe hapësirave urbane të të gjitha shkallëve dhe gjatë të gjitha fazave (nga ideja e parë deri në prodhimin e dokumenteve të ndërtimit dhe mbikëqyrjes (supervizionit) të punimeve të ndërtimit). Konsulencë në projekte për Energji të Rinovueshme, Masat për efiçencë Energjetike si dhe hartimi i Koncept-ideve për Energji Inteligjente për zhvillimin e objekte private dhe publike dhe për projektet e zhvillimit urban. Matja e Sasive dhe hartimi i Preventivave. Hartim dhe zhvillim të Plan Veprimit Urbane, hartimi i Buxhetit të Projekteve Urbane dhe Arkitektonike. Projektim 2 dhe Zhvillim të prototipave urbane, mjete të zhvillimit strategjik urban, proçese të planifikimit, planeve të veprimit prioritare dhe master-planeve urbanistike dhe të planeve të zhvillimit lokal. Projektim të ndërtesave të larta (zyra & banimi), teatro dhe objekte kulturore, parkime nëntokësore, aeroporte, institucione publike, stacione të gazit, strehimi, kompleksesh ndë multi-funksionale të ndërtimit, shesheve urbane dhe infrastrukturës publike, parqeve urbane, objekteve sportive dhe projekteve turistike dhe kompleksesh. Prodhim të të gjitha dokumenteve nga koncepti deri në projektim të detajuar dhe specifikimeve teknike, dokumenteve të zhvillimit dhe ndërtimit. Konsulence dhe ekspertize në planifikim dhe ndërtim sipas Librit të Kuqë FIDIC dhe udhëzimeve PRAG Supervizim të punimeve të zbatimit Përgatitje dhe vlerësim të dokumenteve të tenderit. Këshillime mbi vlerësimin lidhur me Prioritizimin e Veprimeve të Zbatimit Urbane dhe Arkitektonike. Vlerësim risku dhe këshillime për mitigimin e tyre. Verifikim i parametrave teknike. Ofrim të menaxhimit të Palëve të interesuara. Konsulencë për standardet e cilësisë dhe optimizmin e standardeve dhe normave urbanistike dhe të ndërtimit. Përfaqësues i klientit publik për projekte dhe programe publike. PROJEKTIM PUNIMESH DHE MBIKQYRJE E ZBATIMIT të PUNIMEVE. Sipas kategorive në fushat e Studimet dhe Projektimit në Ndërtim dhe nënkategorive të mëposhtme: PROJEKTUES URBANIST: Masterplane - studime e plane rajonale urbanistike. Plane rregulluese të përgjithshme për qendra të banuara dhe qytete. Studime pjesore urbanistike. PROJEKTUES arkitekt: Projektim arkitektonik për objekte civile - industriale-turistike-vepra arti në infrastrukturë. Projektim arkitektonik për objekte sportive. Projektim interiere. Projektim peizazhi, sistemim sipërfaqe të gjelbërta, lulishte e parqe. PROJEKTUES Konstruktor (a, b, c). Projektues Instalator (a, b, c, d, e). Projektues Vepra Hidraulike (a, b, c, d, e, f, g). Projektues rrugë-Hekurudha (a, b, c, d, e). Projektim Ura dhe Vepra Arti (a, b, c, d). Projektues Gjeodet (a, b). Studim Gjeollogo Inxhinierik-Hidrogjeologjik (a, b, c, d, e). Projektim i Impianteve të Prodhimit dhe Shpërndarjes së Energjisë (a, b, c, d, e). Projektues të sinjalizimit Rrugor (a, b, c). Studime të sizmologjisë inxhinierive (a, b, c, d, e, f). Studime e projektime të ndërtimit dhe mbylljes së vend depozitimeve të mbetjeve të ngurta (urbane). Sipas kategorive në fushat e Mbikëqyrje dhe Kolaudimet të Punimeve të Zbatimit në Ndërtim dhe nënkategorive të mëposhtme: PUNIME të përgjithshme ndërtimi 3 (NP-1, NP-2, NP-3, NP-4, NP-5, NP-6, NP-7, NP-8, NP-9, NP-10, NP-11, NP-12). Punime SPECIALE ndërtimi (NS-1, NS-2, NS-3, NS-4, NS-5, NS-6, NS-7, NS-8, NS-9, NS-10, NS-11, NS-12, NS-13, NS-14, NS-15, NS-16, NS- 17, NS-18, NS-19, NS-20). Bar - Restorant.
Emërtime të tjera Tregtare: SymbioticA
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 07.01.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 700 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Njësia Bashkiake Nr.7, Rruga "Thoma Kacorri", Nr.5, Pallati "SKAI"

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare