Skip to content
Përfitues nga VKM Nr. 545, datë 27.07.2016, i pasurisë “Truall dhe objekt të pasurisë nr. 603/3, ZK 2111, vol. 2, f. 171, Kasnicë, Fier”, në pronësi të shoqërisë “Albpetrol” sh.a., Patos, me sipërfaqe të përgjithshme, sipas genplanit, 50 753 (pesëdhjetë mijë e shtatëqind e pesëdhjetë e tre) m2 , nga ku sipërfaqe nën objekt është 343 (treqind e dyzet e tre) m2 dhe sipërfaqe funksionale është 50 410 (pesëdhjetë mijë e katërqind e dhjetë) m2.

RECOVERED EARTH ALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-01-18 09:52:36
JSON

NIPT: L61318002T
Administrator: Michael James Mills
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari në fushën e eksportimit, rafinimit, përpunimit të produkteve të hidrokarbureve e metaleve të ndryshme; importe - eksporte të të gjitha llojeve; shërbime financiare; veprime në fushën e ambientit; ndërtimi i depozitave për depozitimin dhe ruajtjen e nënprodukteve hidrokarbure; veprimtari në fushën e tregtimit të këtyre produkteve; kryerjen e të gjitha veprimeve të nevojshme për arritjen e qëllimit të shoqërisë, duke përfshirë lëshimin e dorëzanive e garancive të tjera, përfaqësimin e shoqërive të ndryshme shqiptare apo të huaja që kanë objekt të njëjte apo të përafërt me të kësaj shoqërie.
Emërtime të tjera Tregtare: RECOVERED EARTH ALBANIA
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 14.12.2015
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 3 500
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Julian Mërtiri, Stephen Paul Whyman, Mirjeta Toçila
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Më datë 27.07.2016, me anë të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 545, u miratua lidhja e kontratës së qirasë me tarifën 1 euro/kontrata, ndërmjet Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, si qiradhënës, dhe shoqërisë “Recovered Earth Albania”, sh.p.k., si qiramarrës, për pasurinë “Truall dhe objekt të pasurisë nr. 603/3, ZK 2111, vol. 2, f. 171, Kasnicë, Fier”, në pronësi të shoqërisë “Albpetrol” sh.a., Patos, me sipërfaqe të përgjithshme, sipas genplanit, 50 753 (pesëdhjetë mijë e shtatëqind e pesëdhjetë e tre) m2 , nga ku sipërfaqe nën objekt është 343 (treqind e dyzet e tre) m2 dhe sipërfaqe funksionale është 50 410 (pesëdhjetë mijë e katërqind e dhjetë) m2.

II. Më datë 03.10.2016, me anë Urdhërit Nr. 1071 Prot, lëshuar nga përmbarues "AFA-2010" shpk, protokolluar nga QKB me Nr.7935 Prot., datë 03.10.2016 , u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi 30% të aksioneve të dorëzanësit Theodor Laçi që zotëron në shoqërinë "RECOVERED EARTH ALBANIA" sha me Nipt L61318002T. Objekti i sekuestros është kthimi i kredisë bankare ndaj Raiffesen Bank sh.a.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia nr.2, Kodi postar 21008, sheshi "Italia", në Hotel "Sheraton", kati II, zyra 9.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 28.12.2019
Statuti i shoqerise
Urdher per vendosjen e sekuestros 13.10.2016
VKM nr. 54, datë 05.02.2014, Për përcaktimin e kritereve, të procedurës e të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontratave të tjera të pasurisë shtetërore
Dokumenta Financiare: VKM Nr. 545, datë 27.07.2016 per dhenien e miratimit per lidhjen e kontrates se qirase me tarifen 1 euro
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Lala