Skip to content

GRIFIN ALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-10-12 10:42:24
JSON

NIPT: L61321012S
Administrator: Endri Haxhiraj
Objekti i Veprimtarisë: Shërbime ndërhyrëse higjeno-shëndetësore (dezinfektim, deratizim, dezinsektim, DDD), shërbime kundër gjarpërinjve, zogjve, etj dhe dëmtues të ndryshëm në fushën e shëndetit publik, veterinarisë, bimëve, mjedisit, etj në ambiente të ndryshme. Shërbime pastrimi, higjenizimi, deodorizimi dhe ekspertizë higjeno-sanitare. Të hapë dhe të menaxhojëe spitale, klinika, farmaci veterinare, pet shop, etj si dhe çdo aktivitet tjetër që lidhet drejtpërdrejtë ose në mënyrë të tërthortë me aktivitetet e mësipërme brenda kufijve të parashikuar nga legjislacioni në fuqi. Përfaqësues/agjent dhe shpërndarës për shitjen me shumicë e pakicë të produkteve dhe paisjeve të firmave të huaja/vendase, në fushën e kontrollit të dëmtuesve (pest control), veterinarisë, pastrimit, higjenizimit, kondicionimit të ambienteve të ndryshme të banimit, publike dhe industriale si dhe të çdo operacioni tregëtar dhe financiar që lidhet drejtpërdrejtë ose tërthorazi me objektin e saj, brenda kufijve të parashikuar nga legjislacioni në fuqi. Konsulencë për programet parakusht për sistemin HACCP, sistemin HACCP, programeve të kontrollit të cilesisë ISO, higjenën ambientale, fushën e veterinarisë, bujqësisë, mjedisit, energjisë së ripërtëritshme, turizmin, etj. Shoqëria për ofrimin e shërbimeve të mësipërme në bazë të normativave në fuqi, mund të shfrytezojë edhe palë të treta, për veprimtari në fusha të veçanta (në të cilat ligji përcakton drejtimin nga specialistë të liçensuar) shoqëria do të punësojë me kontrata pune specialist të liçensuar sipas fushës përkatëse. Të ofrojë konsulencë dhe shërbime në fushëm e turizmit dhe të hotelerisë.Të hapë dhe të menaxhojë hotele, restorante, bare, etj.Pjesëmarrja në shoqëri të çdo lloji, partneriteti, ente, shoqata dhe subjekte të çfarëdolloj natyre me objektiv të ngjashëm apo analog me atë të shoqërisë. Organizimin e kurseve profesionale/teknike/, seminareve, konferencave, etj në fushën “pest control”, shëndetit publik, higjenën ambientale, veterinarisë, bujqësisë, mjedisit, turizmit, etj; organizimin/realizimin e aktiviteteve promovuese në përgjithësi dhe tregëtimin e materialeve të ndryshme si broshura, libra, etj, për qëllimet e mësipërme. Import-export, prodhim/shitje me shumicë dhe pakicë të produkteve/pajisjeve higjeno-sanitare, biocideve, barnave dhe produkteve veterinare, bujqësore, mbrojtjes së bimëve, fara bimësh/lule, produkte ekologjike, industriale, komerciale dhe artizanale, panele fotovoltaike, panele diellore, kancelari, pjesë këmbimi për aparatura të ndryshme, aparatura të ndryshme elektronike, materiale mirëmbajtje, si dhe çdo operacion tregëtar dhe financiar që lidhet drejtpërdrejtë ose tërthorazi me objektin e saj, brenda kufijve të parashikuar nga legjislacioni në fuqi. Tregtim të materialeve të ndryshme, me pakicë dhe shumicë në format e parashikuara dhe të lejuara nga legjislacioni shqiptar. Hapja dhe menaxhimi i agjensive të pasurisë së paluajtshme/luajtshme të makinave, makinerive, etj.Të shërbejë si distributor i shoqërive dhe markave të ndryshme vendi dhe të huaj. Të përfaqësojë shoqëri të huaja. Blerja pasuri të paluajtshme apo të luajtshme, mjete dhe makineri të ndryshme, ti marrë ose ti lëshojë me qera, si dhe të bëjë ndërtime, rikonstruksione, rregullime, shërbime, etj apo të transferojë tek palët e tjera punët e tyre me pakicë dhe shumicë. Marja pjesë nëpër ankande dhe tendera të ndryshëm. Shitje bicikletash te thjeshta, shitje bicikletash me bateri te kategorive te ndryshme, shitje aksesoresh per bicikleta, sherbim per mirembajtjen dhe riparimin e bicikletave.Shitje e produkteve mbrojtese personale dhe te DDD-ve". "Shitje te sistemeve te filtrimit dhe higjenizimit te ujit". "Sherbime DDD per mjetet tokesore, detare dhe ajrore.Prodhim dhe tregtim i produkteve te mbrojtjes se bimeve (produkteve te rrezikshme dhe me rrezikshmeri te 3 larte), Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidaneve. Deratizim i brejtesve (minjve) te arave ne bujqesi dhe insekteve demtuese te ullirit dhe kulturave te tjera bujqesore. Trajtim i procesionares ne pisha.Sherbim transporti i produkteve te ndryshme brenda Republikes se Shqiperise me mjete tradicionale dhe ekologjike (Delivery).Sherbim marketingu dhe promocioni ne ambientet e jashtme me biciklete levizese (Outdoor).
Emërtime të tjera Tregtare: GRIFIN ALBANIA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 12/01/2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kashar Rruga 3 Dëshmorët, Lagjia Yzberisht, Pasuria Nr 368/19-N1, Zona Kadastrale 3866

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 12.10.2021
Akti i themelimit
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 4 780 446,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 274 992,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:16 516 636,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:7 513 622,00
Punuar Nga : A.Lala