Skip to content

EXETASIS MEDICAL DIAGNOSTIC CENTERS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2017-09-04 16:38:14
JSON

NIPT: L61321037D
Administrator: Valentina Beruka
Objekti i Veprimtarisë: Krijimi dhe funksionimi i njësive mjekësore diagnostikuese, të cilat do të ofrojnë shërbime shëndetësore, si dhe pajisja e tyre me të gjitha burimet e nevojshme shkencore dhe teknike, funksionimi dhe shfrytëzimi i tyre në mënyre të përshtatshme me kërkesat e plota të shkencës moderne mjekësore dhe etikës ndërkombëtare. Punësimi apo bashkëpunimi me Specialistë dhe shkencëtare të tjerë. Krijimi dhe funksionimi i laboratorit radiodiagnostik. Kryerja e analizave biokimike dhe mikrobiologjike Kryerja e aktiviteteve mjekësore të cilat konsiderohen të përshtatshme për arritjen e objektivit të kompanisë dhe integrohen në kuadër të ofrimit të shërbimit. Import - eksport nga dhe në vendet e huaja të pajisjeve mjekësore dhe reagjenteve mjekësore, aksesorëve ose mallrave të konsumit, me karakter industrial, shëndetësor, farmaceutik, si dhe mallrave të përshtatshëm për arritjen e objektivave të kompanisë. Kryerja e analizave biokimike dhe mikrobiologjike. Kryerja e importit të lëndëve të para për realizimin e aktivitetit të qendrës diagnostikuese e laboratorike. Kryerja e importit të medikamenteve të ndryshme dhe shpërndarja e tyre.. Shoqëria kryen çdo lloj veprimtarie të dobishme për arritjen e objektit të saj duke përfshirë edhe veprime për shitblerje pasurie të luajtshme e të paluajtshme, dhënie dhe marrje huaje, pjesëmarrje në kuota dhe aksione në shoqëri dhe ndennarrje të tjera. Vënia në zoterim e çdo objekti në 2 pronësi, dhënie me qira ose çfarëdo instalimesh të fituara në mënyre që funksionimi dhe zhvillimi i klinikave të mësipërme t'u përgjigjet kërkesave bashkëkohore të shkencës mjekësore apo ndonjë shkence tjetër. Krijimi i klinikave ose laboratorëve të ngjashëm kudo në vend apo jashtë vendit. Organizimi i seminareve, konferencave dhe ngjarjeve për të informuar publikun për çështjet e shëndetit. pjesëmarrja në konferenca apo seminare në vend apo jashtë vendit, me synim zgjerimin e objektit diagnostiko të parandalimit mjekësor. Bashkëpunimi me agjencite qeveritare apo subjekt i të drejtës private ose publike ose kompanitë dhe përsonat fizike për përditësimin dhe zgjerimin e objektit diagnostiko në lidhje me çështjet e shëndetit, sëmundjet në përgjithësi dhe parandalimin e këtyre në aspektin diagnostiko dhe terapeutik. pjesëmarrja në projekte mësimore me fushëveprim të ngjashëm. pjesëmarrja në kompani ekzistuese apo të krijuara nga kjo kompani, vetëm ose me përsona të tjerë fizike ose juridike, kompani dhe firma që kanë të njëjtin objekt aktiviteti apo të ngjashëm dhe në përgjithësi me çfarëdo mënyre tjetër ligjore bashkëpunimi me shoqëri të tjera të brendshme ose të huaja, të cilat kanë qëllim të njëjtë ose të ngjashëm. Organizimi i diskutimeve, ligjëratave, konferencave, si dhe publikimi i botimeve shkencore nga kompania ose në bashkëpunim me kompanitë e ngjashme apo kompanitë brenda dhe jashtë vendit. pjesëmarrja e bashkëpunëtoreve shkencore, personelit shkencor dhe ndihmës, që ofrojnë shërbime për kompaninë, në diskutime, leksione, seminare apo konferenca që zhvillohen në vend ose jashtë vendit për informacion mbi zhvillimin e shpejte të teknologjisë dhe shkencës. Angazhimi nga ana e kompanisë përmes dhënies së shpërblimit për punimet shkencore, protokollimet dhe hulumtime të tjera që do të kërkojnë përsonat fizike ose juridike, publike ose private, vendas apo të huaj. Kryerja e çfarëdo punë, që konsiderohet nga Kompania e duhur për arritjen e objektivave të saj. Marrja përsipër e sipërmarrjeve ose në ndonjë lloj mënyre bashkëpunimi me komunat, komunitetet, organizatat, institucionet e kujdesit mjekësor-infermieror, spitalet, fondet e sigurimeve shoqërore dhe bashkëpunimi në përgjithësi me çdo person fizik ose juridik, publik ose privat, kombëtar ose të huaj në raport me të gjitha sa me sipër. Kryerja e projekteve kërkimore në tema mjekësore ose të ngjashme, si dhe financimi ose bashkëpunimi me subjektet private ose publike, për të marrë pjesë në programet e komunitetit ose të zhvillimit të përgjithshëm në fushën e shëndetësisë. Zhvillimi i seminareve dhe programeve informative dhe 3 edukative, që lidhen me promovimin e kërkimit dhe zhvillimit të shkencës mjekësore, dhe çdo lloj tjetër aktiviteti që ka të bëjë me këto çështje. Të marrë pjesë në çdo biznes apo kompani të çfarëdo forme ligjore, me objekt aktiviteti të njëjtë ose të ngjashëm, si në Shqipëri dhe jashtë vendit. Të bashkëpunojë me çdo person apo subjekt në çfarëdo mënyre. Të krijojë degë kudo që të jetë. Të përfaqësoje çdo kompani vendase ose të huaj me një mënyre të njëjtë ose të ngjashme. Të marrë pjesë, qofte në mënyre të pavarur ose në bashkëpunim, në çdo forme ligjore, me kompani të tjera apo konsorciume apo individë, në tenderë në Shqipëri dhe jashtë vendit dhe të konkurroje për të ndërmarrë ekzekutimin e projekteve të çdo lloji dhe në përgjithësi të kryejë çdo punë të lidhur, për të aplikuar për përfshirjen e kompanisë në të gjitha llojet e ligjeve të zhvillimit apo financimit nëpërmjet shtetit apo grante të tjera. Të blejë dhe përgjithësisht të shfrytezoje pasuri të luajtshme apo të paluajtshme me çfarëdo destinacioni që direkt ose indirekt shërbejnë në suksesin e objektivave të mësipërme të kompanisë. Të hyje në bashkëpunim me çdo person të tretë, person fizik apo ligjor apo sipërmarrje të përbashkët për lidhje të kontratave Faktoring ose leasingu, etj.
Emërtime të tjera Tregtare: EXETASIS MEDICAL DIAGNOSTIC CENTERS
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 04.01.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 5
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Njësia Nr. 5, Rruga "Shyqyri Brari", Pallati Nr. 5, Kati 6, Hyrja 25, Selite

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare