Skip to content

Studio Ligjore HAKANI & Associates
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-12-10 15:19:49
JSON

NIPT: L61403057A
Administrator: Arben Hakani
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria ushtron aktivitetin e saj me karakter thelbësor shërbimet. Veprimtaria e saj ushtrohet ne tre drejtime kryesore; Përfaqësime; Konsulenca; Asistencë në projekte etj. Funksionimi i shoqërisë, realizohet si; Konsulencës juridike për personat fizik, juridik publik apo privatë, të institucioneve dhe enteve publike, në lidhje me çdo problematikë eventuale, në kuadër të specifikimit të kuadrit ligjor, të veprimit apo të kontrollit të vazhdueshëm të ligjshmërisë etj. Konsulencë pranë organeve të administratës qendrore apo lokale, në lidhje me permirësimin e legjislacionit, zbatimin e Kodit Zgjedhor. Konsulencë të detajuar, perfaqësim në gjykatë për persona fizik apo për subjekte politike në këtë fushe të së drejtës; Konsulence juridike ne fushen e legjislacionit fiscal, tatimor, e doganor; Përgatitje dokumentacioni, ndjekje e të gjitha proçedurave për regjistrim të shoqërive të krijuara rishtazi, deri në dhënien e liçensës nga organi përkatës për fillimin e ushtrimit të aktivitetit; Konsulencë juridike në marrëdhenie tregtare, përpilim dhe depozitim dokumentash të shoqërive tregtare të regjistruara si subjekte të së drejtës shqiptare apo të huaj; Konsulencë në distancë dhe me anë të përfaqesuesve të brendshëm (in-house laëyers) pranë shoqerive tregtare; studim të rasteve konfliktuale që lindin ndërmjet subjekteve të së drejtës tregtare dhe përgatitje të dokumentacionit të domosdodhem për zgjidhjen e çështjes sipas ligjit tregtar apo orientimin e klientit për zgjidhje gjyqësore të konfliktave; Implementimi në bashkëpunim me Organizata Jofitimprurëse, me pushtetin vendor apo qendror, i projekteve në fushën e së drejtës që lidhen me përmiresimin e legjislacionit, asistencë në aplikimin e së drejtës, funksionimin e strukturave të dhenies së drejtësisë etj; Përfaqësimin dhe mbrojtjen ligjore të personave fizik dhe juridik, vendas apo të huaj, privatë apo publikë, vendas apo të huaj, për çdo proçedim administrativ, gjyqësor, jashtëgjyqsor, ekezekutimi të vendimeve gjyqësore etj. konform rregullave të parashikuara në legjislacionin në fuqi dhe ligjit nr.9109 dt.17.07.2003 “Për profesionin e avokatit në Republikën e Shqipërisë”. Mbrojtje ligjore, përfaqësim i posaçëm dhe i përgjithshëm i klientëve, persona fizik apo juridik, në konfliktet gjyqesore dhe administrative, në të gjitha shkallet e gjykimeve. Përgatitje e të gjitha llojeve të dokumentacionit të përshtatshëm në realizimin e përfaqësimit para çdo organi të gjyqsorit, administratës qendrore apo vendore në çdo lloj proçedimi civil apo penal; Konsulencë në fushën e sipërmarrjeve të ndërtimit. Asistencë ligjore, përpilim dokumentacioni, nxjerrje aktesh administrative të nevojshme; Bashkëpunim me një rreth të gjerë profesionesh të të gjitha llojeve si: noterë, ekspertë të fushave të ndryshme (kontabël, topograf, ndërtimi, vlerësues, etj.), përkthyes, etj; Bashkëpunim me avokatë, zyra avokatie apo çdo lloj forme tjetër organizimi, brenda apo jashtë vendit. Shoqëria mund të ushtrojë çdo lloji tjetër veprimtarie të lejueshme nga legjislacioni në fuqi si dhe të marrë pjesë në proçedurat e prokurimieve publike dhe konçensioneve.
Emërtime të tjera Tregtare: Studio Ligjore HAKANI & Associates
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 07/01/2016
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 6 944 708,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Vaso Pasha, Pallati 13/1, Kati i Zyrave Nr. 4

Faqja Web:
www.hakani-attorneys.al

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 10.12.2021
Akti i themelimit te Shoqerise
Vendim i ortakut te vetëm date 01.11.2016
Vendim per ndryshimin e formes ligjore (2018)
Dokumenta Financiare: Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2016
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2017
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -1 056 663,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 318 542,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:3 920 128,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:4 834 782,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017

Punuar Nga : L.Kanani