Skip to content

EMIFER
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-07-07 13:42:08
JSON

NIPT: L61524008L
Administrator: Shkëlqim Emiri (Likuidues)
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim me shumicë dhe pakicë. Import-eksport të mallrave të ndryshme, industriale, bujqësore, ushqimorë, duralumini, metaleve, hidrosanitare, elektroshtëpiake, elektronike, elektrike, materialeve të ndërtimit, pjesëve të këmbimit për automjete të tipave dhe llojeve të ndryshme. Transport mallrash me mjetet e vete shoqërisë për llogari të saj dhe për llogari të të tretëve. Çdo aktivitet tjetër tregtar që lidhet në mënyrë të drejtpërdrejtë ose tërthorazi me objektin e veprimtarisë dhe që është në përputhje me legjisLaçionin në fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: EMIFER
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 23/03/2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi; Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 15.11.2016, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos: Fillimi i Procedures se Likuidimit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Shoqeri ne Likuidim e Siper".

II. Me date 01.03.2017, me vendim te ortakut te vetem, u vendos: Cregjistrimi i Shoqerise. Statusi i Shoqerise kalon nga "Shoqeri ne Likuidim e Siper" ne "Çregjistruar".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Nr. 5, Rruga Dora D'Istria, Pallati 8/1, Shkalla 1, Apartamenti 5

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 07.07.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Likujdim i Shoqerise , date 15.11.2016
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Cregjistrimi i Shoqerise , date 01.03.2017
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2016
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -60 466,00
Punuar Nga : A.Baja