Skip to content

B.N.G -ALUMIN
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-07-12 07:49:26
JSON

NIPT: L61606502V
Administrator: Bujar Dema (Likuidues)
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim dyer - dritare alumini, qepena e grilla alumini, struktura hekuri etj, si dhe tregtimi i tyre. Tregtim me shumicë e pakicë, Import- Eksport të artikujve të ndryshëm, industriale, artikujve të aluminit, si dyer, dritare grilla alumini, etj. Transport mallrash dhe përsonash për vete dhe për të tretë. Shoqëria sipas nevojave të aktivitetit ka të drejtën e ushtrimit të çdo aktiviteti të ligjshëm, të lejueshëm për formën e shoqërisë, e cila nuk ndalohet me ligj(sipas nenit 7 të Ligjit nr. 9901, dt. 14. 04-08).
Emërtime të tjera Tregtare: B.N.G -ALUMIN
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 05/04/2016
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Shoqëri në Likuidim e Sipër
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 29.07.2016, me vendim te ortakut te vetem, u vendos: Pushimi i Perkohshem i Aktivitetitit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar".

II. Me 19.01.2017, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos : Likuidim i Shoqerise . Statusi i Shoqerise kalon nga "Pezulluar" ne "Shoqeri ne Likuidim e Siper".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës, Maminas, Rruga Maminas-Gjiri Lalezit, Zona Kadastrale 2101, ndërtesë njekatëshe me Nr.pasurie 236/42

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 12.07.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Vendim i Ortakut te Vetem, Likujdim i Shoqerise , date 19.01.2017
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 828,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:11 592 826,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016

Punuar Nga : A.Baja