Skip to content

WOLLENGWONG UNIVERSITY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-27 11:33:12
JSON

NIPT: L61607035S
Administrator: Talal Abu-Mayha
Objekti i Veprimtarisë: Dhënia e konsulencës dhe shërbimeve ndaj shoqërive, institucioneve publike dhe private. Në veçanti, konsulence ligjore, fiskale, ekonomike, fmanciare, strategji industriale dhe çështje që i bashkëlidhen (duke përfshirë ristrukturimin dhe riorganizimin e shoqërive / ndërmarrjeve), gjithashtu me shërbime Konsulencë në lidhje me aleancat, joint venture, bashkimet, ndarjet, përqendrimet, blerja e shoqërive, pjesëmarrje aksionare, në shoqëri o degë shoqërish dhe në punë të tjera të jashtëzakonshme fmanciare, duke bere studime dhe analiza tregu, përpunim të planeve industriale, kërkimin e partnereve strategjike, organizimin e takimeve, konferencave dhe gjithçka është e nevojshme me qëllim zhvillimin e këtyre shërbimeve të konsulencës. Ngritja e një qendre të dhënave përmes përdorimit të pajisjeve elektronike dhe teknologji të përparuar në përpunimin automatik të të dhënave, që do të përdoret si për aktivitetet e saj dhe si një shërbim për të tretët. Shërbime konsulence dhe asistencë për ndërkombëtarizimin e ndërmarrjeve; të sigurojë ndihme tëknike për institucionet dhe kompanitë edhe nëpërmjet përpunimeve kompjuterike, si dhe mbështetjen elektronike në distance; trajnim profesional në klase dhe në distance; 2 tregtim elektronik; studime marketingu. Për të arritur ketë objekt, shoqëria mund të përdorë gjithashtu edhe shërbimet e palëve të treta (te punësuar, këshilltare, anëtare të tjerë të shoqërisë, profesioniste, agjente, përfaqësues, etj. ) sipas formave, mënyrave dhe metodave të përcaktuara nga ligji në fuqi. Promovimi dhe pjesëmarrja në mundësi të ndryshme investimi që mund të paraqiten në çdo sektor të ekonomisë së vendit, duke u prezantuar si investitor i barabarte me subjekte të tretë, investitor i vetëm ose investitor mazhoritar me qëllim arritjen e objektivave ekonomike të shoqërisë dhe pjesëmarrjes në projektet me impakt social që diktojnë rritjen ekonomike të vendit dhe standardet e tij të jetësës. Shitja, posedimi, menaxhimi i letrave me vlere publike ose private, vendase dhe të huaja; kryerja e shërbimeve në emër dhe në favor të përsonave fizike, shoqërive, konsorciume, shoqatat apo organeve të tjera, publike ose private, kombëtare ose të huaj, dhe të individëve përmes përpunimit të të dhënave. proçesi i përzgjedhjes për rekrutimin e stafit dhe organizimin e kurseve të informacionit, edukimit dhe trajnimit. Blerja, shitja, shkëmbimi, ndërtimi, renovimi, menaxhimin dhe dhënia me nenqira, leasing, të pasurive të patundshme në përgjithësi, të tipit urban dhe rural, duke përfshirë ndërtimin e pasurive të patundshme. Blerja, përdorimi, licencimi, për arsye të ndryshme, dhe shitja e të drejtave të pronësisë industriale të çdo lloji dhe natyre. Aktiviteti i marketingut strategjik dhe operacional dhe hulumtimit të tregut; aktiviteti i kërkimit dhe zhvillimit. Duke marrë përfaqësime, mandate, të delegoje për llogari të shoqërive tregtare, industriale, ushqimorë dhe shërbimeve në përgjithësi duke marrë pozicione brenda sferës së ndërmjetësimit tregtare. Importeksport, prodhim e tregtim, me shumicë e pakicë të artikujve industrial, ushqimor, materialeve të ndërtimit, të pajisjeve elektrike dhe elektronike, të makinerive të të gjitha llojeve, të pajisjeve dhe impianteve të ndryshme të karakterit publik, industrial, bujqësor, tregtar, ushqimor, mjekësor, farmaceutik, sportiv, kulturor etj. Me qëllim arritjen e objektit të saj, shoqëria me vendim të organit kompetent, mund të zotërojë në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë pjesëmarrje në shoqëri apo ndërmarrje të tjera, shqiptare apo të huaja, të aktiviteteve të ndryshme. Pjesëmarrja në shoqëri që për llojin e tyre nuk ofrojnë përgjegjësi të kufizuar, miratohet paraprakisht nga asambleja e ortakeve.
Emërtime të tjera Tregtare: WOLLENGWONG UNIVERSITY
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 06/04/2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Jordani
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 12.04.2016, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos : Pushim i Perkohshem te Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Njësia Nr. 5, Rruga Ymer Kurti Nr. 4, Qendra Olimpia, Kati i dyte, Zyra Nr. 1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 27.06.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Kerkese date 23.06.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja