Skip to content

O R I T E C H (Ish Capital Trade)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-03-06 11:42:01
JSON

NIPT: L62113035M
Administrator: Arbana Bushaj
Objekti i Veprimtarisë: Të operojë në sektorin e telekomunikacionit duke kryer çdo lloj veprimtarie nëpërmjet telefonit për llogari të vet apo të të tretëve me seli në Shqipëri apo në çdo vend tjetër që ka lidhje me Republikën e Shqipërisë, duke respektuar ligjin në fuqi. Të kryejë aktivitete nëpërmjet telefonit të çdo lloji për llogari të vet apo të tretëve, telemarketing, sekretari telefonike, shitje nëpërmjet telefonit, sondazhe, mesazhe promocionale dhe çdo lloj tjetër aktiviteti të lidhur me të pa kufizim. Shoqëria do të kryejë veprimtari edhe në fushën e ofrimit të shërbimeve të ndryshme online. Në fushën publicitare do të ofrojë shërbime të reklamimit të produkteve dhe shërbimeve nga individë apo shoqëri tregtare, shërbime në fushën e komunikimeve elektronike, digjitale, grafike, të medias etj. Të blejë e të shesë ose të japë me qira në përdorim, në uzufrukt ose në përdorim pasuri të luajtshme e të paluajtshme të regjistruar në regjistrat publike. Shoqëria mund të kryej gjithashtu të gjitha operacionet tregtare mbi pasuri të luajtshme apo të paluajtshme që do të vlerësohen të nevojshme ose të dobishme për realizimin e objektit të shoqërisë si dhe do të blejë kuota kapitali themeltar të 2 shoqërive të tjera që kanë objekt të ngjashëm apo të afërt me të veten. Shoqëria mund të marrë pjesë me cilësinë e ortakut apo aksionerit në shoqëri të tjera tregtare me objekt veprimtarie të njëjtë apo të ndryshëm nga i saj. Furnizim i çdo lloji shërbimi informatikë, përfshirë këtu të gjitha llojet e specializimit, në varësi të reparteve përkatëse si: veprimtari koordinimi informatikë, informacioni dhe telekomunikacioni që synon përmirësimin e prodhimtarisë dhe aftësisë së ndërmarrjeve; Ofrim i çdo shërbimi në fushën e informatikës dhe telematikes, pakufizime apo përjashtimi të llojit, në sektorët e informacionit dhe të komunikimit, të shkencës, të tregtisë, të publicitetit, të të gjitha aspektet e tyre, si në favor të enteve publike ashtu dhe private, si brenda dhe jashtë vendit, në Itali, etj, ; Tregtimi i shërbimeve të telefonisë fikse dhe celulare, duke vepruar si në mjediset e veta ose në vende të tjera, siç është rene dakord me kontraktuesit; Hapja dhe administrimi i përgjithshëm i Call Center, shërbimeve të të dhënave, data entry; shërbime Call Center dhe Contact Center për klientë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Shërbime marketingu jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë nëpërmjet telefonit dhe internetit; Projektimi dhe realizimi i fushatave publicitare dhe promovuese nëpërmjet shfrytëzimit të të gjitha instrumentave, përfshirë marketingun telefonik dhe instrumenta të tjera të marketingut nëpërmjet internetit për tu shitur ekskluzivisht jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Projektimi dhe realizimi i fushatave publicitare dhe promovuese nëpërmjet shfrytëzimit të të gjitha instrumentave, përfshirë marketingun telefonik dhe instrumenta të tjera të marketingut nëpërmjet internetit për tu shitur.
Emërtime të tjera Tregtare: O R I T E C H
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 12.09.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë për këtë Subjekt: APA - LIAISON, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 10.09.2012 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L22111004P, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake nr.2, rruga ''Thimi Mitko'', pallati i ri, me administratore Arbana Bushaj (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 06.03.2020)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Më datë 18.01.2018, me vendim të ortakut të vetëm, u pezullua aktiviteti i shoqërisë për një periudhë të pacaktuar. Statusi i shoqërisë kaloi nga “Aktiv” në “Pezulluar”.

II. Më datë 27.04.2018, me vendim të ortakut të vetëm, u ndryshua statusi i shoqërisë nga “Pezulluar” në “Aktiv” pasi subjekti do të rifillojë të ushtrojë aktivitetin.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga '' Dritan Hoxha '', Godinë e biznesit, kati 0

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 06.03.2020
Akti i themelimit
Vendimi per pezullimin e shoqerise 18.01.2018
Kontrate shitje kuotash kapitali 09.01.2017
Kontrate shitje kuotash kapitali 04.04.2017
Kontrate shitje kuotash kapitali 18.07.2017
Kontrate shitje kuotash kapitali 28.06.2017
Kontrate shitje kuotash 01.07.2019
Vendim per riaktivizimin e shoqerise 27.04.2018
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 5 838 990,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 761 846,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -8 407 569,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:128 447 279,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:4 729 062,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:7 183 725,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018

Punuar Nga : A.Lala