Skip to content

FIN PRO-TECH
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-07-12 13:55:27
JSON

NIPT: L62226023L
Administrator: Alma Gjini-Hasanaj (Likuiduese)
Objekti i Veprimtarisë: Ёshtë ofrimi i shërbimeve të mbledhjes së detyrimeve dhe debive nga nga palët e treta në emër dhe për llogari të subjekteve të ndryshme dhe kryerja e çdo shërbimi apo veprimi të nevojshëm për këtë qëllim. Shërbime për konsulencë biznesi dhe financiare, Konsulencë në fushën fiskale dhe të zhvillimit të biznesit duke përfshirë këtu veprimtari që konsistojnë në asistencë direkte në fushën e zhvillimit dhe promovimit të marrëdhënieve të bizneseve me aktorët financiare, përfshirë bankat dhe ndërmjetësit e tjerë financiare, nëpërmjet kryerjes së shërbimeve të agjentit financiar dhe të kredive. Konsulencë dhe asistencë direkte në zhvillimin e kapaciteteve menaxhuese dhe ato operative të bizneseve, me objekt dizenjim/përmisimin e proçeseve të biznesit si dhe zhvillimin nëpërmjet trajnimeve direkte të kapaciteteve të burimeve njerëzore sidomos në fushën financiare të investimeve dhe posaçërisht atë që lidhet me teknologjinë e kredidhënies. Ofrimi i shërbime ligjore direkte në lidhje me elaekutimin e kontratave të kredive të këqija apo borxhit të keq të akumuluar, nëpërmjet proçesit gjyqësore për nxjerrjen e Urdhrave të Ekzekutimit si dhe 2 vënien në ekzekutim të tyre nëpërmjet procedurave përmbarimore për llogari të Kreditoreve të çilet përfshinë; Institucioneve Financiar Banke, Jo-Bankë, shoqëri Sigurimesh, si dhe ndaj të gjithë operatoreve të bizneseve të çilet operojnë në aktivitete të ndryshme nga ai financiare. Ofrimin e shërbimeve të agjentit të pasurive të paluajtshme dhe vlerësimit për llogari të vendosjes si kolaterali për Institucionet Financiare Kredidhenese. Shoqëria, në mënyrë dytësore dhe jo në mënyrë direkte, dhe sidoqoftë vetëm për të përmbushur objektin tregtar të shoqërisë, mund të kryejë 9do veprimtari tregtare e financiare të cilat do të konsiderohen si të nevojshme dhe të domosdoshme shoqëria mund të ushtrojë aktivitete të tjera ndihmëse ose të Hedhura duke përfshirë importin dhe eksportin, si dhe të gjitha aktivitet e nevojshme dhe të domosdoshme për të përmbushur objektin e shoqërisë në përputhje me ligjin.
Emërtime të tjera Tregtare: FIN PRO-TECH
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 24/10/2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 50 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 28.02.2017, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos : Prishja e Shoqerise. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Shoqeri ne Likuidim e Siper".

II. Me date 11.05.2017, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos: Cregjistrimi i Shoqerise. Statusi i Shoqerise kalon nga "Shoqeri ne Likuidim e Siper" ne "Çregjistruar".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr 5, Rruga Komuna e Parisit, Pallati 2T, apartamenti,1/c, pranë/mbrapa ish parkut të delegacioneve

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 12.07.2022
Statuti i Shoqerise
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Likujdim i Shoqerise date 28.02.2017
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Cregjistrim i Shoqerise date 11.05.2017
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2017
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -63 769,00
Punuar Nga : A.Baja