Skip to content

DREAM CONSTRUZIONI GENERALI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-07-12 14:11:43
JSON

NIPT: L62228027H
Administrator: Giorgio Scardoni (Likuidues)
Objekti i Veprimtarisë: Kryerja e punimeve rezidenciale ndërtimi dhe industriale në përgjithësi, duke përfshirë këtu veprimtarinë ndërtuese, prishjen e ndërtimeve, ristrukturimit, mirëmbajtjen dhe menaxhimin e godinave dhe pasurive të paluajtshme, si ato rezidenciale po ashtu edhe ato tregtare dhe/ose industriale të çdo lloji, për veten dhe për të tretët. Blerje trojesh dhe ndarja e tyre në loto dhe urbanizimi i tyre për qëllime ndërtimi. Kryerja e punimeve të urbanizimit, gërmimeve dhe lëvizjeve të dherave. Veprimtaritë e autotransportit të mallrave për llogari të të tretëve, blerja, shitja, shkëmbimi, dhënia me qira e pasurive të paluajtshme për përdorim civil, industrial, bujqësor dhe tregtare në përgjithësi. Tregtimi me shumicë dhe pakicë, i materialeve të ndërtimit dhe artikujve për ndërtim, dyshemenë dhe riveshjet të mermerit, portave dhe pjesëve të dritares, të materialeve prej druri, bojëra dhe ngjyra, letër muri, artikuj hidrosanitare, artikuj prej hekuri, parafabrikate, soba dhe oxhaqe, dhe gjithsesi çdo material dhe/ose produkt për përdorim në sektorin e ndërtimit. Marrja me qira dhe dhënia për përdorim në favor të të tretëve (duke përjashtuar kontratat leaasing) në të gjitha format e lejuara të vinçave dhe makinerive dhe pajisjeve për ndërtimin, gjithçka në përputhje me ligjet e këtij sektori. Shoqëria mund të zhvillojë të gjitha veprimtaritë ndihmëse të tregtisë, duke dhënë dhe duke marrë kontrata mandatuese, përfaqësimi, shpërndarjeje, të agjencive, me ose pa magazinim, në lidhje me pasuritë e sipërtreguara.
Emërtime të tjera Tregtare: DREAM CONSTRUZIONI GENERALI
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 26/10/2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 350 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 20.06.2017, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos : Mbyllja e Shoqerise duke Filluar Procedurat per Likuidimin e Shoqerise. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Shoqeri ne Likuidim e Siper".

II. Me date 15.02.2018, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos: Cregjistrimi i Shoqerise. Statusi i Shoqerise kalon nga "Shoqeri ne Likuidim e Siper" ne "Çregjistruar".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Njësia bashkiake nr 9, rruga Bardhok Biba, pallati Trema, hyrja C, kati IV

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 12.07.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Likujdim i Shoqerise date 20.06.2017
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Cregjistrim i Shoqerise date 15.02.2018
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -162 701,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -187 042,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:561 926,00
Punuar Nga : A.Baja