Skip to content

Auto Manoku Servis
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-09-30 13:21:26
JSON

NIPT: L62311016C
Administrator: Artur Zeneli, Albert Manoku
Objekti i Veprimtarisë: Riparime te mjeteve motorike levizese, automjete, te pajisjeve dhe objekteve fikse, instalimin dhe mirmbajtjen e tyre.Tregtim me shumice dhe pakice te pjeseve te kembimit dhe lubrifikanteve,goma, bateri,antifrize,solucione te ndryshme, import-eksporti. Sherbim montim-zmontim gomash, sherbim konvergjence. Lyerje me boje. Riparime dinamo- motorrino.Kryerje punimesh per llogari te personave te trete, ndertime, kalibrime, kompjutera dhe softwere. Trajnime dhe konsulta profesionale per vete dhe per te trete. Shoqeria mund te kryeje cdo operacion tregtar, operacione qe lidhen me pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme dhje hipotekore qe lidhen me to, operacione financiare dhe kredimarrje, te jape garanci te trete ve si dhe te bleje dhe shese ose marre me qira ndermarrje , dege ndermarrjesh si dhe te kete pjesmarrje ne shoqeri, ente, konsociume apo ne themelim e siper qe kane per objekt te njejte ose te ngjashem me te vetin apo gjithsesi funksional per arritjen e qellimeve te shoqerise.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 04.11.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 430 800,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë për këtë Subjekt: AUTO MANOKU, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, me NIPT K92128001N, me seli qendrore ne Tirane, Rr.Kavajes , Pallati 152, Kati 1 dhe me përfaqësues ligjor Albert Manoku. (Sipas Aktit te themelimit dhe Statutit te Shoqerise)
AZ, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, me NIPT L51504014A, me seli qendrore ne , Kashar, Yrshek,Rr.Nozllaku, godine 2 kateshe, kari 1, zona kadastrale .3865, nr.pasurie 287/31/1,Tirane, dhe me përfaqësues ligjor Artur Zeneli. (Sipas Aktit te themelimit dhe Statutit te Shoqerise)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
VII.3.B.1 - Autoriparimi i mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove
Ndryshime
Shënime: Kapitali i shoqërisë eshte i shprehur ne euro ( ne shumen 20.000 euro), por eshte konvertuar ne leke sipas kursit te kembimit date 30.09.2021.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Kashar, Yrshek, Rruga "Nozllaku", Godine 2 kateshe, Kati 1, Zona Kadastrale 3866,Nr. Pasurie 287/28.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 30.09.2021
Akti i themelimit dhe Statutit te Shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2016
Pasqyrat Financiare viti 2017
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 2 828 479,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 4 877 509,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 4 279 299,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 961 902,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -96 189,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:56 431 672,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:60 666 926,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:45 941 967,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:9 904 970,00
Punuar Nga : L.Kanani