Skip to content

ARLIBON
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2020-02-08 15:07:30
JSON

NIPT: L62528401B
Administrator: Bilbil Hajdini
Objekti i Veprimtarisë: Transmetime dhe ritransmetime radiotelevizive. Transmetime audiovizive lineare dhe jolineare dhe shërbimet mbështëtëse të tyre. Prodhim, transmetim dhe ritransmetim i programeve dhe informacioneve të çdo lloji me anë të zërit, figurës, sinjaleve të koduara, shkrimit të destinuara për publikun nëpërmjet valëve ajrore, kabllove, sateliteve apo çdo mjeti tjetër. Shërbime interneti. Shërbime globale të komunikimeve vetjake dhe të lëvizshme etj.
Emërtime të tjera Tregtare: ARLIBON
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 21.01.2016
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 20 098 840,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Numri i çështjes: CN-182861-03-17
Arsyet e hapjes se çështjes: Depozitim i Urdhrit Nr.124/17 511 Prot., date 27.02.2017 protokolluar nga QKB me Nr.3040 Prot., date 01.03.2017, leshuar nga përmbarues Gjyqesor Privat Elvin Hoxha, ku eshte urdheruar: "Vendosja e mases se sekuestros konservative ne kuotat/ aksionet e pales debitore"ARLIBON" sh.p.k me NiptL62528401B, si dhe mbi të drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si mos kryerjen e asnje veprimi tjetër, i cili mund të ndryshoje të dhenat e regjistrit tregtar si dhe duke ndaluar tjetërsimin e administratorit z.Bilbil Hajdini. Dokumentacioni do të qendroje i bllokuar deri ne një urdher të dyte.2
Numri i çështjes: CN-219674-03-17 Arsyet e hapjes se çështjes: Depozitim i Urdhërit Nr.687Prot, datë 07.03.2017, protokolluar nga QKB me Nr. 3808 Prot., date 15.03.2017 "Për Heqjen e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga përmbarues Privat "ELVIN PASHA", drejtuar QKB, ku është urdhëruar: Heqja e masës sekuestro konservative nga subjekti 'ARLIBON" Shpk me NITP L62528401B.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
FIER Lagjja Afrimi i Ri, Rruga Çerçem Çelo, zona kadastrale 8534, pasuria nr 1/213.

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare