Skip to content

SPART-FRANC
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-07-02 13:30:56
JSON

NIPT: L62612207G
Administrator: Spartak Bullari
Objekti i Veprimtarisë: Ndertim, projektim, zbatim projektesh, prodhim material ndertimi, materiale inerte, servis automjetesh, shitje-blerje automjetesh brenda dhe jashte vendit, blerje pajisje dhe makineri, import-eksport, tregetim me pakice dhe shumice i te gjitha llojeve te mallrave industriale, ushqimore, ndertimore, bujqesore, te pjeseve te kembimit. Transport per vete dhe per te trete te mallrave, trasnport udhetaresh, hapjen e agjensive turistike dhe udhetimesh. Tregetim te pjeseve te kembimit per automjete, tregetim me pakice i karburanteve dhe vajrave lubrifikante, import eksport, tregetim me shumice dhe pakice per vete dhe per te trete pajisje elektroshtepiake, te materialeve te ndryshme industriale, ushqimore, vegla, instrumenta, makineri, mjeteve trasnportuese te te gjitha llojeve, ngritese, kapaciteteve, tonazheve, tipeve, markave si dhe te pjeseve te kembimit, kolaudim te automjeteve, gomave, SH.R.S.F per ruajtjen dhe sigurimin e objekteve publike dhe private dhe mbrojtjen e jetes se personave (kategoria A). Sistemim dhe menaxhim te parkimve te hapura dhe mbyllura. Pastrimin, sprucimin dhe larjen e kontenjereve te mbetjeve. Transport i mbetjeve jot e rrezikeshme ne nje vend depozitimi. Tregeti me pakice dhe shumice te materjaleve elektrike dhe hidraulike. Tregtim, import, eksport, instalim, mirembajtje dhe tregetim i sistemeve te fonise, sistemeve te alarmit kundra vjedhjes, sistemeve te alarmit kundra zjarrit, sistemeve e kamerave te survejimit dhe vezhgimit CCTV. Dezinfektimeve dhe dezinsektim te ambjenteve publike dhe familjare.
Emërtime të tjera Tregtare: SPART-FRANC
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 10.02.2016
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 26.11.2018, me ane te shkreses Nr.11767/2 Prot, leshuar nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve Elbasan, Drejtoria e Mbledhjes me Force, ku eshte urdherua vendosja e mases se sigurimit tatimor ndaj pales debitore SPARTFRANC shpk me Nipt L62612207G per moslikuidimin e detyrimeve tatimore ne masen 1 370 997 leke, dhe te mos lejoje tjetersimin mbi pasurine dhe te drejtat pasurore qe i perkasin ketij subjekti.

II. Me date 30.01.2019, me ane te shkreses Nr.1177 Prot, leshuar nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve Elbasan, Drejtoria e Mbledhjes me Force, u urdherua heqja e mases se sigurimit tatimor ndaj pales debitore SPART-FRANC shpk me Nipt L62612207G , pasi tatimpaguesi ka paguar të gjitha detyrimet.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, Fshati Sheze e vogel, rruga Sheze-Belsh km 1, ne pasurine me nr 21/3, vol 1, fq 130, Njësia administrative Sheze Peqin

Adresa:
Elbasan, Sheze, SHEZE E VOGEL Zona kadastrale nr.3368 me numer pasurie 62/2, volumi 2, faqe 132.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 02.07.2021
Akti i themelimit
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2021
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -1 237 597,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 9 205 778,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 6 135 719,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:7 310 449,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:27 484 413,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:2 662 357,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:14 395 735,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala