Skip to content

NOVELL CORE ( perthithur nga "Albametal"-L43402201R)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-06-20 09:36:21
JSON

NIPT: L62626201F
Administrator: Altin Hoxha
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim i çeliqeve të ndërtimit, materialeve të ndërtimit, profileve të tjera të hekurit, importimi dhe eksportimi me shumicë dhe pakicë i mallrave të ndryshëm industriale, ushqimorë, konfeksioneve, elektroshtëpiakeve, karburante e lubrifikante, lëndë të para ndihmëse për industrinë e çelikut e të gjithë mineraleve të tjera. Transport mallrash brenda dhe jashtë vendit, hoteleri, ndërtime të ndryshme. Eksport-import i materialeve të industrisë së çeliqeve siç është dhe pa u kufizuar vetëm me to: aliazhet metalike, derdhjet metalike, konstruksionet e çelikut, profilet me saldim dhe të petëzuara, tubat me saldim dhe pa saldim, elementet e tjerë të konstruksioneve metalike etj. Prodhim, tregtim me shumicë dhe pakicë, eksport-import, punime sipërfaqësore dhe/ose nëntokësore të produkteve minerare që përdoren si lëndë hyrëse në industrinë metalurgjike.
Emërtime të tjera Tregtare: NOVELL CORE
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 12/02/2016
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: Albametal ( shoqeria e perthithur "NOVELL CORE"- L62626201F), shoqëri aksionere e se drejtës shqiptare, themeluar me date 01/10/2014 me NUIS L43402201R me seli qendrore ne Elbasan, Lagja 28 Nentori, pall 109/1, SH 1, K.2, e ndodhur ne zone kadastrale nr.8523, nr.pasurie 8/371-N.14 dhe me administrator Eriton Shehu. Ortak i vetem i shoqerise eshte shoqeria e huaj NOVOMETAL DOO VETERNIK. Sipas te dhenave te QKB deri me date 20.06.2023

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Ç’regjistruar pa likuidim (me perthithje)
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Projekt Bashkimi me Perthithje
I. Me date 10/10/2017, me ane te Projektmarreveshjes per Bashkimin e Shoqerive date 04.10.2017, mbi bazen e se ciles, shoqeria “Albametal” Sha, me NUIS (NIPT) L43402201R perthith shoqerine “Novell Core” Shpk, me NUIS (NIPT) L62626201F. Depozitimi i raportit te administratoreve date 04.10.2017, per shpjegimin e marreveshjes se bashkimit. Depozitimi i vendimeve te administratoreve date 30.09.2017, ku eshte vendosur, emerimi i z. Agim Qenani per te vleresuar kushtet e projekmarreveshjes se bashkimit te shoqierive. Depozitimi i pasqyrave financiare te shoqerive qe marrin pjese ne proceduren e bashkimit .Depozitimi i Raportit te Ekspertit date 04.10.2017.

Miratimi i Bashkimit me Perthithje
II. Me date 30/11/2017, me ane te Vendimeve te Asamblese se shoqerive dt.16.11.2017, mbi bazen e se cileve, shoqeria “Albametal” Sha, me NUIS (NIPT) L43402201R perthith shoqerine “Novell Core” Shpk, me NUIS (NIPT) L62626201F. Depozitimi i Raportit te Administratoreve date 15.11.2017. Depozitim i Marreveshje per Bashkimin e Shoqerive dt. 15.11.2017.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, Lagjja Luigj Gurakuqi, bulevardi Aqif Pasha,zona kadastrale 8521, pasuria nr.1/66, hotel "SKAMPA", kati 5.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 20.06.2023
Statuti i Shoqerise
Kontrate Shitblerje Kuotash date 21.09.2016
Kontrate Shitblerje Kuotash date 10.07.2017
Dokumentat per ProjektMarreveshjen per Bashkimin e Shoqerive
Vendime, Miratimi i Bashkimit me Perthithje date 16.11.2017
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 20.06.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 59 348 217,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 81 029 807,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 007 500 007,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 236 620 047,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017

Punuar Nga : A.Baja