Skip to content

ITALIA SYSTEM CONTACT
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-07-12 07:39:43
JSON

NIPT: L62805201V
Administrator: Eglis Flaga (Likuidues)
Objekti i Veprimtarisë: Të operojë në sektorin e telekomunikacionit duke kryer çdo lloj aktiviteti nëpërmjet telefonisë për llogari të saj dhe/ose të të tretëve në territorin e Shqipërisë ose çdo vend tjetër, i cili ka lidhje me Republikën e Shqipërisë në përputhje me legjisLaçionin në fuqi. Të kryejë të gjitha aktivitetet telefonike të çfarëdo lloji për llogari për vete dhe/ose për llogari të të tretëve si telemarketing, sekretari telefonike, teleshitje, sondazhe, mesazhe promocionale dhe çdo lloj tjetër aktiviteti të lidhur me të dhe pa u limituar në aktivitetet e lartpërmendura. Shoqëria gjithashtu mund të kryejë të gjitha operacionet tregtare, mbi pasuri të luajtshme apo të paluajtshme, që do të vlerësohen të nevojshme apo të dobishme për realizimin e objektit të shoqërisë si dhe të blejë pjesëmarrje në kapitalin themeltar të shoqërive të tjera që kanë objekt të afërt apo të ngjashëm veprimtarie me të vetin. Gjithashtu do të ketë pjesëmarrje në formën e mbajtjes së aksioneve/kuotave apo interesave të tjera në shoqëri tregtare apo nderrmarje me objekt veprimtarie të çdo lloji, ashtu sikur së do të ofrojë dhe të japë garanci të gjitha formave ligjore për sigurimin e përpushjes së detyrimeve e të të tretëve, gjithashtu mund të kryej të gjitha veprimet e nevojshme të 2 vendimmarrjes dhe administrimit të shoqërive apo nderrmarjeve në të cilat merr pjesë në cilësinë e ortakut dhe/ose aksionarit si dhe do të kryejë çdo veprimtari tjetër të natyrës financiare dhe tregtare për përmbushjen e objektit të veprimtarisë në përputhje me ligjin shqiptar.
Emërtime të tjera Tregtare: I.S.C
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 01/04/2016
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 13.12.2016, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos: Fillimi i Procedures se Likuidimit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Shoqeri ne Likuidim e Siper".

II. Me 04.07.2018, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos : Cregjistrimi i Shoqerise . Statusi i Shoqerise kalon nga "Shoqeri ne Likuidim e Siper" ne "Çregjistruar".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan Lagjja Qemal Stafa, rruga 11 Nentori, godina 2-katëshe nr.8522, kati 2.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 12.07.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Kontrate Shitje Kuotash date 15.08.2016
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Likujdim i Shoqerise , date 13.12.2016
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Cregjistrimi i Shoqerise , date 04.07.2018
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2016-2017
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -84 054,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -2 173 168,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 184 520,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:279 982,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017

Punuar Nga : A.Baja