Skip to content

Sarris ALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2017-09-04 16:38:14
JSON

NIPT: L63707802F
Administrator: Klodian Gllava
Objekti i Veprimtarisë: Shërbime portuale pilotimi, omerxhimi. Agjenci të ndryshme komisioneve. Veprimtari të agjentit komisionar. Agjenci turistike edhe biletari. Transport udhëtarësh dhe mallrash brenda dhe jashtë vendit. Këmbim valutor. Shoqëria do të ofroj promovimin e burimeve turistike edhe ato ujore, të ofroj konsulence dhe do të angazhohet në veprimtari sociale në territorin e Shqipërisë duke bashkëpunuar me ekspër të Shqiptare apo të huaj. Shoqëria Brenda kufijve ligjore mund të kryejë çdo apo operacion që lidhet me pasuri të luajtshme, të paluajtshme, truall( blerje, dhënie me qira, shitje). Aktivitete të tjera ndihmëse, të ndërvarura apo në funksion të aktiviteteve të mësipërme. Shoqëria mund të marrë pjesë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose tërthortë në çdo shoqëri që ka objekt të ngjashëm apo që lidhet me objektin e Shoqërisë. Për ketë qëllim shoqëria mund të bashkëpunojë me/ ose në çdo mënyrë tjetër të drejtpërdrejtë ose tërthortë, të marrë pjesë në shoqëritë e tjera që kanë objekt të ngjashëm ose që kanë lidhje me objektin e Shoqërisë ose ndihmës për realizimin e objektit të Shoqërisë. Shoqëria për të garantuar detyrimet e veta dhe ato të palëve të treta mund të vendose garanci, si peng ose barrë hipotekare, përfshirë aktivitetin e saj. Në përgjithësi, Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet ekonomik, financiar, veprime me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme, plotësisht ose pjesërisht, çdo tregti ose aktivitet tregtar dhe të zhvillojë çdo tregti ose aktivitet tjetër 2 fitimprurës i cili mund të jetë fitimprurës në lidhje me aktivitetet tregtare të shoqërisë. Shoqëria mund të kryejë edhe veprimtari të tjera ndihmëse të cilat mbështesin rritjen e qëllimit të saj kryesor në përputhje me legjisLaçionin shqiptar në fuqi. Shoqëria mund të angazhohet gjithashtu në çfarëdo lloj aktiviteti tjetër që nuk ndalohet me ligj. Aktivitete të tjera ndihmëse të ndërvarura apo në funksion të aktiviteteve të mësipërme. Veprimtari e agjentit për transfertë parash në emër dhe për llogari të një subjekti financiar jo Bankë. Veprimtari e agjentit për shërbimin e pagesave për të tretët në emër dhe për llogari të një subjekti financiar jo Bankë. Shërbime unionnet-western union. Agjent në sigurime.
Emërtime të tjera Tregtare: Unionnet-Western Union
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 06.01.2016
Rrethi: Vlorë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 500 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: MLK - Operator turistik
VII.5.6 - Për ushtrimin e veprimtarisë së ormexhimit
VII.5.1 - Për ushtrimin e veprimtarisë së pilotimit
P - Licencë “Për zyrë të këmbimeve valutore”
PM - Agjenci udhëtimi
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Sarandë Lagjja nr.4, rruga Mitat Hoxha, zyra nr.7, Sarandë.

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare