Skip to content

LFS ALBANIA (ish "Sarris ALBANIA"; ish "Legal & Financial Services Albania")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-06-13 12:22:32
JSON

NIPT: L63707802F
Administrator: Pilo Gllava
Objekti i Veprimtarisë: Sherbime konsulence ligjore. Perfaqesim ligjor dhe veprimtari te tjera te lejuara nga legjistacioni i zbatueshem ne fuqi. Kontabilitet, mbajtje llogarish e pasqyrash financiare dhe veprimtai auditimi. Aktivitete konsulence te biznesit dhe menaxhimit. Aktivitete te vleresimit te aseteve e biznesit. Aktivitete ligjore. Aktivitete te tjera biznesi. Ofrimi i sherbimeve ligjore ne fushen civile .Ofrimi i sherbimeve e konsulences profesionale ne fushat ekonomike,administrimit te bisnesit e ne fusha te tjera te ngjashme apo te lidhura me to.Vleresime te pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme. Te kryeje aktivitete te vleresimit te bizneseve. Sherbime portuale pilotimi, omerxhimi. Agjensi te ndryshme komisionere. Veprimtari te agjentit komisionar. Agjensi turistike edhe biletari. Transport udhetaresh dhe mallrash brenda dhe jashte vendit. Kembim valuator. Shoqeria do te ofroj promovimin e burimeve turistike edhe ato ujore, te ofroj konsulence dhe do te angazhohet ne veprimtari sicoale ne territorin e Shqiperise duke bashkepunuar me eksperte Shqiptare apo te huaj. Shoqeria Brenda kufijve ligjore mund te kryeje cdo apoeracion qe lidhet me pasuri te lauajtshme, te paluajtshme, trualle( blerje, dhenie me qera, shitje). Aktivitete te tjera ndihmese, te ndervarura apo ne funksion te aktiviteteve te mesiperme. Shoqeria mund te marre pjese ne menyre te drejperdrejte ose terthore ne cdo shoqeri qe ka objekt te ngjashem apo qe lidhet me objektin e Shoqerise . Per kete qellimn shoqeria mund te bashkepunoje me/ ose ne cdo menyre tjeter te drejtperdrejte ose terthorte, te marre pjese ne shoqerite e tjera qe kane object te ngjashem os eqe kane lidhje me objektin e Shoqerise ose ndihmes per realizimin e objektit te Shoqerise. Shoqeria pe te garantuar detyrimet e veta dhe ato te paleve te treat mund te vendose garanci, si peng ose barre hipotekore, perfshire aktivitetin e saj. Ne pergjithesi,Shoqeria mund te kryeje cdo aktivitet ekonomik, financiar, veprime me pasurite e lujatshme dhe te paluajtshme, plotesisht ose pjeserisht, cdo tregti ose aktivtitet tregtar dhe te zhvilloje cdo tregti os eaktivitet tjeter fitimprures i cili mund te jete fitimiprures ne lidhje me aktivitetet tregtare te shoqerise. Shoqeria mund te kryeje edhe veprimtari te tjera ndihmese te cilat mbeshtesin qrritjen e qellimit te saj kryesor ne perputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi. Shoqeria mund te angazhohet gjithashtu ne cfaredo lloj aktiviteti tjeter qe nuk ndalohet me ligj. Aktivitete te tjera ndihmese te ndervarura apo ne funksion te aktiviteteve te mesiperme. Veprimtari e agjentit per transferte parash ne emer dhe per llogari te nje subjekti financiar jobanke. Veprimtari e agjentit per sherbimin e pagesave per te tretet ne emer dhe per llogari te nje subjekti financiar jobanke. sherbime unionnet-western union. Agjent ne sigurime. Agjente Detare: Perfaqesues i pronarit operues, çarteruesit te mjetit lundrues ose operuesit te transportit pa mjet lundrues per lidhjen, ne emer e per llogari te tyre, te kontratave me objekt mjetet lundruese, si dhe pèrfaqèsimin e tyre ne konfliktet, qe kane lidhje me keto kontrata. Agjenti mund te lidhe çdo kontrate per perfaqesuesin dhe ne emer te tij edhe nese nuk eshte parashikuar ndryshe ne aktin e perfaqesimit. Ndermjetes transparent: Shoqeria per te permbushur detyrimet e veta e kryen aktivitetin ne rolin e ndermjetesit qe vepron per llogari dhe ne emer te nje personi tjeter. Shoqeria do te kryej nje furnizim sherbimi te ndermjetesimit ne kuptim te nenit 10 te ligjit -Per TVSH-ne
Emërtime të tjera Tregtare: Legal & Financial Services Albania
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 06/01/2016
Rrethi: Sarande
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 500 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VIII.5 - Agjenci udhëtimi
VIII.6 - Operator turistik
VII.5.1 - Për ushtrimin e veprimtarisë së pilotimit
VII.5.6 - Për ushtrimin e veprimtarisë së ormexhimit
Çështje Ligjore: I. Me date 04.04.2019, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos: Pezullim i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"

II. Me date 24.07.2019, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos: Aktivizimi i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Pezulluar" ne "Aktiv"

III. Me date 12.09.2019, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos: Pushim i Perkohshem i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"

IV. Me date 21.04.2020, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos: Aktivizimi i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Pezulluar" ne "Aktiv" V. Me date 29.06.2020, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos: Pushim i Perkohshem i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"

VI. Me date 01.04.2021, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos: Aktivizimi i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Pezulluar" ne "Aktiv"

VII. Me date 04.06.2021, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos: Pushim i Perkohshem i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"

VIII. Me date 02.06.2023, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos: Aktivizimi i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Pezulluar" ne "Aktiv"

IX. Me date 08/06/2023, me ane te vendimit date 07.06.2023 u vendos autorizimi i Klodian Gllava si perfaqesues i administratorit Pilo Gllava me tagra te plota.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Sarandë, Lagjja nr.4, rruga Mitat Hoxha, zyra nr.7

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ektrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 13.06.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Akt Dhurimi Kuotash date 18.03.2016
Akt Dhurimi Kuotash date 06.02.2018
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja