Skip to content

AR-ZA GROUP
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2017-09-04 16:38:14
JSON

NIPT: L66314702F
Administrator: Elson Gjoka, Agron Daci
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria ka si objekt kryesor zhvillimin e aktiviteteve të më poshtme: Instalimi, mirëmbajtje e projektimin për llogari të saj dhe të tretëve ose edhe me nënkontraktim të impianteve civile dhe industriale, impiante të transportit e të dhënave, impiante radiotelevizioni dhe elektronike të llojit të instalimit të antenave dhe impiante të mbrojtjes nga rrufetë, impiante ngrohje dhe klimatizimi, impiante të ngritjes së përsonave ose gjërave nëpërmjet ashensorëve, shkallëve mekanike, impiante mbrojtje kundër zjarrit, impiante sanitare duke përfshirë edhe kanalizime të ujërave të zeza. Ndërtime civile për ente private ose publike me tenderim ose nëntenderim, të cilat janë: ndërtesa civile ose industriale, rrugë, ujëmbledhës, rrjete ujërash të zeza dhe shërbimi karpentieri etj. Import-Eksport, Tregti me shumicë e pakicë të çfarëdolloj produkti apo materiali që përmban sektori i ndërtimit, energjisë, bujqësisë, tekstile etj. Aktivitet marketing, kurse formimi profesional, konsulencë etj. Aktivitet për transport malli për të tretë, menaxhim i magazinave të mallrave të ndryshëm, dërgim, paketim. Shoqëria për arritjen e qëllimit të objektit të saj mund të realizojë të gjitha operacionet mobiluare dhe imobilare, financiare të përputhshme me objektin e shoqërisë. Mund të marrë si në Shqipëri ose jashtë Shqipërisë, kuota/aksione në shoqëri ose aktivitete juridike si të përkohshme të përputhshme ose analoge me objektin e shoqërisë, por me kusht që pjesëmarrja mos ndryshojë me objektin e shoqërisë. Mund të blejë kredi dhe në përgjithësi në mbështetje të çfarëdolloj forme financimi me institute kreditimi, banka, shoqëri ose individë të cilë japin garancitë mobiluare dhe imobilare, reale dhe përsonale. Shoqëria mund të japë garanci të përgjithshme në favor të tretë. Gjithashtu, Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër plotësues dhe ndihmës që ka si qëllim ofrimin e çdo shërbimi tjetër dhe kryerjen e çdo aktiviteti tjetër, në rast së rezultojnë të dobishme dhe/ose të nevojshme për përmbushjen e aktivitetit kryesor. Me qëllim realizimin e objektit të saj, me vendim të Asamblesë së Përgjithshme, Shoqëria mund të zotërojë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë aksione ose pjesëmarrje në shoqëri të tjera shqiptare dhe ose/te huaja. Shoqëria me miratimin e Organit të Administrimit dhe me qëllim realizimin e objektit të saj, mund të marrë pjesë në çfarëdolloj marrëveshje tregtare dhe/ose joint venture me shoqëri dhe ndërmarrje të tjera si edhe të kryejë çdo akt tjetër të nevojshëm. Shoqëria mund të lidhë kontrata qiraje, shitblerje, marrëveshje për vendosje hipoteke mbi pasuri të paluajtshme, marrëveshje huadhënie ose financimi, marrëveshje për ofrimin e shërbimeve dhe çdo marrëveshje tjetër që konsideron të nevojshme dhe/ose të dobishme pë përmbushjen e objektit të saj.
Emërtime të tjera Tregtare: AR-ZA GROUP
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 12.01.2016
Rrethi: Dibër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
PESHKOPI Lagjja "Aksioni", Bulevardi "Eles Isufi", kati i parë i godinës me nr.regjistri 14/248/1, zona kadastrale nr.2932/Peshkopi

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare