Skip to content

ZOGU-BULQIZE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-09-24 13:20:36
JSON

NIPT: L66410401I
Administrator: Destan Zogu
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim me pakicë te artikujve ushqimore, fruta perime, miell, hime, materiale ndertimi, shoqeri sigurimi, grumbullim skrapi, ne fushen e ndertimit, projektimit, hidraulike, elektrike, bojrave te ndryshme, hoteleri turizem, bar-kafe. Artikuj ndertimi te gjitha llojeve, aktivitet mermeri, Lavazh, lende drusore, restorant.Artikuj te ndryshem, veshembathje per te rritur dhe femije, kepuce, artikuj kozmetik, tapete , kancelari, bizhu, riparim dhe mirmbajtje e paisjeve mekanike dhe te motorrit, riparime dhe mirembajtje karrocerie, riparim dhe mirembajtje impjanti elektrik, riparim dhe mirembajtje e gomave, blerje dhe shitje e mjeteve me motor dhe rimorkiove, mbledhje depozitim shkaterrimin e mjeteve rrugore ose i pjeseve te tyre te dala jashtë perdorimit apo te braktisura, tregtim i pjeseve mekanike te perdorura te motorrit, tregtim i vajrave te ndryshme dhe lendeve lubrifikante antifrize te motorrit, tregtim te mallrave dhe sherbim per aktivitete kulturore, prodhim dhe shitje te inerteve, ndertim dhe zbatim projektesh si ndertese nen dhe mbi 5 kate, ura, rruge, ujesjelles kanalizime, ndertime civile, industriale dhe vepra arti etj.
Emërtime të tjera Tregtare: ZOGU-BULQIZE
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 27/01/2016
Rrethi: Dibër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Diber, Zerqan, VALIKARDHE Zerqan, Fshati Valikardhe, Objekt privat 3 katesh, me numer pasurie 538/1, Godina 22, zona kadastrale 3706. Kamijon Man me targe AA 094 AH.
Diber, Zerqan VALIKARDHE Zerqan, Fshati Valikardhe, Objekt privat 3 katesh, me numer pasurie 538/1, Godina 22, zona kadastrale 3706. Rimorkjo me targe AAR 211.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VII.3.B.1 - Autoriparimi i mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove
Çështje Ligjore: Me date 26.07.2021, me ane te Urdherit Nr. 1197 Prot., Nr.714 dosje, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “ELITE BAILIFF'S OFFICE” sh.p.k, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi te gjitha kuotat/aksionet e zoteruara nga Shoqeria “Zogu Bulqize” shpk, me te dhenat si me poshte: a) Shoqeria “Zogu Bulqize” shpk, Nipt L66410401I.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Dibër, BULQIZE Lagjja Minatori, Rruga e Pazarit, Objekt privat me numër pasurie 2148/3, zona kadastrale 8612.

Adresa:
• Diber, Zerqan VALIKARDHE Zerqan, Fshati Valikardhe, Objekt privat 3 katesh, me numer pasurie 538/1, Godina 22, zona kadastrale 3706.
• Diber, Bulqize, Lagjia Minatori, Rruga e Pazarit, Objekt privat 3 katesh me nr.pasurie 2148/3, Rimorkio me Targe AGR 82, zona kadastrale 8612.
• Diber, Bulqize, Lagjia Minatori, Rruga e Pazarit, Objekt privat 3 katesh me nr.pasurie 2148/3, Kamion me Targe AA 294 ZD, zona kadastrale 8612.
• Diber, Bulqize, Lagjja Minatori, Rruga Pazarit, Objekt privat 3 katesh, kati 2, H, me numer pasurie 2148/3, Godina 59, zona kadastrale 8612.
• Diber, Bulqize, Lagjja Minatori, Rruga Pazarit, Objekt privat 3 katesh, kati 2, me numer pasurie 2148/3, Godina 59, zona kadastrale 8612.
• Diber, Bulqize, Zerqan, Fshati Valikardhe, Objekt privat 2 katesh, kati 1, me numer pasurie 538/1, zona kadastrale 3706.
• Diber, Bulqize, Lagjja Minatori, 3 Rruga Pazarit, Objekt privat 3 katesh, kati 3, H, me numer pasurie 2148/3, Godina 59, zona kadastrale 8612

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 24.09.2021
Akti i themelimit
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 87 811,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 664 421,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 2 013 321,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:5 913 749,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:16 529 167,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:13 859 585,00
Punuar Nga : A.Lala