Skip to content

"Mediteralia in the world"
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2017-09-04 16:38:14
JSON

NIPT: L66606206A
Administrator: Lavdosh Hoxhaj
Objekti i Veprimtarisë: 2. 1Aktivitet për formimin profesional dhe menaxherial; Aktivitetet e shërbimeve që lidhen me tëknologjinë e informacionit, telematikën dhe gjithashtu me shërbimet e formimit profesional; Ofrimi i shërbimeve reale për kompanitë, shoqëritë, institucionet publike dhe private, vendase dhe të huaja, në lidhje me çështjet e menaxhimit dhe zhvillimit të shoqërive dhe në veçanti;përpunimin e të dhënave-Projektimi dhe zhvillimi i programeve;-Aktivitetet e “sistem integrator”;Aktivitetet e “out sourcing”. Aktivitete për këshillimin e drejtimit, projektimin dhe koordinimin në lidhje me zgjidhjen e logjistikës dhe shpërndarjen e nismave ekonomike artizanale apo tregtare, financiare dhe industriale, të kryera nëpërmjet studimeve të duhura, të realizueshmërisë dhe të tregut apo analizave të marketingut dhe depërtimit në treg, gjithashtu adoptimin e përbashkët të mbështetjeve reklamuese të çdo lloji. Aktivitete këshillimi, organizimi dhe koordinimi që lidhen me proçesin e renditjes, klasifikimit dhe grupimit të të dhënave, përgatitje për studime ekonomikefinanciare dhe bilanci. Aktivitete këshillimi për kërkimin, trajnimin dhe përzgjedhjen profesionale dhe 2 menaxheriale të personelit me qëllim fuqizimin dhe zhvillimin e ndërrmarjeve-klientë nëpërmjet transferimit të njohurive teorike-praktike apo nëpërmjet modaliteteve formuese dhe përqasëse. Këshillimin për organizimin e takimeve, konferencave dhe aktiviteteve të tjera të marrëdhënieve me publikun, qofte pranë selisë, qofte pranë strukturave të tjera mikpritëse, organizimin e trajnimeve për edukimin në vazhdim dhe në distancë, të çdo lloj urdhri dhe titulli, Master, arsimit të lartë, specializimet postdiplomim, konferenca, leksione, seminare apo diskutime të hapura. Për këtë qëllim periodikisht mund tu besojë studiuesve, mësuesve, profesorëve, docenteve apo kërkuesve të rinj, detyra specifike në lidhje me aktivitetet tutorformuese/akademike të çdo gjinie, lloji dhe niveli. Asistencë këshillimi gjuhësor si dhe asistencë për ndërmarrjet dhe entet operuese në vendet e huaja ose palëve të treta, që lidhen nëpërmjet marrëdhënieve tregtare. Asistencë për marrëdhëniet ekonomike ndërkombëtare. Shërbimin e reklamimit. Asistencë dhe bashkëpunim në marrëdhëniet “leasing”dhe “factoring”. Blerja, shitja, shkëmbimi, qiradhënia, menaxhimi dhe ristrukturimi i pasurive të paluajtshme të çdo lloji dhe natyre. 2. 2Shoqëria gjithashtu ka për objekt aktiviteti edhe ofrimin e shërbimeve që konsistojnë në organizimin e të gjitha mjeteve dhe të gjitha strukturave, duke përfshirë edhe burimet njerëzore, të destinuara për ushtrimin, nga ana e përsonave të autorizuar, të profesioneve shëndetësore dhe ato parashëndetësore, në fushën e shërbimeve infermierore, të rehabilitimit fizik ndaj subjekteve, të cilët kanë pësuar trauma ortopedike ose kirurgjikale, të rehabilitimit, ndërhyrjet fiziokineziterapisë, idrokineziterapisë apo terapi të tjera në lidhje me tëknikat e masazhit fizik ose nga përdorimi dhe ndihma e pajisjeve elektromjekësore. Shoqëria mund të hyjë në marrëveshje të veçanta me ente publike, autoritete shëndetësore lokale, shoqëri, profesioniste dhe subjekte të tjera dhe mund, në mënyre të veçantë, të hyjë në procedurat e akreditimit dhe bisedimeve kontraktuale me shërbimin kombëtar sheëndetsor, rajonal apo me organe të tjera referimit, në përputhje me rregullat shtetërore dhe rajonale, sipas kohës dhe vendeve përkatëse. Shoqëria gjithashtu ka në objektin e kryerjes së aktiviteteve edhe menaxhimin e palestrave, qendrave gjimnastikoresportive, pishinave dhe saunave, për mirëmbajtjen e paraqitjes fizike të personit, e qendrave për trajtimet estetike për trupin, të qendrave Wellness, për solaret dhe më në përgjithësi, për zhvillimin e aktiviteteve të lidhura me 3 kujdesin dhe mirëqenien fizike të personit(te ashtuquajtura qendra Fitness dhe Wellness). Shoqëria mund të organizoje, të aktivizoje dhe menaxhojë kurse formimi profesional në fushën e shërbimeve shëndetësore dhe socio-shëndetësore, si dhe konferenca që lidhen me këto të fundit. 2. 3 Shoqëria vepron në përputhje me standardet dhe rregulloret kombëtare, të Bashkimit Evropian dhe ndërkombëtare, që rregullojnë veprimtarinë e organizmave të vlerësimit të konformitetit, ka si objekt furnizimin e shërbimeve të kontrollit, inspektimit dhe certifikimit në lidhje me sistemet e menaxhimit, të proçeseve, produkteve, shërbimeve, personelit sipas skemave vullnetare apo të rregulluara nga normat ndërkombëtare, komunitare, kombëtare dhe lokale si dhe ofrimin e shërbimeve të trajnimit në fushat e përmendura në pikat e mëparshme. Shoqëria ushtron aktivitetet dhe shërbimet e saj mbi çështjet e cilësisë, mjedisit, sigurisë dhe etikës. Shoqëria duke pasur selinë në Shqipëri dhe duke themeluar realizimin e iniciativave produktive në Shqipëri, synon të përdorë të gjitha lehtësirat e parashikuara nga rregulloret aktuale në fuqi. Ndërtime civile, industrial, turistike, prodhim të materialeve inerte, ndërtime rrugësh, tunele, ura, vepra ujore, porte, aeroporte, hekurudhore, kanalizime, diga, impiante hidrike, punime të të gjitha kategorive që përfshihen në sistemin e ndërtimeve dhe rikonstruksione të godinave ekzistuese, mirëmbajtje fasadash, prodhim elemente betoni dhe beton - arme, konsulencë në fushën e menaxhimit të investimeve dhe zbatim projektesh. Investime në fushën e ndërtimit, punime dheu, sistemime, tarracime, ndërtime ekonomike, tregtare, bujqësore, kulturore, sportive, të veprave të kultit, të objekteve sociale, hoteleve, fshatrave turistikë dhe porteve turistikë etj.
Emërtime të tjera Tregtare: "Mediteralia in the world"
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 24.03.2016
Rrethi: Vlorë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 3
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Vlorë Rruga Gjergj Kastrioti, Lagjja Pavaresia, Pallati i shoqërisë "Faed",Kati II.

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare