Skip to content

JUST PHARMA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-01-13 09:59:21
JSON

NIPT: L71327033C
Administrator: Yllson Hoxha
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim, montim, mirembajtje dhe riparim I aparaturave e pajisjeve te ndryshme mjekesore te reja e te perdorura dhe refurbished, importe dhe eksporte medikamentesh, hapje farmacie, depo farmaceutike, spitale jo publike, laboratore mjekesore, suplemente dhe produkte bimore si dhe furnizimi me pjese kembimi, material konsumi, kite, reagent dhe solucione te ndryshme, kimikate industrial, si dhe cdo gje tjeter qe ka lidhje me veprimtarine e ortakeve ne kete fushe. Import eksport mallrash me shumice dhe pakice etj si dhe kryerja e aktiviteteve te tjera te ngjashme me to. Tregtim produkteve dhe sherbimeve te mesiperme drejtperdrejt tek klientet ose on-line ne internet (e-commerce).
Emërtime të tjera Tregtare: JUST PHARMA, JUST PHARMA 2
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 25/01/2017
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: II.7.A.1.F - Farmacitë ose agjencitë farmaceutike (farmaci)
Çështje Ligjore: I. Me date 28.12.2018, me vendim te ortakut te vetem, u vendos: Pezullim i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"

II. Me date 10/05/2019, me ane te Urdhrit Nr.969 Prot., Nr. 1335 Dosje datë 06.05.2019, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “ALTIN VAKO”, protokolluar nga QKR, me Nr. 6499 Prot., datë 07.05.2019, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga shoqëria “JUST PHARMA” Sh.p.k me NUIS- L71327033C. Kreditor: Shoqeria "EVITA" shpk; Objekti: Fature Tatimore Shitje
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Aleksander Moisiu, pallati 53/1, kati i pare, kodi postar 1001

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 13.01.2023
Statuti i Shoqerise
Urdher per Venie Sekuestro date 06.05.2019
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja