Skip to content

SPA MILANO
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-12 08:25:26
JSON

NIPT: L71427002A
Administrator: Antonio Manca; Giuseppe Spagnolo
Objekti i Veprimtarisë: Prodhimin dhe oferta per shoqerite, ndermarrjet, profesionisteve dhe personave fizike dhe juridike, publike dhe private, institucionet publike dhe lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare, ekonomike ose jo, shoqatave profesionale, organizatave jofitimprurëse, ndermarrjeve publike, private dhe te përziera, në çdo rast te themeluara, te shërbimeve te lidhura me veprimtarite e përpunimit të të dhënave dhe te konsultimeve, përgatitja dhe paraqitja e praktikave te financimit bazuar në praktikat e ligjeve në fuqi, rajonale, kombëtare dhe te bashkimit evropian. Profesionisteve dhe personave fizike dhe juridike, publike dhe private, institucionet publike dhe lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare, ekonomike ose jo, shoqatave profesionale, organizatave jofitimprurëse, ndermarrjeve publike, private dhe te përziera, në çdo rast te themeluara te shërbimeve qe lidhen me menaxhimin, kërkimin dhe trajnimin e personelit nepermjet: këshilla dhe ndihma në procedurat e kërkimit dhe përzgjedhjes se procedurave te personelit. Këshilla dhe ndihma në formimin profesional dhe menaxherial nepermjet veprimtarise teorike-praktike te mesimit, stërvitjes dhe ushtrimi. Organizim i kurseve te trajnimit profesional dhe praktikave, për llogari te ndermarrjeve, publike dhe private, institucionedve shkollore duke ndërmarre projektimin, mësimdhënien dhe organizimin e trajnimit te ndermrrjes. Organizimi i kurseve të formimit dhe trajnimit profesional për llogari te drejtuar direkt për individët, ndermarrjet dhe entet publike, edhe duke konsultuar burimet e fondeve sociale evropiane dhe perfshire edhe ato të vëna në dispozicion nga ndonjë institucion tjetër kombëtar apo ndërkombëtar. Organizimi i shkollave te formimit, organizimi i konferencave, seminareve, ngjarje kulturore, edhe përmes përdorimit të teknikave mësimore në distancë. Prodhimin dhe oferta per shoqerite, ndermarrjet, profesionisteve dhe personave fizike dhe juridike, publike dhe private, institucionet publike dhe lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare, ekonomike ose jo, shoqatave profesionale, organizatave jofitimprurëse, ndermarrjeve publike, private dhe te përziera, në çdo rast te themeluara, te shërbimeve të lidhura me drejtimin tekniko-administrativ, pasuror dhe financiar nepermjet: ndihmave, konsulencave dhe të çdo aktiviteti tjetër qe lidhen me probleme te rendesishme te organizimit te ndermarrjes në çështjet e: blerjeve; kontratave; operacioneve te import-eksportit; veprimrative te kërkimeve dhe zhvillimeve; logjistikës dhe transportit; sistemit informativ te ndermarrjes; tregtise elektronike and risive teknologjike në fushën e informatikes dhe telematikes; çështjet mjedisore në pergjithesi, higjenen dhe sigurisë në vendin e punës, etj. Këshilla dhe ndihma për përgatitjen dhe paraqitjen e praktikat kërkesë për kredi, kredite nxitese dhe hipotekore, kredi personale dhe garantuesit, qirate, sigurimin e kolateralit reale apo personale, ndihmave, konsulencave dhe aktiviteteve të tjera te lidhura me dhënien e certifikimit të cilësisë; regjistrimi i shoqerive në regjistrin kombëtar; kryerjen e studimeve te marketingut, kerkime tregu, projektim dhe realizim te veprimtarive te reklamave, nxitja dhe mbështetja e imzheve te shoqerise; projektimi, ndërtimi dhe drejtimi i kanaleve të shitjes, të rrjetit te ndermarrjes i specializuar në shitje, në komunikim, në marketing, ne zhvillimin e projekteve me me teper realitet sipërmarrës dhe çdo veprimtari tjetër te zhvilluar për të nxitur takimin midis kërkesës dhe ofertës, ndihmave, kontrollit, realizimit te studimeve qe jane si ne interes te iniciativave te reja te ndermarrjes, ashtu edhe te ndermarrjes ekzistuese nepermjet hartimit te planeve te biznesit, studimeve te fizibilitetit, vleresimve te mepareshme per analizimin e mundesive te investimeve dhe ristrukturimit te ndermarrjes, financimin e projektit, kontrollit dhe monitorimit te planifikimit te shoqerise; - rishikim dhe oranizim financiar (kontabel), sipas ligjit dhe ndonjë dispozitë tjetër te ligjit që rregullon këtë vit aktiviteti. Prodhimin, përpunimin, tregtimin, shpërndarjen dhe drejtimin, te softwareve dhe hardwareve me asistencën teknike perkatese. Dhenie me qira per te tretë dhe për vete pronarët, te pasurive të tundshme dhe te patundeshme, te regjistruara ne shoqeri, si ato pronesore ashtu dhe ato të disponueshme. Prodhimin dhe oferta te shërbimeve në sektorin e turizmit, duke përfshirë drejtimin e strukturave akomoduese dhe plazhi. Prodhimin dhe oferta te shërbimeve në industri, duke përfshirë menaxhimin e strukturave akomoduese.Për të arritur objektivat dhe qëllimet sociale, shoqeria mund te bëje veprimet e nevojshme nga ana e organeve administrative në fushën tregtare, industriale, financiare, te pasurive te lujteshme dhe te palujteshme, duke përfshirë lidhjen e kontratave me ndermarrjet dhe agjencite e ndermarrjeve, shoqerite finaciare dhe te sigurimeve, perfshire paraqitjen e garancive reale ne favor te te treteve. Shoqeria mund te paraqese (marre), si ne menyre te drejteperdrejte dhe jo, interesat dhe pjesemarrjen ne shoqeri te tjera dhe ndermarrje, me objekt te njejte, per deri sa te jete e lidhur. Eshte e perjashtuar ushtrimi ne rruge profesionale te veprimtarise per ligje te rezervuara per profesioniste te regjistruar ne urdherin e profesionistit dhe ne veprimtari te rezervuara sipas ligjit per institutet e kreditit ose shoqeri te tjera financiare.
Emërtime të tjera Tregtare: SPA MILANO
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 25/01/2017
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Meshkuj
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Ismail Qemali, Hyrja nr.1, Apartamenti nr.28

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 12.05.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 12.05.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2018
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -2 351 300,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -2 325 263,00
Punuar Nga : A.Baja