Skip to content

CEISIS SISTEM IMPIANTESH TE INTEGRUARA ALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-12 08:14:31
JSON

NIPT: L71427003H
Administrator: Mario Gigliotti
Objekti i Veprimtarisë: Shoqeria ka per objekt: projektimin, ndertimin, furnizimin, edhe jashte' vendit, asistenca teknike dhe kryerjen e: Ndertesat civile, industriale, ushtarake, spitalet, terminale portuale te kompeltuara me impiante dhe punime te lidhura dhe ndihmese, duke u perfshire edhe permes pjesemarrjes ne tendera, publike dhe / ose private, dhe kontratave si vetem ashtu dhe te asocuara; Impiantet per prodhimin e energjise dhe shperndarjes (stacionet e transformatoreve, linjat e tensionit te larte dhe te mesem dhe linjat e tensionit te ulet, aparatura te ndryshme, ndricim instalime te jashtme); Sistemet teknologjike, automatizimi dhe te vecanta, instalimet dhe punimet per industrine dhe per ndertimin e ndare nga puna kryesore (ngrohje ventilimit dhe ajrit te kondicionuar sistemeve, menaxhimin dhe mirembajtjen e ketyre impianteve, sistemet elektrike, telefon, radio, televizioni dhe si dhe mirembajtja e tyre, sistemet e sigurise, zbulimin dhe fikjen e zjarreve dhe mirembajtja e tyre); Impiante per telekomunikacionin dhe shperndarjen e datave(te dhenave); Pajisje speciale, survejimi video, zona e kontrollit te qasjes dhe sistemeve te sigurise ne pergjithesi, madje edhe me projektimin, komercializimi i hardware dhe software per pajisje te veganta, survejimi, te sigurise dhe te mirembajtjes; Impiante dhe pajisjet teknologjike per aplikimet mjekesore ne Itali dhe jashte vendit, si dhe mirembajtjen e tyre; Impiantet e ngrohjes dhe ajrit te kondicionuar sistemeve dhe te instalimeve relative elektrike, ngrohje pajisjeve inxhinierike, sanitare dhe te ajrit dhe ujit trajtimit ne sektorin detar, civile, industriale, spital dhe ne prodhimin, transportin dhe shperndarjen e energjise dhe gazit, si dhe prodhimin dhe shitjen e materialeve, pajisjeve dhe makineri e lidhur me sistemet elektrike, inxhinieri ngrohjes dhe mekanike ne civile, industriale, detare, dhe spital dhe ushtarake, duke perfshire mirembajtjen dhe funksionimin e tyre. Kompania gjithashtu mund te veproje ne aktivitetet si: furnizimin dhe / ose marrjen me qira te makinave te blinduara, dhe pajisje aktive dhe pasive te sigurise te destinuara per konsumatoret italian dhe te huaj; Konsulence ne fushen e analizave paraprake te rrezikut per sistemet e sigurise ne projektimin dhe prodhimin e pajisjeve te vecanta, video survejimi, zona e kontrollit te qasjes dhe sistemit te sigurise ne pergjithesi, industriale, detare, instalimet per spitalet, civile dhe ushtarake ne pergjithesi, si dhe ne aktivitetin konsulence menaxheriale, administrative dhe organizimin e korporatave.. Shoqeria gjithashtu ka per qellim, te drejtperdrejte dhe / ose nepermjet kompanive dhe organizatave, ofrimin e sherbimeve te integruara per ndertimin dhe menaxhimin e mevonshem te nderhyrjeve te mundshme per te reduktuar konsumin e energjise primare; ushtrimi i aktiviteteve ne kerkimin, prodhimin, furnizimin, transmetimin, transformimit, shperndarjen, blerjen, shitjen, perdorimin dhe rikuperimin e energjise, duke perfshire sistemet e integruara logjistike dhe ruajtjen e trashegimise mjedisore, promovimin gjithashtu dhe te aftesive profesionale dhe ekzistuese ne territorin e kompanise, duke ndjek'ir uljen dhe kontrollin e ndotjes dhe kerkime te vazhdueshme ne prokurimin e teknologjive te pershtatshme per kete qellim, duke perfshire organizimin dhe menaxhimin e kurseve te trajnimit dhe konferenca. Shoqeria, per ndjekjen e qellimit te saj shoqeror, kerkon gjithashtu te veproje si E.S.CO. (Energy Service Company) sipas normave dhe filozofive te treguara ne nivel europian apo te kompanive te sherbimeve te energjise, te promovoje optimizimin e konsumit te energjise nepermjet T.P.F. teknik (third party financing) per te permbushur kerkesen per energji dhe reduktimin e emisioneve te ndotesve me zero investime per konsumatoret, te nxitur, duke perfshire kurse te specializuara te trajnimit, si dhe krijimi i trajnimeve te reja profesionale ne fushen e kursimit te energjise, dhe per te mbrojtur aftesite e punesimit ne kete fushe, mundesisht ne favor te kompanive industriale, te prodhimit ose te sherbimive kooperativave, kompanite perpunuese bujqesore, ndermarrjeve artizanale dhe ne ?do rast per kompanite ne ?do forme te themeluar. Objekti i shoqerise mund te plotesohet e modifikohet ne cdo kohe me miratimin e Asamblese se Ortakeve/Ortakut te Vetem ne perputhje me ligset perkatese . Shoqeria mund te marre pjese ne shoqeri te tjera qe kane objekt te ngjashem me te.
Emërtime të tjera Tregtare: CEISIS SISTEM IMPIANTESH TE INTEGRUARA ALBANIA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 24/11/2016
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 700 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: CEISIS S.P.A SISTEMI IMPIANTISTICI INTEGRATI, e regjistruar sipas ligjit Italian ne Dhomen e Tregtise se Genova, ne zyren e regjistrimit te bizneseve me Kod Fiskal dhe numer neshkrimit: 00852230101 me date 19.02.1992 me seli ne Itali, Genova, Lungobisagno Istria 14/27UR CAP 16141. Sipas Akt themelimit te Shoqerise

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP deri me date 12.05.2023
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 13/09/2022, bazuar në nenin 15/1 të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, QKB për subjektet raportuese, të cilat kryejnë shkeljet e parashikuara në pikën 4 të këtij neni, do të ndryshojë statusin nga “AKTIV” në statusin “PEZULLUAR” deri në pagesën e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarët përfitues.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Ismail Qemali, Samos Tower, kati 5, Ap.nr.27

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 12.05.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 12.05.2023
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja