Skip to content

GLE-VAN
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-12 07:28:28
JSON

NIPT: L71427012G
Administrator: Gledis Vangjeli
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim materiale ndertimi e tregtimin e tyre importeksport. Prodhim inerte dhe beton. Prodhim asfalti. Eksport minerale, mallrat e ndryshem dhe lende te para. Tregtim me shumice e pakice dhe import eksport :mallra industrial, ushqimore, lende te para, pije, veshmbathje e konfeksione, hidro-sanitare,hidraulike, elektrike, kancelari per zyra e shkolla, orendi shtepiake, mobilje, pajisje elektrike e elektronike, kinkaleri, elektro-shtepiake, materiael ndertimi, produkte bujqesore e blegtorale, fruta perime, produkte te detit ,bime medicinale eterovajore e mjeksore, pyjore, mallrat e ndryshme kozmetike, kimike dhe detergjente te llojeve te ndryshme. Germime dheu, punime murature. Zbatim te punimeve te ndertimit ne banesa civile dhe industriale, turistike e bujqesore dhe kompletimin e tyre me instalimet e nevojshme hidraulike, hidrosanitare e elektrike; punimeve te dheut dhe terracimeve; ndertimit te rrugeve ;asfaltimit; ndertimin e veprave te artit; te punimeve te ndertimit te ujesjellsave e kanalizimeve; punime karpenterie druri dhe metalike; kryerjen e punimeve ne siperfaqet e gjelberta dhe mjediset urbane. Prodhim e tregtim me shumice e pakice te te gjitha llojeve te materialeve te ndertimit, inerte import eksport. Transport mallrash etj.
Emërtime të tjera Tregtare: GLE-VAN
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 24/02/2017
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 26/05/2021, me ane te Kërkesës Nr. 4074 Prot, datë 19.05.2021 “Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria e mbledhjes se detyrimeve tatimore te papaguara Rajoni Qendror, u kerkua vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “GLE-VAN ” pajisur me NUIS (NIPT) L71427012G, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.

II. Me date 03/11/2021, me ane te Kërkesës Nr. 8468Prot., datë 30.07.2021, Per Vendosjen e Mases se Sigurimit te Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, u kerkua të mos lejohet tjetersimi i titujve te pronesise perfshi edhe shitblerje aksionesh, deri ne shlyerjen e detyrimeve tatimore nga ana e tatimpaguesit debitor, subjekti: "GLE-VAN" , pajisur me NUIS (NIPT)- L71427012G.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Kashar, Mezez, Fushe Mezez, Kthesa e Kamzes, Pallatet Mehillaj, Seksioni 3, Kati 7, Ap 3/7

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 12.05.2023
Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 211 595,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:347 745 754,00
Punuar Nga : A.Baja