Skip to content

San Marino Group
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-12 09:25:03
JSON

NIPT: L71428037T
Administrator: Endri Ademi
Objekti i Veprimtarisë: Tregti import-eksport. Sherbime ne fushen e ndertimit. Sherbime ne fushen e hidrokarburave dhe transportit.Shitje - Blerje pasuri te patundshme. Ndertim godina banimi dhe multifunksionale. Magazinim.Bar- Restorant, HoteleriTurizem
Emërtime të tjera Tregtare: San Marino Group
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 27/02/2017
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 03/05/2017, me ane te Prokures se Pergjithshme Nr.2451Rep 449 Kol, date 26.04.2017, midis paleve : I perfaqesuar Z.Endri Ademi , administrator dhe ortak i shoqerise San Marino Group, dhe perfaqesues Znj.Jonida Ademi ne te cilen parashikohen tagrat e perfaqesimit prane organeve te administrates shteterore, ato fiskale, tatimore per terheqje/depozitim apo nenshkrim te dokumentave te ndryshme, perfaqesimin prane bankave te nivelit te dyte per depozitime , transaksione per llogari te personave te trete , terheqje nga llogaria e shoqerise pa kufizim ne leke apo valute, te drejten per te nenshkruar cfaredo dokument ne perputhje me rregullat financiare (bankare). Gjithashtu perfaqesuesja ka te drejten e paraqitjes prane organeve te hetimit, prokurori, gjykate, ZRPP, zyra permbarimi, zyrave noteriale per nenshkrim te kontratave , marreveshjeve ne emer te shoqerise.

II. Me date 15.08.2018, me vendim te ortakut te vetem, u vendos: Pushim i Perkohshem i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njësia Bashkiake Nr.2, Zona Kadastrale 8150, Nr.Pasurisë 6/321, Rruga Xhorxh W.Bush, Pallati 40-42, Kulla 1, Ap.5

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 12.05.2023
Statuti i Shoqerise
Prokure e Pergjithshme date 26.04.2017
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2017
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -1 808 557,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:4 971 075,00
Punuar Nga : A.Baja