Skip to content

STRICT
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-15 16:03:16
JSON

NIPT: L71717011D
Administrator: Andi Dika
Objekti i Veprimtarisë: 1- Studim, projektim, konsulence, sipermarrje zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, per realizimin e veprave me karakter shfrytezimi dhe/ose administrimi, publike dhe/ose private si: ndertimin e ndertesave publike dhe private, rrugeve, urave, tuneleve, mbikalimeve e nenkalimeve, autostradave, traseve hekurudhore, dhe te te gjitha veprave te tjera madhore, ujesjellesave, linjave mbitokesore dhe nentokesore per energjine dhe telekomunikacionet, ndertimin dhe reabilitimin e veprave ujitese, centralet. 2-Insatilim kabinash elektrike te rrjetit te shperndarjes - linja te tensionit te ulet - te mesem. Centrale hidraulike - prova ngarkese. Centrale termike - prova ngarkese. Impiante per prodhimin e energjise nga burime alternative. Instalime nenstacioni, kabina e transformatoreve, linja te T.L. dhe te mesme. Instalim sistemesh sigurie: CCTV, Sistem alarmi, sistem sinjaiizimi dhe shuarje te zjarrit, sistem aksesi. Studim dhe pergatitje e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarri te ndertesave te cdo lloji, si edhe hartimi i akteve teknike per zjarret e rena. Aktivitet perfaqesimi te shoqerive te huaja brenda vendit dhe te subjekteve vendase jashte. 3-Projektim, zbatim, mirembajtje sistemesh parkimi te mbyllur dhe te 2 hapur, portash automatike, bllokues trafiku, impiant barrierash dhe te kontrollit te dedikuar. Impiante per trasmetim te dhenash dhe telekomunikacioni. 4-Konceptim, organizim dhe menaxhim i reklamave te fushatave te eventeve, fushatave te marketingut, marredhenieve me pubiikun, spoteve publicitare, ne fushen e design-it, publikimeve, reklamave dhe promocionit. Organizimi dhe zbatimi i fushatave promovuese, eventeve dhe evenimenteve te cdo lloji. Dizenjime dhe printime digitale te te gjitha llojeve, permasave dhe materialeve. Prodhim materialesh marketingu tabela te thjeshta dhe me ndricim, konstruksione plastike, druri dhe metalike si edhe montim i tyre ne cdo vend dhe terren ne zbatim te legjislacionit shqiptar ne fuqi. 5-Eksportimi dhe importimi, tregtimi me shumice dhe pakice i lendeve te para per prodhimin plastike, mallra industriale, bujqesore, blegtorale dhe teknologjise se cdo lloji, automjete e pjese kembimi, makineri metalprerese, metalpunuese, pjese nderrimi te makinerive metalprerese dhe metalpunuese, per industrine mekanike, per bujqesine, pajisje dhe orendi elektroshtepiake te cdo lloji, pajisje elektronike, materiale elektrike, hidraulike, hidrosanitare, materiale ndertimi te cdo lloji, kancelari, prodhime druri, duralumini dhe plastike, dyer, dritare etj.
Emërtime të tjera Tregtare: STRICT
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 10/05/2017
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia Bashkiake Nr.11, Blloku Gintash, 2 kateshet e Biznesit, Shkalla 2, Kati 2, Laprake

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 15.11.2021
Akti i themelimit
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 6 218 608,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 24 056 725,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -5 167 212,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -203 847,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:81 739 448,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:61 669 484,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:13 214 490,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 202 535,00
Punuar Nga : A.Lala