Skip to content

Xhovan Gjini
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-18 15:12:52
JSON

NIPT: L71806046M
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Parkim dhe larje automjetesh, tapiceri automjetesh private dhe shteterore. Sherbime pastrimi dhe mirembajtjeje te ambienteve te brendshme dhe te jashtme, industriale dhe civile, publike dhe private, reklamave e totemeve te ambienteve spitalore, qendrave shendetesore, qendrave tregtare, hoteleve, zyrave, universiteteve, marketeve, bankave, bar - restoranteve, porteve, aeroporteve, terminaleve etj. me punonjesit tane. Pastrime te perditshme, pastrime speciale, pastrime pas rikonstruksioneve, lyerjeve etj. Larje, pastrim, trajtim dhe luçidim te dyshemeve te te gjitha llojeve; pastrim te fasadave te te gjitha llojeve ne çdo lloj lartesie. Pastrime dhe trajtime te veprave te artit. Pastrim dhe larje te kolltuqeve, divaneve, karrigeve, te çdo lloj tavani, tapeteve, moketeve, perdeve te holla e te trasha, grilave etj. Sherbime lavanterie dhe hotelerie, larje, hekurosje per çdo lloj subjekti dhe transporti i materialeve te pastruara. Sherbime lavazherie per çdo lloj automjeti. Pastrim e dizinfektim (DDD) te ambienteve te brendshme e te jashtme spitalore te rrezikshmerise se ulet, rrezikshmerise se mesme dhe rrezikshmerise se larte. Vleresimi i ndikimit ne mjedis dhe auditimi mjedisor, hartimi i akt - ekspertizave, raporteve etj. Tregtim (Shitje - Blerje), furnizim, importim me shumice e pakice te detergjenteve, produkteve, materialeve, pajisjeve, mjeteve, aksesoreve, makinerive. Transport mallrash dhe produktesh per subjekte te ndryshme. Transport, grumbullim dhe evadim te mbetjeve urbane, pastrim i hapesirave te qyteteve, fshatrave etj. dhe trajtimi e riciklimi i mbetjeve. Grumbullim, transportim dhe evadim te mbetjeve spitalore e mbetjeve te rrezikshme spitalore. Zbatime dhe mirembajtje te impianteve djegese te mbetjeve. Trajtim dhe djegie te mbetjeve urbane e spitalore. Pastrime me mjete teknike speciale te ujerave, transporti i materialeve te pastruara. Pastrimi i gropave septike te çdo lloj subjekti dhe transportim i ujerave te ndotura. Sherbime nderhyrese Higjeno-Sanitare: Sherbime Pest Control (DDD - Dizinfestim/Dizinfektim, Dizinsektim, Deratizim) - te çdo lloj ambienti te brendshem dhe te jashtem, publik e privat, te qendrave spitalore e shendetesore dhe te çdo lloj subjekti; largimin e gjarperinjve, qenve - maceve, minjve te arave, mizave e insekteve te ullirit dhe pemeve e bimeve. Import dhe tregtim te produkteve per trajtimet DDD dhe te largimit te gjarperinjve, qenve - maceve etj. Prodhim e tregtim me shumice e pakice te pesticideve (PMB - ve). Sherbime lyerje, patinime, suvatime ne çdo lloj lartesie. Ndertime civile dhe ekonomike, rikonstruksione te ndertesave deri ne 5 kate, Pastrim te sistemeve te aspirim - kondicionimit (HVAC - Heating, Ventilation and Air Conditioning), aspiratoreve te kuzhinave, pajisjeve te sistemeve industriale dhe te restoranteve, hoteleve, lavanderive (dry - cleaning), qendrave tregtare, spitaleve, apartamenteve dhe banesave private etj.Administrim i bashkepronesise ne ndertesa. Tregti me pakice te materialeve kancelarike dhe kompjuterike.
Emërtime të tjera Tregtare: Ring Cleaning
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 06/06/2017
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Lloji i pronësisë: Private
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
II.8.A - Shërbime ekspertize higjeno-shëndetësore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia Bashkiake nr 7, Rruga Dritan Hoxha, Zona Kadastrale 8210, mbrapa Ring Center

Adresa:
1.Tirane, Rruga Don Bosko Pasuria Nr 5/449 Zona Kadastrale 8310
2. Tirane, Rruga Asim Vokshi, Truall, Zona kadastrale 8350, Nr. pasurie 2/377

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 18.11.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 1 113 131,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:12 645 894,00
Punuar Nga : L.Kanani