Skip to content

SUN AVENUE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-19 10:39:27
JSON

NIPT: L72320028C
Administrator: Xhuljeta Sali
Objekti i Veprimtarisë: Prodhimi energjise elektrike duke shfrytezuar burimet e energjise te cilat gjenden ne natyre dhe jane te rinovueshme, si ajo hidrike, diellore, e eres, gjeotermale, e biomases ose biogazit si dhe energjia nga mbetjet urbane. Prodhimin dhe tregetimin me shumice epakice te energjise elektrike. Te Import - eksportit dhe tregtimit me shumice dhe pakice , te artikujve te ndryshem , industrial ,bujqesor , blektoral, ushqimor , materale te ndertimit, inerteve, te konfeksioneve , parkete e mokete, paisje zyrash , duralumini, metaleve, hidrosanitare, elektro shtepiake, elektronike, kondicioner . elektrike dhe hidraulike. - Ndertime civile - industriale-turistike-bujqesore. Transport mallrash dhe udhetaresh per vete dhe per te trete.
Emërtime të tjera Tregtare: SUN AVENUE
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 16/11/2017
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 10.01.2019, u vendos per pezullimin e aktivitetit te shoqerise, nga data 10.01.2019 - pa afat. Statusi i shoqërisë ishte "Aktiv" u be "Pezulluar".

II. Me datë 01.08.2019, me kërkesë të administratorit, u vendos aktivizimi i aktivitetit të shoqërisë. Statusi i shoqërisë ishte "Pezulluar" u be "Aktiv".

III. Me datë 14.10.2020, me vendim të ortakëve, u miratua Pushimi i Përkohshëm i Aktivitetit pa afat nga data 14.10.2020. Statusi i shoqërisë ishte "Aktiv" u be "Pezulluar".

IV. Me datë 22.11.2021, u vendos aktivizimi i aktivitetit. Statusi i shoqërisë ishte "Pezulluar" u be "Aktiv".
Ndryshime
Shënime:
Licencuar në Veprimtarinë e Prodhimit të Energjisë Elektrike (Fotovoltaike):
Licencë Nr. 546, Seria P23, Vendim i Bordit të ERE Nr. 72 datë 13.03.2023

Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Povelce, Rruga Fier- Darezeze, Zona Kadastrale 3038

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 19.04.2024
Kontrate themelimi i Shoqerise
VENDIM Nr. 72, Datë 13.03.2023 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “SUN AVENUE” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK ME KAPACITET TË INSTALUAR 2 MW, NË POVELÇË, BASHKIA FIER
VENDIM Nr. 323, Datë 14.11.2023 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-S NR.72, DATË 13.03.2023 “MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “SUN AVENUE” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALI FOTOVOLTAIK ME KAPACITET TË INSTALUAR 2 MW
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -1 737 726,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -16 700,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -107 000,00
Punuar Nga : P. Nikolli