Skip to content

MEPS-A
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-19 13:53:43
JSON

NIPT: L73431201E
Administrator: Saimir Tollumi
Objekti i Veprimtarisë: Studime, projektime dhe punime te zbatimit ne ndertim. Ndertime, rikonstruksione apo ristrukturime dhe mirembajtjeje per objektet e prodhimit, tranformimit, transmetimit, matjes dhe shperndarjes se energjise elektrike ne rrjetat e tensionit te larte, te mesem dhe te ulet. Perfshire Hidrocentrale, Termocentrale, Parqe Eolike, Impiante Fotovoltaike, Nenstacione, Linja Transmetimi dhe shperndarje te energjise elektrike. Punime per germimet, sistemimet dhe ndryshimet ne volum te tokes. Ndertime mirembajtje ose ristrukturim, te ndehyrjeve nentoke, Perfshin galerite natyrore, shpime, kalime nentoksore, tunele. Ndertime, mirembajtje, ose ristrukturime ne objekte civile e industriale, godina banimi, shkolla, zyra, kazerma ushtrie, teatro, stadiume, godina industriale, godina per parkim, burgje, stacione hekurudhore dhe metroje, godina aeroporti. Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile e industriale, veshje fasadash. Ndertime rrugesh, autostrada, superstrada, tunele, devijime nen nivele dhe ne lartesi, hekurudha, tramvai, pista aeroportuale, urat. Ndertime, mirembajtje, ose ristrukturime Ujesjellesa, gazsjellesa, vajsjellesa, vepra kullimi e vaditje. Punime mbrojtje lumore sistemime hidraulike dhe bonifikime. Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik, xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese. Prodhimin ne rruge industriale dhe montimin ne veper te strukturave parafabrikate prej betoni te armuar, normal dhe te paranderur, strukturave prej celiku. Montimi dhe mirembajtje, ose ristrukturimi i nje sistemit te ngrohjes, ventilimit dhe kondicionimit te klimes, te impianteve pneumatike si dhe te linjave telefonike te jashme dhe impiante te telekomunikacionit me frekuence te larte, sido qe te jete shkalla e rendesise se tyre. Demontimi i impianteve industriale dhe prishja komplet e ndertesave me paisje speciale. Montimi, mirembajtje ose riistrukturim i impianteve hidrosanitare te kuzhines, lavanterise, gazit dhe kundra zjarrit, sado qe te jete shkalla e rendesise se veprave. Impiante ngritese dhe transportues (ashensore, shkalle levizese, transportues), impiante te sinjalistikes ndriçuese te trafikut, sinjalistikes rrugore jo ndriçuese, vertikale, horizontale dhe komplementare, barriera dhe mbrojtje rrugore. Impiante te brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni TV. Tregtimit me shumice e pakice, import eksport te artikujve te ndryshem, ushqimore, industriale, elektrike, hidrosanitare, mekanike… etj. Hapjen e bar bufeve, ristoranteve. Tregti me pakice te karburanteve dhe te vajrave lubrifikante. Transport te udhetareve e te mallrave. Ofrim sherbimesh publike te komunikimeve elektronike. Tregti me shumice dhe pakice per pjese kembimi autovetura. Tregti automjetesh. Kryerje e operacioneve tregtare, aktivitete te ligjshme, ...etj.
Emërtime të tjera Tregtare: MEPS Albania
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 30/10/2017
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 22 300 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, Lagjja 11 Nentori, rruga Ibrahim Dinçi, ndertesa P/N, kati 2, Elbasan.

Faqja Web:
www.meps.al

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 19.11.2021
Statuti i shoqerise
Vendimi i ortakut te vetem per miratimin e raportit te ekspertit kontabel per zmadhimin e kapitalit date 03.08.2021
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 12.02.2018
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 3 008 606,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 963 653,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 21 252 103,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 704 620,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:32 548 653,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:21 459 214,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:98 904 497,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:2 626 144,00
Punuar Nga : A.Lala