Skip to content

PEAK SHPK
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-12 07:11:11
JSON

NIPT: L76427003R
Administrator: Eda Paçrami
Objekti i Veprimtarisë: Ndermjetesim marketing kombetar dhe nderkombetar i shoqerise ne lidhje me qarkullimin e mallrave te ndryshme pa kufizim ndermjet paleve te treta, per pasuri te luajshme dhe te paluajshme si dhe cdo gje tjeter qe ka lidhje me sa me siper.Dhenia e konsulences dhe sherbimeve ndaj shoqerive, institucioneve publike dhe private. Ne vecanti, konsulence ligjore, fiskale, ekonomike, financiare strategji industriale dhe ceshtje qe i bashklidhen (duke perfshire ristrukturimin dhe riorganizimin e shoqerive / nderrmarrjeve), gjithashtu me sherbime konsulence ne lidhje me aleancat, joint venture, bashkimet, ndarjet, perqendrimet, blerja e shoqerive, pjesemarrje aksionere, ne shoqeri o dege shoqerish dhe ne pune te tjera te jashtzakonshme financiare, duke bere studime dhe analisa tregu, perpunim te planeve industriale, kerkimin e partnereve strategjike, organizimin e takimeve, konferencave dhe gjithcka eshte e nevojshme me qellim zhvillimin e ketyre sherbimeve te konsulences. Ngritja e nje qendre te dhenave permes perdorimit te paisjeve elektronike dhe teknologji te perparuar ne perpunimin automatik te te dhenave kontabel dhe fiskale, listen e pagave dhe kontributeve, qe do te perdoret si per aktivitetet e saj dhe si nje sherbim per te tretet. Sherbimi i asistences perfshin te gjitha detyrimet tatimore, te planifikimit fiskal, konsulenca financiare dhe kontraktuale per ndihme ne operacionet e jashtezakonshme, si dhe sherbime te kontabilitetit dhe te perpunimit te listes se pagave. Ndertim te banesave civile, industriale, monumentale, kompletim te impianteve dhe perfundim te tyre; vepra restaurimi; ndertim te asfaltit; te aeroporteve dhe hekurudhave; te galerive; te urave, te digave, vepra speciale te betonuara, punime hekurudhore, punime hidraulike; ujesjellesi; gazsjellsi; vajgursjellsin, mbrojtjeje dhe sistemime hidraulike, agrare, pyjore, punime detare dhe te portit, impiante te mbareshtrimit, te pastrimit te ujit te pijshem, realizimit te impianteve te trajtimit te plehrave; realizimit te impianteve teknologjike dhe speciale per ndertimin, realizimin e karpenterise metalike; realizimin e impianteve per prodhimin dhe shperndarjen e energjise; zbulime; eksplorime te nentruallit, rregullim te terreneve dhe shpim pusesh.Shoqeria do te kryeje pune per ndarjen ne parcela dhe te urbanizimit ne pergjithesi, projektimit, llogaritjeve statike, drejtim punesh si dhe te veproje si koordinuese teknike dhe administrative me sipermarrje te tjera; te tregtoje dhe te prodhoje me shumice detale te cfaredo lloj materiali ne pergjithesi per ndertimin; sjelljen e pajisjeve dhe atrecaturave per kantiere, te kryeje blerjen, shitjen, ndertimin, administrimin dhe shkembimin e pasurise se palevizshme. Ajo mund te kryeje pervec te gjitha veprimeve tregtare, financiare dhe kreditore, te tundshme dhe te patundshme, edhe qiramarrjen nese eshte e nevojshme dhe e mundshme per vazhdimin dhe realizimin e qellimit te shoqerise. Dhenie ambientesh e objektesh me qira, si pasuri te luajtshme edhe te paluajtshme. Blerje-shitje pasuri te paluajtshme e te luajtshme. Veprimtari tregtare ne fushen e ushqimit social, hoteleri, turizem, shitje materiale ndertimi. Import-export dhe tregti me shumice dhe pakice i te gjitha mallrave industriale, ushqimore, elektroshtepiake, mekanike dhe elektromekanike, pajisje telekomunikacioni, automjeteve, pjese kembimi per automjete, pajisje elektrike, hidraulike dhe duralumini, pajisje hidrosanitare, prodhime bujqesore e blegtorale, te sinjalistikes rrugore, si cdo lloj malli/produkti tjeter te lejuar nga legjislacioni shqiptar, drejtimi, administrimi dhe shfrytezimi i supermarketeve dhe hipermarketeve, shija me pakice e produkteve ushqimore dhe jo-ushqimore, prodhimi i produkteve ushqimore dhe joushqimore dhe transportim dhe ruajtja e produkteve ushqimore dhe jo-ushqimore, drejtimi i aktiviteve te turizmit dhe te tjera, si dhe cdo veprimtari tjeter e ligjshme.Menaxhimin per llogari te vet dhe / ose te treteve te rrjeteve ose zinxhireve te hoteleve, apartamenteve per pushime, restoranteve, bareve dhe snack bareve, picerive, bareve rosticeri, pasticerive dhe dyqaneve te bukes, picerive, fast food-ve, garni (hotele vetem me sherbim mengjezi), strehave malore, kampingjeve, piano bar, diskove, lokaleve te nates, lokaleve argetuese, sallave te lojrave, diskove pub, rezidencave turistike hotelerish dhe ne pergjithesi ushtrime publike nefushen e sherbimit dhe te sektorit hoteleri turizem, te organizuara dhe te lidhura duke perdorur menyra te tilla si franchising (praktika te perdorimit te modeleve te sukseshme te bisnesit), aleanca strategjike dhe tregtare, filiale (ortakerite), partneritete, sipermarrje te perbashketa dhe cdo mjet te mundshem qe finalizojne krijimin e rrjeteve apo grupeve te kompanive ne nivel kombetar dhe nderkombetar, etj.
Emërtime të tjera Tregtare: PEAK
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 21/02/2017
Rrethi: Shkoder
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 430 360 848,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 09/02/2022, me ane te Urdhrit Nr.95 Prot., datë 03.02.2022, lëshuar nga Zyra Permbarimore Private “TDR GROUP” shpk, drejtuar QKB-se, u urdherua vendosja e mases se sekuestros mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga Anila Gurakuqi dhe Anton Gurakuqi ne shoqerine PEAK SHPK me NIPT - L76427003R.

II. Me date 09/09/2022, me ane te Urdhrit Nr.3350 Prot., 1988 Regj., date 02.09.2022, lëshuar Zyra Permbarimore “Ardael’ SHPK , u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative per te drejtat dhe kuotat e debitorit Anton Gurakuqi dhe Anila Gurakuqi, ne shoqerine PEAK, pajisur me NUIS(NIPT)- L76427003R.”

III. Me date 22/12/2022, me ane te Urdherit Nr.4371 Prot. 1988 Regj. Date 15.12.2022, leshuar nga zyra permbarimore "Ardael" sh.p.k,, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative mbi kuotat ne pjesen takuese te debitorit Anton Gurakuqi dhe Anila Gurakuqi ne shoqerine “PEAK SHPK” sh.p.k pajisur me NUIS (NIPT) - L76427003R.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Shkoder, Lagjja Kongresi i Permetit, Pallati Perpara Radio Shkodres, kati +7

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 12.05.2023
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Kontrate Dhurimi Kuotash date 01.03.2017
Urdher per Venie Sekuestro date 03.02.2022
Urdher per Venie Sekuestro date 02.09.2022
Urdher per Heqje Sekuestro date 15.12.2022
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja