Skip to content

SUNTRUST BROKER
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-09-02 07:24:01
JSON

NIPT: L81421004J
Administrator: Dhorothea Male
Objekti i Veprimtarisë: Prezantimin, propozimnin, aktivitete te tjera pergatitore, te cilat kane per qellim negocimin me shoqerite e sigurimit ne emer dhe per llogari te konsumatorit per t'i mundesuar ketij te fundit nenshkrimin e nje kontrate sigurimi, sipas kerkesave dhe nevojave te tij. Asistence (juridike, teknike, ekonomike, etj) te klienteve per ushtrimin sa me efektiv te te drejtave qe rrjedhin nga kontratat e sigurimit, veçanerisht zgjidhjen e kerkesave per demshperblim nga shoqeria e sigurimit, ne emer dhe per llogari te konsumatorit. Veprimtari te tjera brokerimi, ne perputhje percaktimet e ligjit Nr. 52/2014 "Per Veprimtarine e Sigurimit dhe Risigurimit" i ndryshuar, si dhe akteve nenligjore te dala ne baze dhe per zbatim te tij.
Emërtime të tjera Tregtare: SUNTRUST BROKER
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 20/09/2017
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 4 700 000,00
Numri i pjesëve: 470
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Anëtarë Bordi: Adela Leka; Dhorothea Male; Manjola Ismailaj
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Zef Jubani, Qendra Tregtare ''Olimpia'', kati II, Nr.3

Faqja Web:
www.suntrustbroker.com

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 02.09.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Kontrate Dhurimi Kuotash date 22.05.2018
Kontrate Shitje Kuotash date 06.06.2019
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Zmadhim Kapitali date 21.05.2021
Raport Zmadhim Kapitali
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet Shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet Shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet Shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet Shpjeguese te PF 2021
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 93 006,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 301 033,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 806 772,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -2 772 794,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:4 577 635,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:2 171 363,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:2 634 596,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:18 075,00
Punuar Nga : A.Baja