Skip to content

ALBTRADE SECURITIES
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-09-22 10:34:07
JSON

NIPT: L81527043Q
Administrator: Majlinda Kraja (Likuiduese)
Objekti i Veprimtarisë: Shoqeri Brokerimi. Blerja dhe shitja e titujve me porosi te klientit. Blerja dhe shitja e titujve ne emer dhe per llogari te vet. Administrimi i portofolit te titujve ne emer te nje klienti qe eshte pronar i portofolit. Konsulence per investime ne tituj. Shitje me qellim riblerje se tyre dhe anasjelltas. Promovimi dhe prezantimi i aktivitetit te brokerimit. Informimi i klienteve mbi titujt. Objekti i shoqerise mund te ndryshohet dhe/ose shtohet me Vendim te Asamblese se Pergjithshme te Aksionareve. Shoqeria mund te ushtroje veprimtari te tjera plotesuese qe jane te dobishme ose te nevojshme per realizimin e objektit te saj, ne perputhje me legjislacionin shqiptar. Shoqeria do te bashkepunoje me persona te tjere fizike ose juridike qe ushtrojne te njejten veprimtari ne Shqiperi ose jashte saj.
Emërtime të tjera Tregtare: ALBTRADE SECURITIES
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 22/02/2018
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri; Gjeorgji
Kapitali Themeltar(Lekë): 6 000 000,00
Numri i pjesëve: 6 000
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Anëtarë Bordi: Adelina Albrahimi; Michael Moreli; Revaz Saakadze
Statusi: Shoqëri në Likuidim e Sipër
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 13.05.2019, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos : Likujdimi i Shoqërisë. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Shoqeri ne Likuidim e Siper"
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Jordan Misja, Pallati Usluga, Seksioni B, kati i dyte

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 22.09.2022
Statuti i Shoqerise
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Likuidim Shoqerie date 13.05.2019
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja