Skip to content

ARLA CLEANING SERVICES
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-09-22 14:17:45
JSON

NIPT: L81528006R
Administrator: Eleana Basho
Objekti i Veprimtarisë: Pastrim industrial, familjar, kimik, jokimik, tapicerie, lavazhe makinash. Imp-eks tregtim me shumice e pakice te artikujve te ndryshem industrial ,ushqimor. Hapje pika servisi, lavazhoje. Transport mallrash. Hapje dhe shfrytezim hotelesh, motelesh, bar-restoranti, diskoteka, qendra pushimi kurative. Sherbime ne fushen e sistemeve te aluminit. Sherbime mirembajtje, sherbime kopshtarie. Sherbim Catering. Sherbim postar. Administrim Pallatesh.Ne lidhje me objektin e shoqerise, kjo e fundit mund te kryej te gjitha operacionet tregtare, financiare qe nuk jane te ndaluara me ligj, mbi pasurite e luajtshme dhe e te paluajtshme te nevojshme ose te dobishme per arritjen e objektit te shoqerise. Shoqeria mund te kryej edhe çdo lloj aktiviteti tjeter ndihmes dhe te nevojshem qe ka lidhje te mjaftueshme me kete objekt aktiviteti dhe qe nuk bie ndesh me ligjet shqiptare ne fuqi. Ajo gjithashtu mund te jape mbeshtetje apo garanci personale (fideiussione) e cdo garanci tjeter edhe reale, dhe ne favor te paleve te treta dhe gjithashtu mund te marre pjese, drejtperdrejt ose ne menyre indirekte ne fitimet e nje ndermarrje tjeter (interessenze) dhe te marre gjithashtu pjese ne shoqeri apo ndermarrje te tjera me objekt analog, te afert ose te lidhur me objektin e saj.
Emërtime të tjera Tregtare: ARLA CLEANING SERVICES
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 21/03/2018
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
Çështje Ligjore: I. Me date 04/08/2020, me ane te Prokures së Posaçme, datë 28.07.2020, nërmjet së cilës Znj. Elana Basho në cilësinë e administrators së shoqërisë “ARLA CLEANING SERVICES” me NIPT L81528006R, emëron si përfaqësues të posaçëm, Z. Anastasios Karasavvidis.

II. Me date 29/09/2021, me ane te Shkresës nr. 11681 Prot., datë 22.09.2021 për Vendosjen e Mases se Sigurimit te Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve Tirane (Rajoni Qëndror) , u kerkua të mos lejohet tjetërsimi mbi pasurine dhe te drejtat pasurore qe i perkasin subjektit “ARLA CLEANING SERVICES” SHPK, pajisur me NUIS (NIPT)- L81528006R, deri ne shlyerjen e detyrimeve tatimore.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.11, Rruga ''Don Bosko'', Nr.112

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 22.09.2022
Statuti i Shoqerise
Kontrate Dhurimi Kuotash date 31.08.2018
Kontrate Dhurimi Kuotash date 30.09.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 1 592 244,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 2 017 335,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -1 155 960,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 4 282 288,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:49 536 192,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:65 132 603,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:67 833 878,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:11 924 716,00
Punuar Nga : A.Baja