Skip to content

ANEKEND
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-09-23 12:34:30
JSON

NIPT: L81604048N
Administrator: Majda Bejzade (Likuiduese)
Objekti i Veprimtarisë: Marketing, telekomunikacion, konsulence financiare, konsulence fiskale, konsulence menaxhimi biznesit. Konsulence per perzgjedhjen e struktures juridike dhe administrative. Konsulence per format me te mira me te mira te financimit dhe te investimit. Ofron parashikime mbi termat financiare dhe ekonomike te cilat jane te lidhura ngushte me vijueshmerine e aktivitetit. Zgjidhje per probleme dhe ceshtje qe dalin gjate veprimtarise ne lidhje me vleresimin dhe mbarevajtjen e investimit. Analizon strukturen financiare, Bilancin, Pasqyren e te Ardhurave dhe Shpenzimeve si dhe Cash-Flaw. Konsulence dhe informacion mbi lehtersirat fiskale. Konsulence mbi problematikat sikale, kontabile dhe bilancin. Sherbime Kontabiliteti. Mbajtje te llogarive kontabel, regjistrimet dhe deklarimet e librave. Pergatitjen e pasqyrave financiare ne perputhje me standartet e kontabilitetit shqiptar, dhe te tjera raporteve financiare te kerkuara nga aksioneret, keshilla profesionale ne lidhje me strukturen paraqitjen dhe zbulimin e pasqyrave financiare. Ndjekje e procedurave te likujdimit dhe falimentimit te shoqerise. Keshillimi ligjor dhe financiar vecanarisht keshilimin ne fushen e se drejtes tregtare, taksave prokurimeve publike, konscesionet dhe privatizimet, pronesine inteldrktuale dhe te drejtat e autorit, si dhe cdo fushe te se drejtes ne pergjithesi. Perfaqesimi shoqerive tregtare, individeve apo cdo entiteti tjeer me personalitet juridik ne cdo procedure administrative apo gjyqesore ne Republikene Shqiperise apo jashte saj. Hartimi i raporteve ekonomike/financiare mbi shoqerite tregtare dhe personat e tjere juridik/fizik. Kryerja e cdo lloj aktivitetit qe lidhet me veprimtarine e agjentit, brokerit, komisionerit, ndermjetesit pa u kufizuar nga veprimtaria qe kryhet nga porositesi apo cdo pale tjeter e trete. Sidoqofte, asgje nuk do te interpretohet ketu si kufizim i mundesise se shoqerise per te hyre ne tregje apo aktivitete dhe operacione te tjera tregtare qe jane te lidhura me apo ne funksion te objektit te mesiperm. Objekti i aktivitetit te Shoqerise mund te ndryshohet dhe/ose zgjerohet me vendim te Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve, ne perputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi dhe kete Statut.
Emërtime të tjera Tregtare: ANEKEND
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 29/03/2018
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 28.03.2022, me vendim te ortakut te vetem, u vendos : Fillimi i Procedurave të Likuidimit Vullnetar. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Shoqeri ne Likuidim e Siper"

II. Me date 07.06.2022, me vendim te ortakut te vetem, u vendos : Cregjistrim i Shoqerise. Statusi i Shoqerise kalon nga "Shoqeri ne Likuidim e Siper" ne "Çregjistruar"

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Bashkiake nr 5, Sheshi Jozef San Martin, Pallati Alban Tirana, Kati Perdhe

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 23.09.2022
Statuti i Shoqerise
Kontrate Shitje Kuotash date 12.10.2018
Vendim i Ortakut te Vetem, Likuidim Shoqerie date 28.03.2022
Vendim i Ortaku te Vetem, Cregjistrim Shoqerie date 07.06.2022
Raport Likuidimi
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 584 336,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -906 265,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:6 813 574,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:209 100,00
Punuar Nga : A.Baja