Skip to content

ZAGROTURIZEM
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-19 12:15:01
JSON

NIPT: L81829001O
Administrator: Klodian Maqellara
Objekti i Veprimtarisë: Shoqeria ka per objekt kryerjen e aktiviteteve tregtare ne perputhje me legjislacionin Shqiptar ne fuqi. Ne menyre me specifike, Objekti i aktivitetit te Shoqerise do te jete agroturizmi, ne perputhje me VKM nr. 22, date 12.01.2018, ofrimi e sherbimeve akomoduese, restorative dhe rekreative te lidhura me fermen. Perpunimin e produkteve bujqesore, blegtorale, te cilat jane te pershtatshme per zhvillimin e veprimtarive te agroturizmit Blerja, marrja me qira, administrim I arave, tokave te mbjella me kultura bujqesore. Manaxhim I fermave blegtorale, staneve etj. Sherbim ushqimi, restorant, import-eksport, veprimtari ne fushen e hoteleri –turizmit. Shoqeria do te mund te kryeje çdo aktivitet te ligjshem tregtar import, eksporti, tregtia me shumice e pakice te mallrave, çdo aktivitet qe lidhet me çfaredolloj pasurie te luajtshme dhe/ose te paluajtshme, duke perfshire por pa u kufizuar vetem ne blerjen, shitjen, transferimin, ndertimin, nen-kontraktimin, disponimin, posedimin, menaxhimin, marrjen apo dhenin me qira, leasing e pasurive te luajtshme dhe/ose te paluajtshme, dhenien e fitimin e çdo te drejte apo privilegji ne lidhje me keto pasuri. Shoqeria mund te kryeje aktivitetit publikimi dhe reklamimi. Gjithashtu shoqeria do te kryeje çdo lloj aktiviteti tjeter siç mund te konsiderohet i nevojshem apo i dobishem apo ndihmes ne permbushjen e qellimeve te mesiperme. Ndertimin e rrugeve, ujesjellesve, kanale kullimi, pune hidraulike dhe pune publike, private te cdo lloji, restaurime, mirembajtje dhe riparime ndertesash ne pergjithesi. Ndertim per llogari te saj ose te nje pale te trete fabrikatesh, ndertesash civile, ndertesa tregtare ose sidoqofte permbushjen e te gjitha aktiviteteve lidhur me ndertimin. Nxjerrjen, punimin dhe shitjen e materialeve prej guri, te thermuar dhe materiale inerte. Shoqeria mund te kryeje' te gjitha punet e ndertesave banuese, industriale, tregtare, financiare qe do te konsiderohen te rendesishme per permbushjen e nevojave sociale. Import -eksport te artikujve te ndryshem industrial, makineri, pjese ndertimi, makineri e vegla bujqesore, kimikate te ndryshem, mermere e prodhime me origjine stiropori, pajisje dhe makineri elektrike dhe elektronike. Punime siperfaqe te gjelbra, ndertim vreshtarie. Agroperpunim ,prodhim te vererave dhe te gjitha pijeve alkolike.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 27/06/2018
Rrethi: Tepelene
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “HAKO”shoqeri e se drejtes shqiptare, e regjistruar me date 11.03.1996, me numer NIPT J72122003T, me seli ligjore Autostrada Tirane-Durres, Km 5 , Tirane e perfaqsuar nga Adnand Hako. (Sipas Statutit te shoqerise, date 27.06.2018)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Gjirokaster, Tepelene, Peshtan, Rruga e Peshtanit mbi shpelle, Km.0.6, ZK 2936, ( ne kontenier).

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 19.11.2021
Akt themelimi, statuti i shoqerise, date 27.06.2018
Vendimi i Ortakeve te shoqerise, date 30.04.2020
Vendimi i Asamblese se ortakeve, date 17.06.2020
Vendimi i Asamblese se Ortakve, date 17.02.2020
Dokumenta Financiare: Pasqyra financiare 2018
Pasqyra Financiare 2019
Pasqyra Financiare 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 8 170 799,00
Punuar Nga : I.Cara