Skip to content

AGRO KORCA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-10-07 10:04:04
JSON

NIPT: L84016001A
Administrator: Aleks Miçani
Objekti i Veprimtarisë: Perpunim fruta dhe perime me teknologji te ndryshme, mishit, peshkut, prodhim dhe ambalazhim ne formate te ndryshme te pijeve alkolike, energjike, frutave, perimeve te freskta dhe te ngrira, cajrave te ftohte, import - eksport, shitje linjash teknologjike, prodhim dhe ambalazhim te produkteve ushqimore agro - perpunuese, shitje te lendeve te para per industrine ushqimore. Import - eksport te mallrave bujqesore, pesticide,plehra kimike e farera, fidane,prodhime bujqesore e blektorale,bime medicinalete, tregtim automjetesh te çdo lloji, marke e tonazhi,si e pjese kembimi per to.Transport udhetaresh brenda e jashte vendit. Hapje dhe shrytezim kompleksi turistik, hotel, motel,bar-restorant, pishine,diskoteke,qender pushimi dhe kurative.Importeksport,prodhim e transport per te tretet me materialin e vet ose te porositesit.Projektim,ndertim, rikonstruksion dhe modernizim ( Perteritjen) e objekteve civile,industriale,ndertim dhe shtrimin e rrugeve ne pergjithesi. Shitje-blerje te pasurive te paluajteshme.Dhenie me qera objekte dhe ambiente (njesi ushqimore fruta-perime, industriale, bulmet, mish, peshk) etj.dhe tregtim i tyre.
Emërtime të tjera Tregtare: AGRO KORCA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 13/04/2018
Rrethi: Korce
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 06/07/2018, me ane te urdher Nr.11646 Prot., Nr.383 Dosje, date 28.06.2018, protokolluar nga QKB me Nr.7621 Prot., date 29.06.2018, , lëshuar nga Shoqeria Permbarimore”Corrector” shpk, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi kuotat qe zoteron debitori Aleks Miçani ne subjektin “ Agro Korça” , me NIPT L84016001A, duke ndaluar tjetersimin ose disponimin e kuotave tregtare, si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga keto kuota.

II. Me date 20.08.2018, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos Pushim i Perkohshem i Aktivitetit te shoqerise. Statusi i shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Korce, Drenove Lagjja Qender, Objekt Privat me Nr. pasurie 175/147 N, zona kadastrale 1538, perballe kishes se fshatit.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 07.10.2022
Statuti i Shoqerise
Urdher per Vendosje Sekuestro, date 06/07/2018
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : K.Laro