Skip to content

Pëllumb Zyfi
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-10-19 14:29:01
JSON

NIPT: L84102601P
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Tregti me shumice dhe pakice e artikujve te ndryshem ushqimore, perpunim dhe amballazhim te produkteve ushqimore. Pjese makinash, vajra, filtra, goma, bateri, maska fytyre dhe dizinfektues.
Emërtime të tjera Tregtare: LAKO
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 02.05.2018
Rrethi: Pogradec
Shteti ku vepron: Shqiperi
Lloji i pronësisë: Private
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Korce, Pogradec, Benz Mercedes PG 4881 B
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Korce, Pogradec, Lagjja nr 2, Rruga" Kajo Karafili", ambient me nr pasurie 4/92, zona kadastrale 8581

Adresa:
1.Korce, Pogradec, Magazine, Rruga Unaze, Lagjja nr 5, Zona kadastrale 8582, Nr.pasurie 5/60+1-3, Godina 194, H.1
2. Korce, Pogradec, Magazine, rruga Unaze, lagjja nr 5, nr pasurie 14/187, zona kadastrale 8581
3. Korce, Pogradec, Lagjja 5, rruga Unaze, nr pasurie 14/480, zona kadastrale 8582

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 19.10.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 4 813 836,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 2 294 431,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 195 418,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:114 401 594,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:107 934 922,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:499 938 100,00
Punuar Nga : L.Kanani