Skip to content

BA INVESTMENT
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-11-11 11:14:22
JSON

NIPT: L87002501M
Administrator: Nexhip Hajdëraj
Objekti i Veprimtarisë: Import-export, transport, tregtim me shumice i naftes bruto, gazit natyror, gazit te lengshem, i nenprodukteve te perpunuara te naftes si benzine, bitum, solar, benzine avionash, gazoil, vajguri ndricues , squfur, vajra lubrifikante etj.Kryerjen e operacioneve hidrokarbure dhe gazit natyror ne Shqiperi ne perputhje me marreveshjet hidrokarbure. Kerkimi, perpunimi, shitja, shkembimi, eksporti, nxjerrja dhe posedimi i naftes se paperpunuar dhe gazit te prodhuar ne zonen e projektit ne marreveshjet hidrokarbure, etj. Ndertimi dhe montimi i te gjitha mjeteve dhe pajisjeve te kerkuara ne operacionet hidrokarbure dhe te gazit natyror. Cdo aktivitet tjeter te dobishem ose te nevojshem per arritjen e objektit te saj ose qe ka lidhje me te ne kuptimin me te gjere te fjales. Shoqeria mund te krijoje studime dhe asistence teknike, kerkimore dhe shkencore ne fushen e nxjerrjes dhe perpunimit te naftes dhe gazit, analizat laboratorike te te gjitha nenprodukteve te naftes.Import-export, tregtim me shumice te lendeve te para ,makineri, produkte te fushes se industrise mekanike , elektrike, ndertimit ,kimike, ushqimore etj.Investitor ne fushen e ndertimeve publike, shteterore, civile etj. Ndërtime civile dhe ekonomike, industriale, turistike.Tregtim të artikujve të ndryshëm me pakicë e shumicë, industriale e ushqimore, bujqësore, blegtorale, lëngjeve të frutave, pijeve alkolike, ujit - si dhe eksporti i tyre. Tregtim materiale ndërtimi, inerte, rërë, mermer, etj.Tregtim makineri e pjesë kembimi për llojet e ndryshme të makinerive. Prodhim materiale ndërtimi. Import-eksport karburantesh dhe transport i tyre. Agjensi udhëtimesh, shitje bileta avioni e traget.transport mallrash e pasagjerësh brënda dhe jashtë vendit, hoteleri. Ndërtim dhe menaxhim i objekteve turistike.Menaxhim i fushave të golfit.Agjensi turistike.Agjensi imobiliare.Kryerje analizash laboratorike të materialeve të ndertimit.Ndërtime rrugore, ndërtime hidroteknike, rikonstruksione godinash civile.Ndertimin e rrjeteve inxhinierike.Zhvillimin e veprimtarise minerare me punime siperfaqesore dhe nentokesore .Projektim, zbatim, mirembajtje periodike, riparim dhe rehabilitim ne fushen e automatizimit industrial ne makineri , mjete, pajisje, sisteme te ndryshme elektrike, elektronike, mekanike si : Sisteme, impiante, linja te trajtimit te mbetjeve; sistemime, impiante, 2 linja komandimi per HEC- e, centrale, nenstacione TN, TM, TU; sistemime, impiante, linja ne mjete te renda transporti, paisje ulese - ngritese si ashensore, vinça mobil portual dhe civil, vinça elektrike portual dhe civil;, sisteme, impiante, linja automatizimi ne industri;, sisteme, impiante, linja, kapanone te lidhura me prodhimin;, sisteme, impiante, linja te ftohjes dhe te ngrohjes ( kondicionimit ).Ndertimin, istalimin, menaxhimin e njesive te shperndarjes dhe shitjes ( kioska, tezga, dyqane etj) se gazetave, revistave e te tjera si keto. Sherbimin e mirembajtjes per njesite e mesiperme; Ndertimin, instalimin, menaxhimin e mbajtesve te reklamave te ndryshme te cdo lloji qe mund te fiksohen ne to ( panele mbeshtetese te vendosura ne rruge ose ndertesa); Importineksportin e njesive te shperndarjes si dhe shitjes se gazetave, revistave e te tjera si keto si dhe mbajtesve te reklamave te ndryshme.Shoqëria mund të angazhohet gjithashtu në çfarëdo lloj aktiviteti tjetër që nuk ndalohet me ligj.
Emërtime të tjera Tregtare: BA INVESTMENT
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 31/07/2018
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 3 500
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: KAP, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, me NIPT J62903833Q me seli qendrore ne Kavaje, L. 3 dhe administrator Apostol Goçi. Ortaket e shoqerise jane BA INVESTMENT me 82.5% te kapitalit dhe Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes me 17.5% te kapitalit. Sipas te dhenave te QKB deri me date 11.11.2022
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Ervis Sulaj; Julian Sulaj; Fabjan Toska
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Ibrahim Rugova, Sky Tower, Kati 10, Zyra Nr. 102

Adresa:
Vlore, Lagjja 11 Janari, Rruga Jorgji Ceko, Zone kadastrale Nr. 8605, Numer Pasurie 6/175, Depozita e Karburantit RMV3, Parku i ri Vlore

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.11.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 82 600 693,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -92 298 448,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -32 300 398,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 8 557 154,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:508 105 036,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:500 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:14 844 556,00
Punuar Nga : A.Baja