Skip to content

EV ENGINEERING
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2019-05-11 11:28:01
JSON

NIPT: L91311033Q
Administrator: Eris Vasiu
Objekti i Veprimtarisë: Kryerjen e veprimtarisë në fushën e ndërtimit, studimit, projektimit, supervizimit, kolaudimit, konsulencës, mirëmbajtjes, shërbimeve, turizmit, prodhimit, import-eksport, sipërmarrjen zbatuese dhe/ose investimin sipas rastit, për realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike të veprave me karakter shfrytëzimi dhe/ose administrimi, publike dhe/ose private. Ndërtimin, prishjen dhe rikonstruksionin e godinave civile, objektet industriale, centraleve të ndryshëm, objektet turistike, objektet me qëllim agroturizmin, objektet e kultit, rrjetet inxhinierike etj. Ndërtimin, mirëmbajtjen dhe rikonstruksionin e rrugëve, autostradave, mbikalimeve, hekurudha e tramvaj, metrove e pistave aeroportuale. Ndërtimin, prishjen, rikonstruksionin dhe mirëmbajtjen e impianteve të prodhimit të energjisë elektrike, ndërtimet e nënstacioneve, kabinat e transformatorëve linja e tensionit të ulët, mesëm e të lartë dhe shpërndarje të energjisë, si dhe çdo ndërtim tjetër që përbën send të paluajtshëm në përfundim. Import eksport, tregtim dhe furnizim me shumicë dhe pakicë të Energjisë Elektrike, pajisje elektrike dhe aparatura elektronike, produkte, mallra dhe lëndë të para të përdorimit industrial dhe të përgjithshëm, makineri, pajisje për përdorim industrial dhe të përgjithshëm, mobilje, pajisje zyre dhe mjete informatike etj. Prodhimin e paisjeve dhe makinerive të përmendura më sipër. Projektimin. supervizim dhe zbatimin e projektimeve dhënien e konsulencës, asistencës teknike dhe kryerjen e shërbimeve në lidhje me veprimtaritë e mësipërme. Projektim dhe Instalim i impianteve elektrike, teknologjike, termike, hidrike, të ventilimit ftohje-ngrohjes (kondicionimit), fumizimit me gaz, i impianteve ngritëse dhe transportuese (ashensorë, shkallë lëvizëse, transportues), të sinjalistikës rrugore etj. Studime fizibiliteti në fushën e ushtrimit të veprimtarisë së Shoqërisë me promovimin e shkëmbimeve tregtare nga Shqipëria për jashtë dhe nga jashtë për në Shqipëri. -Rritje, zënie dhe tregtim peshku, bar - bufe, hoteleri, shërbime turistike, ruajtja dhe mbarështimi i faunës së egër dhe gjueti turistike. Tregtim armësh gjahu, municion gjahu, materiale të ndryshme gjuetie si dhe shitjen e tyre me shumicë e pakicë. Kryerjen me mënyrë dytësore të çdo veprimtarie tregtare që lidhet me përmbushjen e objektit të saj tregtar dhe që konsiderohet e nevojshme dhe e domosdoshme. Shoqëria ka të drejtë të ushtrojë çfarëdolloj veprimtarie tjetër të lejuar nga ligji dhe në përputhje me rregullat në fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: EV ENGINEERING
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 07.01.2019
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 200 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Farkë, Sauk, Rruga ''Hamdi Sina'', Ndërtesa Nr.8, Hyrja 5, Ap.11 - Sauk, Farkë, 1044

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit tregtar (03.04.2019)
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Lala