Skip to content

ALBA GAS & POWER
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-12-25 13:52:29
JSON

NIPT: L91412041P
Administrator: Enocco Di Pietro
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria aksionare do të ushtrojë aktivitetin brenda dhe jashte vendit si mëposhtë: Ndërtimin e gas-sjellësit apo të rigasifikatorit, si dhe ndërtimin dhe ekzekutimin e veprave apo shërbimeve të lidhura me shpërndarjen e gazit në rrjet deri tek konsumatorët publike, civile, industriale dhe bujqësore; shitjes me shumicë dhe pakicë të produkteve të naftës në përgjithësi në një gjendje të lëngët, të ngurta, të gazta dhe lubrifikantë në formë të madhe dhe / ose të mbajtur në kontejnerë; Importimin dhe eksportimin, grumbullimin, depozitimin dhe shpërndarjen e produkteve të naftës apo derivanteve të naftës (gaz nafte në gjendje të lëngshme, gaz metani, gaz natyral në përgjithësi); Përpunimi, trasformimi dhe përzjerja nëpërmjet mbylljes nëpër enë, edhe për llogari të të tretëve në bombula gazi apo serbatore, si dhe tregëtimin me shumicë dhe me pakicë, transportin, edhe për llogari të të tretëve, grumbullim e gazit të naftës së lengshme, gazit të metanit, gazit natural në përgjithësi për përdorim shtëpiak, artizanal, industrial dhe ne fushën e bujqësisë; Blerje, realizim, impiante, nisjen e nje biznesi, dhënie me qera, huazimin dhe administrimin direkt ose për llogari të të treteve: Stacione shërbimi, impiante të shpërndarjes së karburatit me autorizim bashkangjitur tregëtimin me pakicë të vajrave të lubrifikuar, gomave, produkteve per distributoret e karburantit dhe pjesëve të këmbimit dhe aksesorëve për autovetura, motoçikleta dhe automjeteve në përgjithësi; aktivitete të pajisur per zhvillimin e aktivitetit gazeta shites, bar, snack bar, piceri dhe restorant për administrimin dhe shitjen e ushqimeve dhe pijeve alkoolike edhe me njesi komerciale perkrah në shitjen me pakice te prodhimeve te ushqimit dhe jo ushqime, si dhe aktivitete të shitjes ne llojet e Monopol në kufijtë dhe kushtet e parashikuara nga rregulloret aktuale dhe në veçanti me kusht që autorizimet përkatëse janë dhënë për personin fizik Administrator kompanisë; ushtrime të pajisura për aktivitetin e oficines, elektroauto, riparimet, mekanikë dhe gomistersë; ushtron pajisje për aktivitetin e autolavazhit te automjeteve në pergjithesi, gjithashtu për mjetet e instalimeve te impianteve automatike me monedha; shitje me shumicë dhe pakice, pjesë këmbimi, valvola, sistemet e sigurisë dhe kështu me radhë me qellim dhe ndihmen për shpërndarjen dhe përdorimin dhe konsumit të gazit natyror në pergjithesi dhe gazit të lëngshëm të naftës;mirëmbajtja e zakonshme dhe e jashtezakonshme, te bombolave, serbatoreve, valvola, sistemet e sinjalizimit dhe sigurisë dhe gjithçka tjetër me qëllim dhe ndihmë për shpërndarjen dhe përdorimin dhe konsumit të gazit natyror në përgjithësi dhe të naftës, si dhe ekzekutimin e të gjitha veprimeve paraprake dhe të domosdoshme për testimin e tyre nga organet e përcaktuara me ligj; transportit për llogari të vet dhe për llogari të tretëve të gazit natyror, të gazit të lëngshëm te naftës dhe produkteve të naftës e gazit si në gjendje të lirshme dhe në kontejnerë, serbatore, bombola dhe aksesorë relativ; prodhimi, edhe nëpërmjet përdorimit të burimeve dhe të burimeve alternative të energjisë, importin, eksportin, blerja dhe / ose shitja brenda kufijve të lejuar nga rregulloret aktuale të ligjit në këtë temë, të energjisë elektrike, termike, hidroelektrike; realizimi i impianteve, pajisjeve, aparaturave, te llojit tradicional ose teknologji të përparuar, për të prodhimit, madje te delokalizuar, transformimin, rregullim, bashkëprodhimi, kursimit, ruajtjen dhe kontrollin, të energjisë që rrjedhin nga burimet tradicionale ose nga burime alternative. Aktivitet Instalimi, transformimi, zgjerimi dhe mirëmbajtja:impiantet e prodhimit, te transportit, shpërndarjes dhe perdorimit së energjisë elektrike, sistemet e mbrojtjes kundër shkarkesave atmosferike, si dhe instalimet për automatizimin e dyerve, portat dhe barrierat ne brendësi të ndërtesave duke fillu nga pika e dorëzimit te energjise se furnizuar nga organi shperndares;impiantet radiotelevizive, antenat dhe instalimet elektronike në gjini (shkronja b); ngrohjes, klimatizimit, kondicionimit dhe instalimeve të ftohjes të çdo natyre ose specie, përfshirë evakuimin e produkteve të djegies dhe kondensave, si dhe ventilimin dhe ventilimin e ambienteve (shkronja c);ujin dhe instalimet sanitare të çdo lloji ose specie (shkronja d); instalimet për shpërndarjen dhe shfrytëzimin e gazeve të çdo lloji, duke përfshirë punimet për evakuimin e produkteve të djegies dhe ventilimin dhe ventilimin e lokaleve (shkronja e);instalimet e ngritjes së njerëzve ose dhe gjërat për mjetet e ashensorëve, dhe montacarichi, shkallët mobi dhe të ngjashme;sistemet e mbrojtjes kundër zjarrit.Tregtia, ndërtimi dhe menaxhimi i impianteve të trajtimit të ujërave të zeza dhe ujërave llum, mjekër e mbeturinave digjen të çdo lloji dhe origjinë, menaxhimi i vendeve të magazinimit edi rifi Deponia e mbeturinave komunale të ngurta, të veçanta, toksike, të dëmshme , mbledhjen dhe transportimin e të njejtit. Kompania gjithashtu mund të kryejë aktivitetet e mëposhtme etj.
Emërtime të tjera Tregtare: ALBA GAS & POWER
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 28.01.2019
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 3 500
Shoqëri Mëmë për këtë Subjekt: UNYON CONSORZIO STABILE SCARL, një shoqëri me kod fiskal dhe me NIPT 14341341007, me seli në Romë, në Via dell’Acquedotto del Peschiera Nr. 182, i përfaqësuar nga administratori i vetëm Znj. Raffaella Nappo.

ENERGIA & GAS s.r.l, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me kod fiskal dhe NIPT 08131780721, me seli në Bari, rruga Viale Salandre Nr. 11, e përfaqësuar nga administratorët Angela Nardone dhe Francesco D’Asia (Sipas statutit të shoqërisë aksionare “Alba Gas & Power” sh.a, datë 28.01.2019, të dorëzuar në QKB).
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Enocco Di Pietro, Kastriot Haskaj, Franco Toni
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Donika Kastrioti, Pallati 14, Ap. 7/b

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 04.12.2019
Statuti I shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Lala