Skip to content

“BALLKAN ENERGJI”
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-02-15 14:45:00
JSON

NIPT: L91520024A
Administrator: Skënder Sulaj
Objekti i Veprimtarisë: Import-export, transport, tregtim me shumice i naftës bruto, gazit natyror, gazit të lëngshëm, i nënprodukteve të përpunuara të naftës si benzine, bitum, solar, benzine avionash, gazoil, vajguri ndricues, squfur, vajra lubrifikante etj. Kryerjen e operacioneve hidrokarbure dhe gazit natyror në Shqipëri në përputhje me marrëveshjet hidrokarbure. Kërkimi, përpunimi, shitja, shkëmbimi, eksporti, nxjerrja dhe posedimi i naftës së papërpunuar dhe gazit të prodhuar në zonën e projektit në marrëveshjet hidrokarbure, etj. Ndërtimi dhe montimi i të gjitha mjeteve dhe pajisjeve të kërkuara në operacionet hidrokarbure dhe të gazit natyror. Çdo aktivitet tjetër të dobishëm ose të nevojshëm për arritjen e objektit të saj ose që ka lidhje me të në kuptimin me të gjerë të fjalës. Shoqëria mund të krijojë studime dhe asistencë teknike, kërkimore dhe shkencore në fushën e nxjerrjes dhe përpunimit të naftës dhe gazit, analizat laboratorike të të gjitha nënprodukteve të naftës. Import-export, tregtim me shumicë të lëndëve të para, makineri, produkte të fushës se industrise mekanike, elektrike, ndërtimit, kimike, ushqimore etj. Investitor në fushën e ndërtimeve publike, shtetërore, civile etj. Ndërtime civile dhe ekonomike, industriale, turistike. Tregtim të artikujve të ndryshëm me pakicë e shumicë, industriale e ushqimore, bujqësore, blegtorale, lëngjeve të frutave, pijeve alkolike, ujit - si dhe eksporti i tyre. Tregtim materiale ndërtimi, inerte, rërë, mermer, etj. Tregtim makineri e pjesë kembimi për llojet e ndryshme të makinerive. Prodhim materiale ndërtimi. Import-eksport karburantesh dhe transport i tyre. Agjensi udhëtimesh, shitje bileta avioni e traget.transport mallrash e pasagjerësh brënda dhe jashtë vendit, hoteleri. Ndërtim dhe menaxhim i objekteve turistike. Menaxhim i fushave të golfit. Agjensi turistike. Agjensi imobiliare. Kryerje analizash laboratorike të materialeve të ndërtimit. Ndërtime rrugore, ndërtime hidroteknike, rikonstruksione godinash civile. Ndërtimin e rrjeteve inxhinierike. Zhvillimin e veprimtarisë minerare me punime sipërfaqësore dhe nëntokësore. Projektim, zbatim, mirëmbajtje periodike, riparim dhe rehabilitim në fushën e automatizimit industrial në makineri, mjete, pajisje, sisteme të ndryshme elektrike, elektronike, mekanike si : Sisteme, impiante, linja te trajtimit te mbetjeve; sistemime, impiante, linja komandimi për HEC- e, centrale, nenstacione TN, TM, TU; sistemime, impiante, linja në mjete të rënda transporti, paisje ulëse - ngritese si ashensorë, vinça mobil portual dhe civil, vinça elektrike portual dhe civil, sisteme, impiante, linja automatizimi në industri, sisteme, impiante, linja, kapanone të lidhura me prodhimin, sisteme, impiante, linja të ftohjes dhe të ngrohjes ( kondicionimit ). Ndërtimin, instalimin, menaxhimin e njësive të shpërndarjes dhe shitjes ( kioska, tezga, dyqane etj) së gazetave, revistave e të tjera si këto. Shërbimin e mirëmbajtjes për njësite e mësiperme; Ndërtimin, instalimin, menaxhimin e mbajtësve të reklamave të ndryshme të çdo lloji që mund të fiksohen ne to ( panele mbështetese të vendosura në rrugë ose ndërtesa); Importin eksportin e njësive të shpërndarjes si dhe shitjes së gazetave, revistave e të tjera si këto si dhe mbajtësve të reklamave të ndryshme. Shoqëria mund të angazhohet gjithashtu në çfarëdo lloj aktiviteti tjetër që nuk ndalohet me ligj.
Emërtime të tjera Tregtare: “BALLKAN ENERGJI”
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 15.03.2019
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 3 500
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Amarildo Sakaj, Jogert Sakaj, Erjon Plasa
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga “Papa Gjon Pali II”, ABA Business Center, Kati 8

Adresa:
Vlorë, Lagjja 11 Janar, Rruga "Jorgji Ceko", Zona Kadastrale Nr. 8605, Numër Pasurie 6/175, Depozita e Karburantit RMV-4, Parku i Ri

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 15.01.2020
Akti i themelimit dhe statuti
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Lala