Skip to content

EDILCOSTRUZIONI ALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-02-15 14:45:00
JSON

NIPT: L91603511I
Administrator: PIETRO GIUSEPPE PAOLO MAGGIO
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria ka si objekt: Realizimin e objekteve civile dhe industriale, të kompletuara të veprave të lidhura dhe aksesorë; Ndërtimin dhe realizimin e hoteleve, komplekseve të veprave turistike dhe balneare me struktura sportive të lidhura dhe për kohën e lirë, restorante, fshatra turistike, motele, kampingje, rezidenca, clubs, diskoteka, stabilimente, supermarkata dhe çdo strukturë tjetër pritëse, si dhe përkujdesjen ndaj tyre, drejtimin dhe menaxhimin; Ndërtimin dhe menaxhimin e parkingjeve publike dhe private; Gjetjen e mjeteve financiare të destinuara për realizimin e ndërhyrjeve të ndërtimit në përgjithesi, përfshirë marrjen e kredive të ndërtimit, të buta dhe jo, me afat të gjatë dhe të mesëm, të lidhura me aktet pregatitore ; Menaxhimi dhe / ose administrimi i programeve të ndërtimit rezidencial, tregetar dhe të shërbimeve; Kujdesi dhe / ose menaxhimi i veprave të urbanizimit primar dhe të shërbimeve të lidhura, në veçanti ujësjellsat, linjat elektrike dhe telefonike, rrugët, shtrimet rrugore, veprat e sinjalistikës rrugore dhe sigurisë rrugore, impiante ngritje, ujitje dhe depurimi i ujrave, mbledhja, trajtimi dhe azgjesimi i mbetjeve urbane të ngurta, rrjete urbane dhe ndërurbane për shpërndarjen e gazit; Tregëtimi i pasurive të tundshme dhe të patundshme, të tyre dhe të të tretëve; Gjetja, edhe në formë grupi, përfshirë dhe gjetjen dhe transportin e të mirave instrumentale, material dhe produkte për ndërtimin dhe shërbimet e lidhura; Realizimi dhe menzaxhimi i ndërhyrjeve që i përkasin përmbajtjes së konsumeve energjitike dhe nga përdorimi i burimeve alternative energjitike; Marrja përsipër e pjesëmarrjes në shoqëri të tjera dhe ndërmarrje nëse jane të lejuara nga ligji që rregullon veprimtarinë e ortakëve dhe në limitet e vendosura nga kjo e fundit dhe themelimi i grupimeve të përkohshme me një ose me shumë shoqëri, si dhe marrja përsiper e pjesëmarrjeve në shoqëri të tjera dhe në ndërmarrje të tjera, si e bashkuar ose bashkuese; Marrja përsiper dhe pjesëmarrja në tendera publike dhe privat, të publikuara nga shteti, administrata lokale, e qarkut dhe e rrethit, nga institucione private, administrata publike dhe nga private që lidhen me: Ndërtimin civil dhe industrial, të lehtësuar, konvencionuar dhe publike; Restaurimi i ndërtesave monumentale dhe e ndertesave që ndodhen në zonën historike dhe në zonat e rekuperimit mjedisor; Punë dhe gërmime arkeologjike; Vepra të veçanta betoni; Ndërtime dhe shtrime rrugore; Gërmime dhe levizje toke; Shtrim me materiale të posaçme; Sinjalistika dhe siguria rrugore; Veshja me materiale të posaçme (gur i Leccez); Hapësira aeroportuale dhe hekurrudhore; Punime hekurudhore; Punime për ujësjellesa, kanalizime, impiante vaditje; Mbrojtje dhe sistemim hidraulik; Gazsjellës, vajsjellës; Punime për sistemim bujqësor, pyjor dhe hapësira të gjelbërta publike; Impiante trajtimi të mbetjeve; Ndërtime të kalatave, bacineve dhe bankinave; Kujdesi për mjetet portuale; Punime drenaxhi, pastrimi i ujrave portuale dhe më gjerë; Ndërtimi i digave; Ndërtimi i palestrave; Impiante sportive; Punime metalike; Impiante telekomunikacioni; Impiante të jashtme ndricimi, ndertimi i kabinave të trasformatorëve; Centrale elektrike, termike, elektrikenukleare; Blerja e kuotave të pjesëmarrjes në shoqëri sportive profesioniste; Drejtimi dhe realizimi i çerdheve dhe kopshteve. për arritjen e këtyre qëllimive të objektin të shoqërisë shoqëria mund të aderojë në konsorciome publike dhe private, bashkimeve të përkohshme dhe institucioneve publike dhe private, si dhe institucioneve dhe organizmave ekonomike, konsorciome, të cilat lehtësojnë, zhvillojnë dhe konsolidojnë kredinë dhe fitimet. Shoqëria mund të japë fidejusione dhe garanci reale për detyrimet e të tretëve, edhe jo ortake, instituteve bankare ose të tretëve në pergjithesi, dhe në ato forma dhe kushte që Organi i Administrimit do të vlerësojë të dobishme, si dhe të zhvillojë çdolloj aktiviteti tjetër të ngjashëm apo të afrueshëm me objektin e saj social.
Emërtime të tjera Tregtare: EDILCOSTRUZIONI ALBANIA
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 03.04.2019
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 487 640 000,00
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: EDILCOSTRUZIONI SRL, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 03.04.1996 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Italisë, me kod fiskal dhe numër regjistrimi 03051540759, me seli në Santa Cesarea Terme (LE) Strada Provinciale 363- Km 39, SN CAP 73030 Fraksioni Vitigliano, me përfaqësues ligjor Pietro Giuseppe Paolo Maggio (Sipas Çertifikatës së regjistrimit të lëshuar nga Dhoma e Tregëtisë Lecce, datë 25.03.2019).
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Kapitali i shoqërisë është 4000000 euro dhe është konvertuar në lekë me kursin e këmbimit të datës 08.02.2020.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës, Lagjja nr.11, Durrës, Shqipëri

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 22.01.2020
Çertifikata e regjistrimit të shoqerise EDILCOSTRUZIONI srl, datë 25.03.2019
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Lala