Skip to content

TETE MADENCILIK VE MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-02-15 14:45:00
JSON

NIPT: L91617028T
Administrator: Bertan Huseyin Berkpinar
Objekti i Veprimtarisë: 1- Nxjerrja, perpunimi, blerja dhe dhenia me qera e burimeve natyrore dhe mineraleve mbi dhe nen tokesore, bazuar në ligjet aktuale. 2- të marre leje kerkimi minerare, të kerkoje minerale, të kerkoje të drejte shfrytezimi, të marre konçesione shfrytezimi dhe leje shfrytezimi, të marrin të drejten minerare të transferueshme. 3- Me kusht respektimin e legjislacionit perkates, të shfrytezoje miniera të çdo lloj minerali, mermeri, guri, gelqere, argjile, qymyr. 4- Me kusht respektimin e legjislacionit perkates, kompania të realizoje kerkimin, nxjerrjen, perpunimin, blerjen shitjen, importin dhe eksportin e të gjithe produkteve që hyne klasen e mineraleve, me në krye granit, oniks, travertino, mermer, metal bakri, plumbi, zinku, grupi I argjileve, lendeve të para industriale. 5- Me kusht respektimin e legjislacionit perkates, të realizoje kerkimin, nxjerrjen, perpunimin, blerjen shitjen, importin dhe eksportin e çdo lloj guri, me në krye pomzat, perlitet, bazaltet, oniks, travertino, diabazet, granit, mermer; të gjithe guret që mund të priten dhe luçidohen. 6- Me kusht respektimin e legjislacionit perkates, të kerkoje, nxjerre, perpunoje guret e çmuar dhe gjysem të çmuar, opal, grupet berile, smeralde, diamante, rubine, spinele, agat dhe peme agate, grupi i gureve silice. 7- Me kusht respektimin e legjislacionit perkates, të hape dhe të shfrytezoje miniera të te gjitha llojeve të qymyreve. 8- Me kusht respektimin e 2 legjislacionit perkates, të pergatise projekte, raporte fizibiliteti në lidhje me lende të para industriale, çdo lloj minerali, xeherori, dhe lendet e para industriale të tjera, me në krye oniks, travertino, mermer. 9- Me kusht respektimin e legjislacionit perkates, të kerkoje çdo lloj minerali, xeherore dhe lende të para industriale të tjera, të shfrytezoje keto lloj ndermarrjesh, të veje të tjere t’i shfrytezojne dhe të kerkojne zona të tjera minerare, të perfitoje leje shfrytezimi dhe konçesione shfrytezimi, t’i marre në dorezim, t’i transferoje. 10- Me kusht respektimin e legjislacionit perkates, të importoje dhe eksportoje çdo llojminerali, koncentrati dhe metali, qofte të prodhuar vete dhe qofte të siguruar nga diku tjeter. 11- Me kusht respektimin e legjislacionit perkates, të ndertoje impiante industriale minerare për ndermarrjet minerare, të prodhoje, importoje, eksportoje çdo lloj makineri pajisje dhe pjese kembimi që nevojiten për prodhim dhe energji, të marre persiper montimin dhe mirembajtjen e tyre. 12- Me kusht respektimin e legjislacionit perkates, të perfitoje energji duke perdorur burimet e energjise si diell, ere, gjeotermale, qymyr, uje dhe gaz natyror dhe të marre pjese në aktivitete për perfitimin e ujit të ngrohte, ngrohjes dhe ftohjes se ajrit nga keto burime. 13- Me kusht respektimin e legjislacionit perkates, të krijoje impiante në lidhje me mbushjen, boshatisjen, ngarkimin në automjete të gazit natyror, të boshatise apo t’i jape dikujt tjeter t’i shfrytezoje keto. 14- Me kusht respektimin e legjislacionit perkates, të prodhoje, importoje, eksportoje, të marketoje dhe tregtoje brenda vendit çdo lloj aparati dhe pjese kembimi, mjete transporti, makineri pune të pergjithshme në lidhje me punet minerare. 15- Me kusht respektimin e legjislacionit perkates, të prodhoje, siguroje, importoje, eksportoje, të marketoje dhe të tregtoje brenda vendit çdo lloj lende të pare organike bujqesore. Kompania për t’ia arritur qellimit, mund të bleje, shese, marre me qera, jape me qera, të bleje, të shese çdo lloj pasuri të paluajtshme, mbi keto mund të krijoje çdo lloj të drejte personale apo në natyre, mund ta marre hipotek, mund ta jape hipotek dhe mund të heq dore nga hipoteka. Kompania mbi pasurite e paluajtshme, mund të mbeshtetet, të perfitoje, të beje residence, të tatohet për pasurine e paluajtshme, të ndaje të drejten e pasurise, të beje kondominim. Mund të kryeje çdo 3 lloj veprimi dhe perdorimi për çdo lloj parcelimi, ndarje, bashkimi, ndarje në parcela, rregullimi në zyrat e rregjistrimit të pasurive, në lidhje me të gjitha llojet e pasurive të paluajtshme. Kompania në lidhje me objektin e saj, brenda dhe jashte vendit mund të marre dhe jape agjenci, perfaqesi, komisioner, distributor, mund të hyje në tendera, mund të obligohet, mund të behet dorezene, të garantoje, të importoje, eksportoje dhe mund të beje e të jape nominale. Kompania në lidhje me objektin e saj, mund të behet ortak me kompani që jane themeluar apo do të themelohen, mund të beje kontrata, marreveshje, bashkepunim me dhe pa kohe të caktuar, mund të marre pjese në ortakeri me ndermarrje shterore dhe private, institucione, me persona juridik dhe fizik. Kompania me qellim realizimin e objektit të saj, mund të marre kredi dhe garanci nga brenda dhe jashte vendi, afat gjate, afat mesme dhe afat shkurter. Kompania, brenda dhe jashte vendit mund të hape njesi marketing dhe prodhimi si fabrika, atelie, dege, mund të shese me shumice dhe pakice produktet e siguruara, për kete qellim mund të marre pjese në çdo lloj panairi apo aktiviteti. Kompania perveç shkruar sa me siper, mund të hyje në pune dhe veprime që do shihen si të dobishme dhe nevojshme, me propozimin e Bordit Drejtues dhe vendimin që do të Asambleja e Pergjithshme.
Emërtime të tjera Tregtare: TETE MADENCILIK VE MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 17.04.2019
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Turqi
Kapitali Themeltar(Lekë): 27 870 000,00
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: TETE MADENCILIK VE MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S është një shoqëri anonime, e themeluar nga data 30.09.2005, me numër regjistri 566333 - 513915, me adresë në Karanfil Sokak Nr. 56 BakanLiklar, Ankara, e përfaqësuar nga Bertan Huseyin Berkpinar (Sipas aktit të themelimit të shoqërisë aksionare, datë 30.09.2005, të dorëzuar në QKB).
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Kapitali i shoqërisë është 1500000 lira turke dhe është konvertuar në lekë me kursin e këmbimit të datës 08.02.2020.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Nr. 9, Rruga Haxhi Hysen Dalliu, Pallati A-A Konstruksion, Shkalla 1, Kati 7, Hyrja Nr. 30.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 29.01.2020
Statuti i shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Lala