Skip to content

G.D TRADING GROUP
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2019-11-17 10:09:17
JSON

NIPT: L91904506J
Administrator: Erlis Kosova
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria do të ushtrojë objektin e veprimtarisë në fushen e: Tregtimi karburanteve të ndryshëm me shumicë, si vajrave lubrifikante, të gazit të lëngshëm për ngrohje, paisje ngrohëse gazi etj. Blerjen, importimin shitjen e naftës dhe vajrave minerale të papërpunuar, transportimin dhe për llogari të te tretëve, depozitimin përzierjen, trajtimin, shitjen, shpërndarjen me shumicë të qymyrit, gazit, lubrifikanteve , produkteve të naftës dhe naftokimike, duke përfshire këtu edhe bitumet. Blerjen shitjen qoiradhënien ndërtimin dhe administrimin e impianteve, depozitave dhe administrimin e ndërtesave dhe pasurive të veta të paluajtëshme. Eksport i naftës dhe vajrave minerale të papërpunuara,qymyrit,gazit,lubrifikantëve,produkteve të naftës dhe naftokimike,duke përfshire këtu dhe bitumet.Furnizimin e mjeteve detare me Hidrokarbure në Porte. Import - eksport, tregtimi të hidrokarbureve, lëndeve djegëse të llojeve të ndryshme dhe nënprodukteve të tyre me shumice e pakicë. Shërbim konsulence juridike, financiare,ekonomike,administrim projektesh,kontratash,përfaqesim i të tretëve, studime ekonomike, juridike,sociale,si dhe ofrim konsulence për të rejat e fundit të shkencës dhe teknologjise, pjesmarrje në tendera, gara, etj. Konsulencë në kërkim, prodhim,tregtim të energjisë elektrike ,të gazit, të avullit, si dhe aktivitet ndërmjetësimi, vlersimi, shiteblerje, qira, menaxhim të ndërmarrjeve tregtare, kryerjes së kërkimeve dhe studimeve në fushën imobilare, etj. Marrjen e kredive nga bankat e nivelit të dyte si dhe ofrimin e garancive, hipotekave në favor të ndonjë banke apo instituti krediti. Shoqëria mund të zhvilloje këto shërbime si direkt ashtu dhe nëpërmjet konsulentëve apo të të tretëve. Kryerjen e të gjithë operacioneve tregtare, industriale dhe financiare mbi pasuri të luajtshme apo të paluajtshme, të konsideruara të dobishme ose të nevojshme për arritjen e qëllimit të aktivitetit, si dhe të atyre qëllimeve që lidhen direkt apo indirekt me të , përfshirë, pjesmarrjen në shoqëri të tjera që kanë objekt të njejtë ose të ngjashëm dhe në një farë menyre të lidhur direkt apo indirekt me qëllimin e shoqërisë.
Emërtime të tjera Tregtare: G.D TRADING GROUP
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 01.07.2019
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Hysen Kovaçi; Ened Kosova; Elda Shuka
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës, Lagjja nr.12, Rruga Koço Kazanxhi, pasuria nr.4/45+1-9,, zona kadastrale 8513, shk.1,kati tretë, Ap.9, Durrës

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti historik I regjistrit tregtar date 29.10.2019
Statuti I Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani